Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

78 Grunt Martina Horáčka

f 727a

Letha 1581 Martin Horáček koupil podsedek svůj po nebož[tíku] Jiříkovi Slovákovi zůstalý z nivou orací, s koňmi, s vozem, s krávami, z vinohradem, zahradami, loukami a roubanicemi, též i s jatkou i jinými příměnky za sumu 650 zl. Za kderejž jest peněz purgkrechtních i z poraženejm dílem svejm po Anně manželce jeho do letha [15]93 vyplnil 420 zl a zadržel 27 zl. A ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává mimo ty zadržalé peníze Kateřině, sirotku neboštíka Jiříka Slováka, 203 zl, ty pokládati má od vejš psaného letha po 14 zl.
Letha [15]94 položil Martin Horáček za grunth svůj peněz pugkrechtních 14 zl.
Téhož letha [15]94 položil na zadržalú summu 19 zl. Více na zadržalé peníze 8 zl.
Letha [15]95 položil Martin Horáček za grunth svůj peněz purgkrecht[ních] 14 zl.
Letha [15]96 položil Martin Horáček 14 zl.
Leta [15]97 položil Martin Horáček za grunt svůj 14 zl.
Leta [15]98 položil Martin Horáček za grunt svůj 14 zl. Ty přijal Dobiáš Hulínský na místě manželky své.
f 727b
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Martin Horáček za grunt svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Slováka 14 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Martin Horáček za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Slováka
14 zl.

Letha 1601 za fojta Martina Černého podle rozdílu statku po n[ebožtíku] Martinovi Horáčkovi zůstalého Manda manželka jeho grunt s nivou, se čtyrmi koňmi, se 2 hříbaty, s 1 vozem a jiným nářadím hospodářským, s dobytkem hovězím, svinským i ovcemi, s šaty ložnými, s jatkou, s zahradou Švelkou,
s zahradou Hasačkou, s roubanicí při struze Šťukovcem, s zahradou za Remšový[m], s vinohradem v Leskové hoře a se vším osetím ujala za summu 643 zl. Z toho sobě srazila dílu svého 485 zl a tak zůstává dopláceti ještě mimo to 158 zl, placením od letha ut s[upr]a po 14 zl. Odevzdáno to všecko za volný a svobodný. Rukojmě Martin Černý, Jan Švirgů, Mikuláš Šimunec, Martin Blšťan, Václav Hustý, Jan Slížek, Martin Puků, Jakub Ondračků S.R.S.A N.
Na tom gruntě náleží předních peněz s[irotku] n[ebožtíka] Jiříka Slováka 105 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Horáčka 53 zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a přijato závdanku od Jíry Kuběje 18 zl. Z toho dáno na s[irotka] n[ebožtíka] Jiříka Slováka 14 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Horáčka 4 zl.

Letha 1602 za fojta Martina Černého Tasovského položil Jíra Kuběj za statek ut s[upr]a na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Slováka 7 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Jíra Kuběj za statek na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Slováka 10 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Jíra Kuběj za statek ut s[upr]a na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Slováka 10 zl.
Letha 1606 za fojta Jíry Večeře puštěno od pana ouředníka Jírovi Kubějovi, aby po 10 zl platil.
f 728a
Letha 1608 za fojta Martina Remšového položil Jíra Kuběj za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Slováka 10 zl.

Letha 1609 za fojta Martina Remšového Jíra Kuběj prodal podsedek z nivou v Horním poli, z zahradú Hasačkú, s zahradú za humny Martina Remšového, s zahradú Švelkú, s zahradú Zigmundkú i s záhonem podle cesty, s rúbanicú orací Jírovi Tkadlcovi z Veselskej Lhoty za 400 zl. Závdanku jemu dal
60 zl, ostatek platiti má od letha 1609 po 10 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jíra Šmatláň, Jíra Rohatecký, Václav Lahvička, Václav Velický, Filip Magilů, Mikuláš Polášek, Martin Sedal SRSAN.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového položil Jíra Tkadlec za grunt na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Slováka 10 zl.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil on Jíra Tkadlec za g[runt] na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Slováka 10 zl.
Letha 1610 za fojta ut s[upr]a jakož náleželo Jírovi Kubějovi na tomto gruntě na posledních penězích summy 237 zl, ty jest prodal Jírovi Tkadlcovi za hotových 39 zl 15 gr. A tak tu již nic více míti nebude.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Jíra Tkadlec za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Slováka 10 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Jíra Tkadlec za gr[unt] na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Slováka 10 zl.
Zůstává se ještě těm s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Slováka
14 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Horáčka 54 zl.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce položil on za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slováka 10 zl.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlce položil týž Jíra Tkadlců za g[runt] svůj na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Slováka peněz ročních 10 zl. Z toho dáno na s[irotk]a n[ebožtíka] Jíry Slováka ostatních peněz 10 zl a s[irotky] n[ebožtíka] Martina Horáčka prvních peněz 6 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Jíra Tkadlců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Horáčka peněz 10 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Jiřík Tkadlců položil na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Horáčka 10 zl.

f 728b
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Jiřík Tkadlců položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Horáčka 10zl.
Letha 1618 za fojta Jana Lukšového Jiřík Tkadlců položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Horáčka posledních peněz 13 zl. A tak Jíra Tkadlců má ten grunt zouplna doplacený.

Pusté

Letha 1624 za fojta Jana Šmatláně po smrti Jíry Tkadlcového připadnouce tento grunt na vdovu po neboštíku zůstalou, kterouž Pavel Rúsek, měštěnín strážnický, sobě za manželku pojal, takový grunt i s nivou roli, kteráž k němu od starodávna náleží, prodal jest Václavovi Nejedlému za hotových 10 zl. odevzdán jemu zavolný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Ondračků a Mikuláš Zídek SRSaN.
Tento kup stal se s povolení p[ana] Thobiáše Purgkrábka, ten čas ouředníka na Strážnici.

Letha Páně 1637 za fojta Jana Lišky ten svrchu psaný grunt prodán jest Pavlovi Nejedlému, synu neb[ožtíka] Václava Nejedlíčka, tak jakž svrchu zajisté jest, za summu 10 zl, mimo jeho srážšku nápadu jinším, podle spravedlnosti dopláceti povinen bude po 1 zl. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za opravu gruntu a placení povinnosti panské i obecní Mikoláš Hubka, Mikoláš Podolský, S.R.S.N.
Letha 1645 za fojta Jana Poletka položil Pavel Nejedlý peněz ročních 1 zl. Ten přijali Martin Nejedlý a Jan Poletek za rok 1644.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja položil Pavel Nejedlý a přijal jich Martin Nejedlý a Jan Poletek 1 zl.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Pavel Nejedlý položil za grunt svůj, kteréž přijali Martin Nejedlý a Jan Poletek 1 zl.
f 729a
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Pavel Nejedlý položil za grunt svůj, který přijal Martin Nejedlý a Jan Poletek 1 zl.