Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

6 Grunt Bartoně Berdy

f 46

Ten Bartoň Berda má podsedek svůj od Jana Skřičky vyfrejmarčenej a již jej zaplacenej má.

Letha [15]94 Bartoň napřed psaný prodal podsedek svůj Vávrovi Olšanskýmu za hotovejch peněz 3 zl 7 ½ gr a tak tenž Vávra podsedek zaplacenej má. Rukojmě za opravu a povinnosti panské zejména tito: Pavel Slavičínský a Vaněk Sedal S.R.S.N.

Letha [15]96 Jíra Černej koupil podsedek od Mandy Husté za sumu 20 zl. Závdanku Mandě položil 1 zl a ostatek platiti má od letha [15]96 po 1 zl. Téhož letha [15]96 položil Mandě Husté 1 zl. Rukojmě za placení [a] opravu gruntu i povinnosti panské Jan Zemků, Mikoláš Kolacia S.R.S.N.

Leta [15]97 podsedek nahoře psaný prodán od Jíry Černého Pechovi Žaludových za summu 20 zl. Závdanku položil Jírovi Černém týž Pecha 1 zl a k tomu roční peníze položil 1 zl a mimo to Jíra Černý jemu pustil, což na něm zaplaceného měl
1 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 1 zl. Rukojmě z[a] p[lacení], o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Bartoň Žaludových, Jura Černých S.R.S.A.N.
f 46
Manda ta jest sobě díl svůj na tom podsedku spolu s manželem svým srazila 9 zl a tak ještě dopláceti zůstává Pech Žaludů manžel její od leta [15]98 n[ebožtíku] Jurovi Olšanského 9 zl.

Leta [15]98 Pecha Žaludů prodal podsedek ut s[upr]a Melicharovi Hendrychovi za summu 20 zl. Závdanku položil Melichar Hendrych Pechovi 2 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 1 zl. Odvzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Mikoláš Bravenec, Jan Šantrok, Blaha Žalosta S.R.S.N.
Leta [15]98 položil Melichar Hendrych za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Olšanskýho 1 zl.
A jakož tu na tom podsedku Mandě, ženě n[ebožtíka] Vávry Olšanskýho, dílu jejího náleželo 9 zl, ty jest koupil Melichar Hendrych od ní za hotových 2 zl, ty se mu na zaplatcení gruntu jeho sráží. A tak ta Manda tu již více nic nemá.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Melichar Hendrych za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Olšanského
1 zl.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového Melichar Hendrych prodal podsedek ut s[upr]a Pavlovi Černému Tasovskému za summu 20 zl. Závdanku jemu dal 15 gr, ostatek platiti má od letha 1601 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Severa, Blažek Sirotů, Václav Vyhlavů S.R.S.A N.

f 47
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Pavel Černý Tasovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Olšanského 15 gr.

Letha 1604 za fojta Martina Černého prodán podsedek pozůstalý po n[ebožtíku] Pavlovi Černém Václavovi Večeřovi
z Skalice za summu 22 zl. Závdanku dal 3 zl, ty sou vydány za dluhy n[ebožtíka] Pavla Černého, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Valný, Bartoň Režný S.R.S.N.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Olšanského předních peněz 6 zl 15 gr, placením od letha 1604 po 1 zl.
Melicharovi Hendrychovi posledních peněz 12 zl 15 gr.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Václav Večeře
z Skalice za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Olšanského 1 zl.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového položil Václav Večeře za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Olšanského 1 zl.

Letha 1609 za fojta Jíry Tkadlca Václav Večeře prodal týž podsedek svůj Janovi Markovu z Zlechova za summu 23 z. Závdanku [položil] 1 zl, platiti má od letha ut sup[ra] po
1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Durna, Honz Peuman S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Olšanského předních peněz 4 zl 15 gr.
Melicharovi Hendrychovi 17 zl 15 gr.
J.M.P. po Václavovi Večeřovi odběžných 5 zl.
Letha 1610 za fojta ut sup[ra] položil Jan Marků za g[runt] na s[irotky] Vávry Olšanského za rok 1609 a za 1610 2 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Jan Marků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Olšanského 1 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Jan Marků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Olšanského 1 zl.
f 47
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce Jan Marků prodal podsedek svůj Václavovi Mrhalovi za summu 23 zl. Závdanku jemu dal 4 zl a platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Valný a Staněk Kalous S R S N.
Téhož letha položil Václav Mrhal za g[runt] 1 zl. Ten jest přijat na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Olšanského. Nenáležel jim, jest vydán na s[irotky] n[ebožtíka] Melichara Hendrycha.

Jakož jest náleželo na tomto podsedku Mikulášovi a Dorotě,
nápad[níkům] n[ebožtíka] Melichara Hendrycha, 11 zl, toho sobě srazil Václav Mrhalů po Dorotě ženě své 5 zl a od Mikuláše skoupil 6 zl 15 gr za hotových 15 gr. A tak tu již nic nemá a Václav Mrhalů zůstává dopláceti 7 zl.

Pusté

Letha 1647 za fojta Martina Kutáše pan ouředník prodal svrchu psaný grunt Markovi Vsetínskému za su[mu] 9 zl, placením področně po 1 zl. Odevzdán jemu za volný, svobodný a nezávadný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Ondriáš Urbančík a Pavel Struhař SRSaN. Takové peníze jakožto po zběhlém do důchodův JHM pokládati sa mají.

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mocka prodali fojt a starší svrchu psaný podsedek po Markovi Vsetínském Janovi Erbartovi za summu 9 zlm, platiti má ročně do důchodův J.H.M. po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Adam Jurků a Václav Ryšánek S.R.S.a N.R.
f 48
Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Klimka Kornúta prodán jest týž podsedek Ondrovi Dominikovi za summu 9 zl bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Ondra Čechů, Jan Honzů S.R.S.N.