Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

69 Grunt Martina Lopašovského

f 641a

Letha 1580 v středu po svatém Antonínu Mikoláš Trnka prodal jest grunth z půl lánem roli Martinovi vejš psanému za sumu 128 zl. Na to jest závdanku a peněz purgkrechtních do letha [15]85 vyplnil 73 zl a tak ještě za něj dopláceti od téhož letha zůstával 55 zl. Těch 55 zl náležely Zuzanně, dceři neboš[tíka] Jíry Trnky, i s tím, co jí po Vaňkovi bratru jejím a po mateři připadlo.
Ta Zuzanna se na Poduhří bez vůle Jeho [Mil]osti Pána byla vdala a potomně na žádost někderejch dobrejch lidí j[es]t jí ta spravedlnost vejš psaná od pana Diviše Hoštického, předešlého ouředníka strážnického, propuštěna.
A táž Zuzanna tu spravedlnost spolu s mužem svejm jest ji Martinovi Lopašovskému, i což jí na vinohradě podle rejster horenskejch v hoře Leskovci 28 zl náleželo, prodala.
f 641b
Jestli Pán ráčí k tomu povoliti, to při tom má zůstati.
A tak by ten Martin ten grunth svůj podle tohoto poražení, ač neráčil Pán proti tomu bejti, již zaplacený měl.
Jakož jest napřed položeno, že Martin Lopašovský spravedlnost Zuzanně dceři n[ebožtíka] Jíry Trnky náležité 83 zl koupil, kteréž tej Zuzanně od pana Hoštickýho, jakž napřed položeno, puštěno bylo souc sirotek zběhlý. I poněvadž Jeho [Mil]ost P[án] tomu nikoli místa dáti chtíti neráčil, nýbrž aby ta spravedlnost té Zuzanny jakožto zběhlé do komory Jeho Milosti obrácena byla. Což se i tak stalo, že taková spravedlnost do komory Jeho Milosti obrácena, kterouž Martin Lopašovský platit má takto: však nejprve se tomu Lopašovský[mu], což za ty peníze dal, sráží 12 zl a ostatek
71 zl po letech vyplniti po 5 zl.
Letha [15]94 položil na těch 71 zl 5 zl, ty sou k ruce panské obráceny. A tak ostatek od letha [15]95 pořadně při Vánocích po 5 zl povinnen bude až do vyplnění sumy ut sup[ra], totiž 66 zl. Těch 66 zl jest odvedeno od Jeho [Mil]osti Pána k vyzdvihování na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slováka.
Letha [15]95 položil Lopašovský za grunth na vejš psanou summu na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slováka 5 zl.
Letha [15]96 položil Lopašovský za grunth 5 zl. Ty jsou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slováka.
Leta [15]97 položil Lopašovský za grunt svůj 5 zl. Ty sou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slováka.
Leta [15]98 položil Martin Lopašovský za grunt 5 zl. Ty sou dány podli odvodu od J.M. Pána na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slováka po Zuozaně, dceři n[ebožtíka] Jíry Trnky, sirotku zběhlém.
f 642a
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Martin Lopašovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slováka
5 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jíra, syn n[ebožtíka] Martina Lopašovského, ujal grunt z půl lánem roli, ze třemi konima, z vozem, z pluhem, ze trým dobytka hovězího a z dobytkem svinským podle rozdílu statku v summě 130 zl. Z toho sobě porazil dílu svého 36 zl 10 gr 4 den a tak mimo poražení dílu svého zůstává dopláceti i s tím, což ještě 13 zl na tom gruntě náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Slováka, summy 99 zl 19 gr 3 den, placením od leta 1600 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu grun[tu] a povinn[osti] JM Páně Jíra Večeře, Jan Prček, Matyáš Staníčků, Jan Slížků, Martin Blzčanů, Václav Štětina, Jíra Buchta, Pavel Polešáků S.R.S.N.
Téhož leta a za fojta ut s[upr]a položil Jíra vejš psaný za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Lopašov[ského]
4 zl. Ty sou vydány Janovi Červenkovi za dluh jeho.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového Jíra vejš psaný zemřel a Kateřina, manželka po něm zůstalá, ten grunt s tím se vším, jakž nahoře dotčeno, Anně Lopašovské za tu summu svrchu psanou a na to placení pustila. Rukojmě svrchu psaní.
Letha ut s[upr]a položila Anna Lopašovská na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slováka 5 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položila Anna Lopašovská za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slováka
4 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položila Anna Lopašovská za grunt na s[irotky] n[ebožíka] Jíry Slováka 2 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položila Anna Lopašovská za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slováka
4 zl.
f 642b
Letha 1604 za fojta Martina Černého položili Ondra a Jan Lopašovští za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Slováka
5 zl.
Pusté místo

Letha 1616 za fojta Jana Prčka starší kněždubští prodali z tohoto gruntu 1 čt[vrt] roli Janovi Šmatláňovi za 10 zl bez závdanku, platiti ji má počna letha 1617 po 1 zl. Odevzdána jemu za volnú a svobodnú. Rukojmě za placení, opravu a odbývání roboth panských i obecních Jura Tkadlců a Jan Šíma S.R.A.a N.
Téhož letha a dne ut s[upr]a tímž spůsobem prodali starší od tohoto gruntu druhou čt[vrt] z roli Janovi Šímovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti ji má počna letha 1617 po 1 zl. Odevzdána jemu za volnú a svobodnú. Rukojmě za placení, opravu a odbývání roboth panských i obecních Jura Tkadlců a Jura Tomků S.R.S.a N.
Lhota se jim pouští bez robot a platů do roka.

Jan Šmatláň pustil tu čtvrt roli Janovi Šímovi v 10 zl a tak Jan Šíma již má roli půl lánu ve 20 zl.
Jan Šíma poněvadž od tohoto gruntu půl lánu roli připojil k svému podsedku, prodal místo pusté Martinovi Mikovi za
40 zl, k tomu přidal od podsedku svého Jan Šíma tři kusy roli a louku na horách, vše bez závdanku, platiti má od leta 1619 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Václav Košule, Jan Bánovský a Jan Uhrů SRSN.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Martin Mika položil za grunt Janovi Šímovi 3 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Martin Miků položil za gr[unt] Janovi Šímovi 3 zl.
Od Jana Šímy za půl lánu roli 2 zl. Ty sou vydané do s[tatku] n[ebožtíka] Martina Lopašovského.

Pusté

Letha 1631 za fojta Jana Ondračkového týž fojt a starší prodali ten požár s těma tři kusy roli a loukou na horách Jírovi Zachovému bez závdanku za summu 20 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i obecní Martin Trlíček a Jan Benka SRSN.
f 643a
Letha 1640 za fojta Jana Lišky položil Jíra Zachů ročních peněz za gr[unt] svůj 2 zl. Ty zůstávají za ouřadem.
Letha 1641 za fojta Jana Ondračkového Jíra Záchvěj položil za grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ten zůstává za ouřadem kněždubským.
Item 1645 za fojta Jana Poletka se Jírovi Záchvějovi k tomuž podsedku půl lánu roli od gruntu Thomáše Stupkového připisuje za summu placením po 1 zl – 8 zl. Odevzd[ána]. Rukoj[mě] Jan Ondráčků a Adam Králů S R S a N.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja tenž fojt položil peněz ročních a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Jíra Záchvěja položil za grunt a roli, kterýž za ouřadem zůstává 1 zl.
Ten jeden zlatý, který měl roku 1647 položiti, takový z povolením pana ouředníka na sirotka, kterýho u sebe má, se jemu zanechává.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Jíra Záchvěj položil na sirotky po nebo[žtíku] Janovi Juroňkovém totiž 1 zl. Ty zůstávají za Jíry Záchvějovým.