Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 Grunt Mikuláše Ondračka

f 328a

Letha 1591 Mikoláš Ondračků koupil jest grunth svůj ze čtvrtí roli od Mikle Kolečkového za 72 zl, na kderejž od letha [15]93 závdanku a peněz purgkrechtních Ondrovi Pánkovi vyplnil 12 zl a ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává témuž Ondrovi Pánkovi po 2 zl – 60 zl.
Letha [15]94 položil Mikoláš vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních Ondrovi Pánkovi 4 zl.
Z těch napřed psaných 60 zl, kteréž Ondrovi Pánkovi připsány sou, náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Malejch, jakž o tom v rejstřích sirot[čích] novejch položeno, z nich do Lideřovic 34 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš Ondračků za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl. Z toho dáno Ondrovi Pánkovi 2 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Jana Malejch 2 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Pánků jináče Ondraček za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl. Z toho dáno Ondrovi Pánkovi 2 zl a na sirotky n[ebožtíka] Jíry Jana Malejch z Lideřovic 2 zl.
Letha [15]97 položil Mikoláš Ondraček za grunt svůj 4 zl. Z toho dáno Pánkovi do Vnorov 2 zl, též z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Malých do Lideřovic 2 zl.
Leta [15]98 položil Mikuláš Ondraček za grun[t] 4 zl. Z toho dáno Pánkovi 2 zl a na sir[otky] n[ebožtíka] Jíry Malejch do Lideřovic dáno 2 zl.
f 328b
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Mikuláš Ondraček za grunt svůj 4 zl. Z toho dáno Pánkovi 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Malých do Lideřovic dáno 2 zl.
Letha 1600 za fojta ut s[upr]a Mikuláš Ondračků přikoupil
k gruntu svému čtvrt roli od Ondry Zelenky z dovolením p[ana] Jana Skřičkovského z Pozdětína, ouředníka na Strážnici, za hotových 6 zl. A tak ji zouplna a docela zaplatil.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Mikuláš Ondraček za g[runt] 4 zl. Z toho dáno Ondrovi Pánkovi do Vno[rov] 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Malých do Lideřovic 2 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černýho položil Mikuláš Ondraček za grunt 4 zl. Z toho dáno Ondrovi Pánkovi do Vnorov 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Malých do Lideřovic 2 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Mikuláš Ondraček za grunt 2 zl. Z toho dáno Ondrovi Pánkovi do Vnorov 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Malých do Lideřovic 1 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Mikuláš Ondraček za grunt 4 zl. Z toho dáno Ondrovi Pánkovi do Vnorov 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Malých do Lideřovic 2 zl. Zůstávají při ouřadu kněždubským ty 2 zl, do Vnorov sou vydány Ondrovi Pánkovi.

Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Mikuláš Ondraček za gr[unt] 4 zl. Ty zůstávají při ouřadu, jsou dány do Lide[řovic] 2 zl a do Vnorov 2 zl.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového položil Mikuláš Ondraček za g[runt] s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Malých 2 zl.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového položil Mikuláš Ondraček za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Malých 2 zl. Zůstávají při ouřadu, jsou vydány do Lideřovic.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Mikuláš Ondraček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Malých 1 zl. Zůstávají při ouřadu, jest dán do Lideřovic.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Mikuláš Ondraček za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Malých 2 zl. Zůstávají při ouřadu, jsou dány do Lideřovic.
f 329a
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Mikuláš Ondraček za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Malých 2 zl. Zůstávají při ouřadu, jsou vydány do Lideřovic.

Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového Jan Mlynář přiženil se k té vdově, totiž Dorotě po neboštíkovi Mikulášovi Ondračkovi zůstalej, položil za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Malých 2 zl. A tak ještě zůstává se na ty s[irotky] doplniti
4 zl, potom půjdou na s[irotky] Mikuláše Ondračky po 6 zl, ty 2 zl položené mají býti odvedené do Lideřovic, sou odvedené. Rukojmě za placení téhož gruntu a jiné povinnosti všelijaké zejména tito sou: Václav Lavička, Václav Nejedlíček, Václav Pulec a Václav Šlížek slíbili rukou společní a nerozdílnou. Actum leta ut s[upr]a.
Letha Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Jan Mlynářů položil za grunt peněz ročních na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Malých 6 zl. Dáno z nich do Lideřovic ouřadu 4 zl a do Vnorov Ondrovi Pánkovi 2 zl. Zůstává se ještě Ondrovi Pánkovi doplatiti 1 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Jan Mlynářů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Malých peněz ročních 6 zl. Z toho dáno Ondrovi Pánkovi ostatních peněz 1 zl. Již těm s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Malých nic nenáleží, těch 5 zl obráceno na s[irotky], n[ebožtíka] Mikuláše Ondračky.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťových Jan Mlynářů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Malých 6 zl. Sou položené na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondračky.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Jan Mlynář položil za gr[unt] [na] s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondračky 6 zl.
Letha 1630 za fojta Jana Ondračkového Jan Mlynář položil za gr[unt] [na] s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ondračky 2 zl. Ty přijal Jan Ondračků i na místě Jakuba bratra svého.
Letha 1632 za fojta Jana Ondračkového Jan Mlynář položil za gr[unt] Janovi Ondračkovému 1 zl.

Leta 1638 za fojta Jana Synkového Martin Zachej položil za grunt na místě Doroty manželky svej, vdově pozůstalej po n[ebožtíku] Janovi Mlynářovi, 1 zl. Ten přijal Jakub Ondračka.
f 329b
Letha 1640 za fojta Jana Lišky položil Martin Zachej za gr[unt] svůj 1 zl. Ten přijal Jakub Ondračků.
Letha 1645 za fojta Jana Poletka [položil] Martin Záchvěja ze gr[unt] svůj peněz ročních, kteréž přijal Jakub Ondraček
2 zl.

Letha 1646 za fojta Jury Záchvěja Jan Mlynář zemřel, fojt a starší prodali zase ten grunt z půl lánem roli Martinovi Záchvějovi, který sobě Dorotu pozůstalú vdovu za manželku pojal, za summu 72 zl. Srazil sobě na tomž gruntě, co předkové jeho vyplatili, totiž 52 zl, ostatních 20 zl pak má Jakubovi Ondračkovi podle porovnání po 1 zl splacovati. Od[evzdán]. Rukoj[mě] Jan Pekárek, Zender Ruskovský SRSaN.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Martin Záchvěja položil za grunt svůj, kteréž přijal Jakub Ondračka 1 zl.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Martin Záchvěj položil za grunth svůj a přijal Jakub Ondračka 1 zl.

Letha Páně 1662 za ouřadníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jury Mandáska Martin Záchvej zemrouc, po smrti jeho Mathúš Janáčků pojal ji sobě za manželku, takový grunt se jemu připisuje za summu 17 zl, platiti jej má Jakubovi Ondračkovi každoročně po 1 zl. Opdevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Vácslav Kuša a Mikuláš Kolečků SRSN.
Jakož Jakubovi Ondračkovi 20 zl náleželo, ty se jemu púští.