Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

57 Grunt Martina Slížka

f 530a

Letha 1580 v pátek před Novým lítem Jakub Šedej prodal jest půl lánu roli s koňmi, s vozem a jiným k tomu příslušenstvím podle zápisu kněh starejch purgkrechtních v listu 105 Martinovi Slížkovi za 160 zl. Na kderoužto summu do letha [15]93 vyplnil 96 zl a ještě dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 6 zl – 64 zl.
Ta summa náleží osobám těmto:
Nápadníkům ne[božtíka] Bartoně Matěje Horčice 15 zl.
Nápadníkům neb[ožtíka] Matouše Řičice 5 zl.
Holomkovi Židu 4 zl.
Peněz smíšenejch všelijakejch 18 zl.
A mimo to nápadníkům neb[ožtíka] Jana Myslivce poslední peníze náleží jim 22 zl.
f 530b
Ty se mají napřed, jakž doloženo jest, pořadně pokládati po 6 zl. Z těch 22 zl má se vyplniti za dluh nebož[tíka] Jana Myslivce Bartoňovi Žáčkovi 2 zl.
Letha 1594 Martin Slížků koupil od nápadníkuov nebož[tíka] Jana Myslivce těch 20 zl jim náležité a dal jim za to půldruhé měřice hrachu, měřice rži a hotových peněz 21 gr. A tak ti nápadníci na tom gruntě více žádné spravedlnosti jmíti nebudou.
Letha [15]94 položil Martin napřed psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]95 položil Martin napřed psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 6 zl.
Letha [15]96 položil Martin Slížek za grunth peněz purgkrechtních 6 zl. Z toho do truhlice na nápadníky nebož[tíka] Bartoně Horčice ostatních dáno 3 zl, nápadníkům Matouše Řičice dáno 3 zl.

Leta [15]97 umřel Martin Slížek napřed psaný, grunt napřed psaný prodán s půl lánem roli, čtyrma koňmi, vozem, pluhem a bránami, obilím vymlátceným, z dobytkem hovězím a svinským i jiným vším hospodářstvím a ložnými šaty za summu manželce Slížkové 160 zl. Na to závdanku položila ročních peněz 6 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 6 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Prokeš Kosrbů, Ondra Zelenků, Pavel Beran, Jan Pavluš, Vávra Stracený, Václa[v] Štětina, Daniel Mokroš S.R.S.N.
f 531a
Z těch ročních peněz 6 zl položených dáno nápadníkům Matouše Řičice posledních peněz 2 zl a na míšené sirotčí peníze dáno 4 zl.
Letha 1598 přijato od Kateřiny Slížkové za grunt 6 zl. Z toho dáno Holomkovi Židu dluhuo 4 zl a do míšených peněz sirotčích 2 zl.

Kateřina Slížková tento grunt pustila Janovi Slížkovýmu pastorku svýmu, aby za něj doplatil, což se koli zůstává, placením od leta [15]99 po 6 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jan Slížků za grunt svůj 6 zl. Z toho dáno Holomkovi Židu dluhu 4 zl a do míšených peněz sirot[čích] 2 zl.
Ty 4 zl, které se lonského roku Holomkovi Židu dány, jsou zase od něho navrácené a do míšených peněz vložené.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jan Slížků za grunt 6 zl. Ty jsou dány do míšených peněz sirotčích.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Jan Slížků za grunt 3 zl. Z toho dáno dluhu Bartoňovi Žáčkovi za n[ebožtíka] Jana Myslivce, jakž nahoře na druhým listě doloženo, 2 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slížka prvních peněz 1 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Jan Slížek za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slížka 1 zl.
A srazil sobě dílu svého, což se jemu dodati mělo i což mu po Zuzaně, sestře jeho zemřelé, přišlo 23 zl 20 gr 6 den.
Více skoupil od Václava Nejedlíčka dílu Kateřiny manželky jeho i což jí po Zuzaně, sestře její zemřelé, dodati se mělo
18 zl 6 den za hotový 3 zl 9 gr. A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Jan Slížek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slížka 3 zl.

[Pustý]
f 531b
Letha 1608 za fojta Martina Remšového prodán grunt z půl lánem roli, zuostalý po n[ebožtíku] Janovi Slížkovým, Václavovi bratru jeho za 160 zl. Na tom gruntě škoduje se, poněvadž pustý byl, což Jan Slížek zaplatil i s kúpenými penězi a poraženým dílem svým 57 zl 21 gr 5 den a Václav Slížků srazil sobě dílu svého na témž gruntě 26 zl 23 gr
2 den. Zuostává dopláceti mimo to ještě 75 zl 15 gr, placením od letha 1609 po 3 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Václav Nejedlý, Mikuláš Sirota, Václav Lahvička SRSAN.
Na tom gruntě náleží osobám těmto:
Zuzanně Slížkové, mateři těch sirotků, na doplnění dílu jejího 2 zl 23 gr 2 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Slíška 60 zl 21 gr 3 den.
Zuzanně Slížkové posledních peněz, což zaplatila na tomto gruntě 12 zl.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového položil Václav Slížků za grunt Zuzanně mateři jeho na doplnění dílu jejího 2 zl
23 gr 2 den.
Pusté

Letha Páně 1616 za fojta Jana Prčka starší kněždubští prodali od tohoto gruntu pustého 1 čt[vrt] s rolí Jurovi Slížkovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti má počna letha 1617 po 1 zl. Odevzdána jemu za volnú a svobodnú. Rukojmě za stavení, placení a odbývání roboth panských i obecních Jura Tomků a Filip Magila S.R.S.a N.

Téhož letha a dne ut s[upr]a tímž spůsobem starší prodali druhú čt[vrt] s rolí Jurovi Tomkovému za summu 10 zl bez závdanku a platiti ji má počna letha 1617 po 1 zl. Odevzdána jemu za volnú a svobodnú. Rukojmě za stavení, placení a odbývání robot panských i obecních Jan Prček a Jura Slížků S.R.S.a N. Lhota jim do roka puštěna.
f 532a
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Jíra Slížek položil za 1 čtvrt roli [na] s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slížky 1 zl.
Jíra Tomků položil za druhou čtvrt roli též na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slížky 1 zl.
Jakož náleželo Jírovi Slížkovi na týž čtvrti roli dílu 2 zl 15 gr, ty jest sobě porazil a zůstane dopláceti 6 zl 15 gr.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Jíra Tomků položil za
1 čtvrt roli [na] s[irotky] n[ebožtíka] Martina Slíška 1 zl.
Jíra Slíšků za druhou čtvrt položil týmž sirotkům 1 zl.

Letha 1634 za fojta Martina Lalíčka koupil jest ten grunt pustý, totiž čtvrt roli, po Jírovi Slížškovi Tomáš Stupka i s tím příslušenstvím, kteréž k němu přináleží, za summu 15 zl bez závdanku, platiti jmá rok po roku po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení a opravy gruntu a odbejvání povinnosti vrchnosti a obecní Mikuláš Hubka, Jan Zachej SRSA nerozdílnou.

Leta 1641 za fojta Jana Ondračkového týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný grunt polovice ze čtvrtí roli Mackovi Šuvartovi za summu 4 zl, druhou čtvrt přijal Václav Krčmářů, platiti má Václav Šuvart po vyjití tří let komu náleží po
1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti J.H.M. Václav Krčmů a Adam Panáček SRS.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Matěj Šuvart položil za grunt svůj, kterýž zůstává za ouřadem 1 zl.

Jmenovaný svrchu Václav Šuvart zemrouce zanechal po sobě manželky, kterouž pojal Jíra Marků a ten grunt v té summě jako předek jeho ujmouce, jakž napřed pod znamením +, jeden zlatý položil. Kterýžto grunt jest témuž Markovi odevzdán za volný, svobodný a nezávadný. Stalo se za fojta Martina Kutáše letha 1647. Rukojmě za placení, povinnosti JHM i obecní Mikuláš Král a Pavel Nejedlý SRSaN.

f 532b
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Jíra Marků položil a zůstává za ouřadem 1 zl.

Leta Páně 1661 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Jíry Mandáska Jíra Marků zemrouc a po sobě manželku jest zanechal. Ta pak dobrovolně pustila týž grunt ze čtvrtí roli Vácslavovi Kušovi za 4 zl, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení, povinnosti panské i obecní Jan Bíla a Matúš Pala
SRSAN.