Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

88 Grunt Václava Majůvky

f 807a

Letha [15]91 Václav Majůvka koupil podsedek svůj od Matyáše Pulcového podle zápisu kněh starejch purgkrechtních v listu 163 za 97 zl, platiti jej má od vejš psaného letha při Vánocích po 5 zl. Ta summa všecka náleží panu Zeboldovi Čačkovi.
Letha [15]91 položil panu Zeboldovi Čačkovi 5 zl.
A letha [15]92 a [15]93 zadržel dotčený Václav Majůvka panu Seboldovi Ča[č]kovi za dvě letha 10 zl. Ty jest povinen jemu položiti a když těch 10 zl vyplní, tehdy ostatní sumu za podsedek svůj panu Čačkovi dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po 4 zl.
Letha [15]94 položil týž Václav Majůvka za podsedek svůj purgkrechtních peněz 2 zl. Těch všech 7 zl přijal pan Čaček.
Téhož letha [15]94 položil na zadržalé peníze panu Čačkovi Václav Majůvka 5 zl.
f 807b
Jakož jest panu Zeboldovi Čačkovi na napřed psaným podsedku náleželo 73 zl, z toho odvedl sirotkům n[ebožtíka] Mikoláše Ševce 21 zl a sirot[kům] neb[ožtíka] Šimona Husáka 4 zl 15 gr a mezi jiné sirotčí peníze se vyplniti má 47 ½ zl. Ty peníze se takto pokládati mají: nejprve sirot[kům] n[ebožtíka] Ševce po 4 zl od letha [15]95 a když ti sirotky svejch 21 zl vyzdvihnou, potom s[irotkům] Šimona Husáka jíti mají a naposledy do jinejch sirotčích peněz z toho podsedku pokládati má 47 ½ zl.
Letha [15]95 položil Václav Majůvka za grunth 4 zl do truhlice na s[irotky] n[ebožtíka] Mikoláše Ševce.
Letha [15]96 položil Václav Majůvka za grunth do truhlice na s[irotky] n[ebožtíka] Mikoláše Ševce 4 zl.
Leta [15]97 položil Václav Majůvka za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikoláše Ševce 4 zl.
Leta [15]98 položil Václav Majůvka za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuoláše Ševce 4 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Václav Majůvka za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Ševce 4 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Václav Majůvka za grunt 4 zl. Z toho dáno ostatních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše ševce 1 zl a s[irotkům] n[ebožtíka] Šimona Husáka dáno 3 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Václav Majůvka za grunt 2 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Šimka Husáka ostatních 1 zl 15 gr a do míšených peněz prvních peněz položeno 15 gr.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Václav Majůvka za g[runt] do peněz s[irotčích] míšených 2 zl 15 gr.

Martinovi Valačovi odvedeno na díl Kateřiny manželky jeho n[ebožtíka] Mikuláše Ševce na vyšlou spravedlnost, což se do peněz míšených platiti mělo, 44 zl 15 gr, ty sobě vyzdvihovati má po letech.
f 808a
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Václav Majůvka za g[runt] Martinovi Valačovi do Strážnice podle odvodu 4 zl 15 gr.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Václav Majůvka za g[runt] Martinovi Valačovi do Str[ážnice] podle odvodu 2 zl.

Téhož letha a za fojta ut sup[ra] Václav Majůvka prodal týž podsedek Jírovi Okáníčkových ze Lhoty Veselské za summu 80 zl. Závdanku dal 14 zl, platiti má od letha 1611 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Majůvka, Jíra Šmatlánců a Jan Páníček S.R.S.a N.
A odkoupil od Vaška Majůvky, což tu jemu na posledních penězích náleželo 21 zl za hotové 2 zl. A tak tu Majůvka nic nemá. Zůstává ještě doplatiti Jíra ut sup[ra] sirotkům n[ebožtíka] Martina Valače na Předm[ěstí] strážnické 45 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil za g[runt] Jíra Okáníčků Martinovi Valačovi do Stráž[nice] 2 zl. Ty přijala Dorota Valačka z Strážnice na sirotky svý.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Jíra Okáníčků za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Valače 2 zl. Zůstávají při ouřadě, jsou vydány.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Okáníčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Valače 2 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Jíra Okáníčků za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Valače peněz 2 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Jíra Okáníčků prodal podsedek svůj se vším k němu příslušenstvím Staňkovi Kalouskovi za summu 80 zl. Závdanku mu dal 11 zl 15 gr, ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Pulec a Václav Košula SRSN.
Letha Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Staněk Kalousků položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Valače 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Staněk Kalousek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Valače 2 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Staněk Kalousek položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Valače 2 zl.
Nenáleží s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Valače, nežli náleží Zuzanně Kokrdce všecky ty peníze na tom gruntě po Martinovi Valačovi, po Kateřině manželce jeho mu náležely, nebo všecku spravedlnost svou, což Kateřině manželce jeho náleželo, Bartoňovi Kokrdovi, manželu Zuzaninýmu, prodal, jakž v registřích sirotčích při statku Mikuláše

f 808b
Ševce to zapsáno a zaopatřeno jest. Protož těch ročních peněz za rok 1617 za tento grunt položených též často psaná Zuzanna Kokrdka přijala 2 zl. A což za právem zůstávaly peníze z téhož gruntu položené, ty jsou také tejž Zuzanně Kokrdce dané, totiž 4 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Staněk Kalousek položil za gr[unt] Zuzanně Kokrdce 2 zl.

Pusté

Letha Páně 1629 za fojta Václava Nejedlýho prodán jest ten požár ut s[upr]a Matějovi Bedravovi za 46 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské i obecní Jíra Hlaváň, Mikuláš Hubka S.R.S.a N.

Letha 1633 za fojta Martina Kulíška Pavel Křižanův prodal ten gr[unt] Jakubovi Sáblovi za s[umu] 50 zl 22 ½ gr. Závdanku dal jemu 4 zl 22 ½ gr a platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Sopúšek a Jíra Zachů S.R.S.N.

Leta 1638 za fojta Jana Synkového Jakub Sábel položil za grunt nápadníkům neboštíka Kokrdy a ty zůstávají za ouřadem, komu náležeti budou, vydají se 1 zl. Dány jsou Adamovi Šmídovi na místě jeho manželky do města Slavkova a on jich přijal.
Letha 1640 za fojta Jana Liška položil Jakub Sábel za grunt svůj 2 zl. Ten přijal Adam Šmída na místě jeho manželky. Stal se omyl, nebo již ten Adam Šmída přebral nápadu po manželce svej, protože grunt tento v prodeji zmenšen byl a tak ten 1 zl přijal Václav Okáníček.
f 809a
Leta 1641 za fojta Jana Ondračky Jakub Sábel položil za grunt ročních peněz 1 zl. Ten přijal Václav Okáníček.
Letha 1645 za fojta Jana Poletka položil Jakub Sábel za gr[unt] svůj peněz ročních 1 zl. Ten přijala Anička Okáníčka.
Item co Jan Benka koliv na tomž gruntě dobírati jměl, totiž 14 zl, ty jest všecky pustil nápadníkům n[ebožtíka] Václava Okáníčka. A tak Jan Benka již nic více na tomž gruntě nemá.