Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

34 Grunt Jíry Koláře

f 309a

Letha 1592 Jíra Kolářů koupil podsedek svůj od Barbory Smutný za 60 zl, závdanku položil 2 zl a letha [15]93 položil 2 zl a koupil od Barbory Smutný, co jí na témž podsedku náleželo 5 zl. Ty 4 zl přijal Bartoň Remšových na díl svůj, což mu na tom gruntě náleží.
A ostatek od letha [15]94 při Vánocích dopláceti zůstává sirot[kům] nebožt[íka] Michala Zajíčka 35 zl po 2 zl.
Item Bartoňovi Remšovýmu též náleží na témž podsedku 16 zl, ty jemu jíti mají, když se sirot[kům] nejprve suma jejich vyplní, též po 2 zl.
Letha [15]94 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]95 položil Jíra vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]96 položil Jíra vejš psaný za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
f 309b
Leta [15]97 ten podsedek napřed psaný prodán od Jíry Koláře Jírovi Večeřovi za sumu 60 zl. Závdanku položil Jíra Večeře tomu Kolářovi 3 zl a ročních peněz též položil 2 zl a mimo to Jíra Kolář, což na tom gruntě zaplatceného jměl, totiž 12 zl, ty jest všecky držiteli téhož gruntu pustil. A tak ještě od leta [15]98 dopláceti zůstává sirotkům napřed psaným po 2 zl –
40 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Kazihrach, Vaněk Hulíků, Pavel Slavičínský, Jan Urbanců
S.R.S.A.N.
Leta [15]98 položil Jíra Večeře za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Zajíčka 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jíra Večeře za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Michala Zajíčka 2 zl a od Lukáše, muže Kateřiny, dcery n[ebožtíka] Michala Zajíčka, což jí tu náleželo, skoupil, totiž 21 zl, za hotových peněz 4 zl 20 gr. A tak táž Kateřina na tom gruntě nic nemá.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jíra Večeře Bartoňovi Remšové[mu] 2 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Jíra Večeře Bartoňovi Remšovému 1 zl.

Letha 1602 za fojta Martina Černého Jíra Večeře prodal podsedek svůj Mikulášovi Maluškovi za summu 60 zl. Závdanku jemu dal 3 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Adam Biskupský, Jiřík Valný, Jan Šulovský, Mikuláš Trojanců S.R.S.A N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Maluška za grunt Bartoňovi Remšovýmu 1 zl.

f 310a
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Mikuláš Maluška za g[runt] 2 zl. Ty přijali s[irotci] n[ebožtíka] Bartoně Remše a nimi se rozdělili.
Na to gruntě náleží Dorothě, vdově po n[ebožtíku] Bartoňovi Remšovi, předních peněz 12 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Mikuláš Maluška za g[runt] 2 zl. Ty přijala Dorotha Remšova.

Pusté místo

Letha 1611 za fojta Jana Šímy fojt a starší kněždubští prodali podsedek požár po neb[ožtíku] Mikulášovi Maluškovi pozůstalý Pavlovi Šulovýmu za summu 23 zl bez závdanku, platiti má od letha 1614 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Durnů, Mikuláš Sirotů a Valenta Hudec S.R.S.a N.
Na tom gruntě náleží:
Barboře Plachej po neb[ožce] Dorotě Remšové tetě její nápadu předních peněz 5 zl.
A Jírovi Večeřovi 18 zl.
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového položil Pavel Šulů za g[runt] Barboře Plachej peněz 1 zl.

Letha Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Pavel Šulů prodal podsedek ten Václavovi Bednářovému za summu 25 zl. Závdanku dal Václav Pavlovi 2 zl, platiti má po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Hejlů a Adam Biskupský
SRSN.
Téhož leta Václav Bednářů položil za ten grunt Barboře Plachej 1 zl.

Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového ten Václav Bednářů z toho gruntu odešel a Jíra Večeře maje na něm peněz 18 zl, prodal jej Adamovi Suchánkovi za 14 zl bez závdanku, platiti má od letha 1618 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matouš Gřibek a Jakub Křenovský SRSAN.
A poněvadž za ten grunt mělo doplaceno býti 21 zl, z nichž náleží Barboře Plaché doplatiti 3 zl, nebude na něm míti Jíra Večeřů než 11 zl.
Pusté

Leta 1639 za fojta Martina Nejedlíčkového týž fojt s ouřadem prodali grunt pustý půl podsedka Janovi Besedovi za summu 5 zl, placením komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní Jan Poletek, Alexander Ruskovský SRSAN.

Letha 1640 za fojta Jana Lišky a starších jeho prodal Jan Beseda ten zvrchu psaný grunt Jurovi Loškovi za summu, jak ho sám jměl, 5 zl bez závdanku, placením každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti panské a obecní Mikuláš Podolský a Tomáš Charusa SRSAN.

Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Jura Loška zemřel, tenž grunt zase jest prodán Lukášovi Kozinovi za summu 5 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti JHM i obecní (neuvedeno).

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mockového prodali fojt a starší svrchu psaný grunt po Lukášovi Kozinovi Jurovi Tesařovi jinak Hodúšek za summu 5 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Václav Ryšánek a Jan Záchvěj S.R.S.a N.R.