Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

75 Grunt Jana Hambálka

f 698a

Letha 1592 Jan Ha[m]bálek ujal jest grunth s půl lánem roli od Mandy Polky, mateři manželky své, v 116 zl, na kderémž se dopláceti má osobám níže psaným, a to takto:
Item sirot[kům] nebož[tíka] Bartoně Tomanového 25 zl. Ty se mají od letha [15]91 jim po 2 zl pokládati.
Item Janovi Švirgovi též náleží 78 zl. Ty se mají od téhož letha [15]91 pořadně po 6 zl pokládati.
Item sirot[kům] nebož[tíka] Martina Švirgového. Ty jim náleží posledních peněz 13 zl. Ty se mají platiti, když napřed psaný osoby svou spravedlnost vyberou, po 8 zl. Rukojmě za placení tej sumy Pavel Pěkníků, Jíra Havelků, Vašek Tlustý, Vaněk Sedal, Valka Polák, Macek Majůvků S.R.S.N.
Letha [15]91
Letha [15]92 majíce za ty tři letha položiti trojích
Letha [15]93 peněz 24 zl
a zadržel 13 zl. Z těch položených dáno Janovi Švirgovi 9 zl
f 698b
a na sirot[ky] nebož[tíka] Bartoně Tomanovýho jest hotovejch
2 zl. A z těch zadržalejch náleží těm sir[otkům] položiti ještě 4 zl a Janovi Švirgovi 9 zl.
Letha [15]94 položil Jan Hambálků za svůj grunth peněz purgkrechtních 8 zl, více položil na zadržalé peníze 10 zl. Z toho dáno do truhlice sirotčí na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Tomancovýho 6 zl a Janovi Švirgovi dáno 12 zl.
Letha [15]95 položil Jan Hambálků za grunth peněz purgkrechtních 8 zl. Z toho dáno na sirot[ky] Bartoně Tomancovýho 2 zl a Janovi Švirgovi dáno 6 zl.
Letha [15]96 položil Jan Hambálků za grunth peněz svůj purgkrechtních 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Tomanového 2 zl a Janovi Švirgovi dáno 6 zl.
Leta [15]97 položil Jan Hambálků za grunt svůj 8 zl. Z těch dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Tomanového 2 zl a Janovi Švirgovi dáno též z toho 6 zl.
Leta [15]98 položil Jan Hambálků za grunt svůj 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Tomanového 2 zl a Janovi Švirgovi dáno též z toho 6 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jan Hambálků za grunt svůj 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Tomanového 2 zl a Janovi Švirgovi dáno též z toho 6 zl.
f 699a
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jan Hambálek za grunt svůj 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Tomanového 2 zl a Janovi Švirgovi dáno
6 zl.

Letha 1601 za fojta Martina Černého podle rozdílu statku prodán grunt s půl lánem roli, se 3 koňmi, se 2 vozy, pluhem, bránami, s osetím jarým i ozimým, s 1 krávou, svinským dobytkem a jiným nářadím domovým Mikulášovi Šimůnkovýmu ze Lhoty, kterýž sobě Bětu, vdovu pozůstalou po n[ebožtíku] Janovi Hambálkovi, za manželku vzal za summu 150 zl. Z toho sobě srazil dílu manželky své 38 zl 21 gr a tak zůstává dopláceti 111 zl 9 gr, placením od letha ut s[upr]a po 8 zl. A když se předním nápadníkům, což na tom mají, zaplatí, bude povinen platiti po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Košík, Martin Sedalů, Pavel Břoušek, Mathyáš Staníčků, Adam Biskupský a Martin Blšťanů S.R.S.A N.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Šimůnků za grunt Janovi Švirgovi 5 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Mikuláš Šimůnků za grunt Janovi Švirgovi 3 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Mikuláš Šimůnků Janovi Švirgovi za grunt 4 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Mikuláš Šimůnků Janovi Švirgovi za g[runt] 6 zl.
Na tom gruntě náleží:
S[irotkům] n[ebožtíka] Bartoně Tomanovýho předních peněz
5 zl.
Janovi Hambálkovi 72 zl 9 gr.
Mikulášovi Šimůnkovýmu 18 zl.

Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce fojt a starší prodali týž ut supra grunt Janovi Dlugošovi Opolskýmu za summu 100 zl bez závdanku, platiti má od letha 1611 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Macek Chmelař, Mikuláš Polák, Jíra Košík a Mathouš Hlučínský S.R.S.a N.
f 699b
Na tom gruntě náleží podle bedlivého vyhledání toto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Bartoně Tomanového předních peněz
5 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Jana Švirgy 3 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Martina Švirgy 13 zl.
Janovi Hambálkovi 72 zl 9 gr.
Mikulášovi Šimůnkovýmu 6 zl 21 gr.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Jan Dluhoš Opolský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Bartoně Tomanového 4 zl.

Pusté místo

Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce starší prodali grunt s půl lánem roli Vítkovi Tichému za 96 zl. Z toho sobě srazil po Kateřině manželce své, ceře n[ebožtíka] Jana Hambálka, 34 zl
21 gr a ostatek platiti má od letha 1614 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Jakubů, Václav Zapletal a Martin Hambálek SRSN.

Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Vítek Tichý za g[runt] 1 zl. Ten jest přijal nápadník n[ebožtíka] Bartoně Tomanového a tak tu již nic více ti nápadníci nemají.

Leta 1615 za fojta Jana Šmatláně Vítek Tichý prodal ten grunt pustý a neopravil na něm nic, pustil jej Pavlovi Šulovi za tu summu, což na něm podle register dopláceti zůstává. A což jemu po Kateřině manželce jeho, dceři n[ebožtíka] Jana Hambálka, náleželo, to jest všecko Vítek Tichý Pavlovi pustil. Nezavdal nic, platiti jej má počna leta Páně 1616. Odevzdán za volný. Rukojmě Vaněk Košilků, Vaněk Bánovský, Jíra Košík a Jíra Synek SRSN.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Pavel Šula položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Švirgy peněz 2 zl. Ty přijal Václav Šimunec na nápadníky.
Leta svrchu psaného jakož na tomto gruntě Běta Hambálková měla posledních peněz, což se na její díl porazilo 34 zl
21 gr, ty jest pustila Anně dceři své, kterouž měla s Mikulášem Šimůnkovým, aby ji sobě po letech vybírala, z kteréžto spra[vedlnosti] musí poraženo býti z toho, což jest na gruntě škodováno. A Běta Hambálková na tom gruntě nic míti nebude.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Pavel Šula položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Švirgy ostatní 1 zl. Ten přijal Václav Šimunec na nápadníky. A tak již ti nápadníci tu nic více nemají.
Pusté f 700a
Leta 1641 za fojta Jana Ondračkového týž fojt s úřadem prodali svrchu psaný grunt s půl lánem roli Matějovi Durnovi za 9 zl, placením po vyjití tří let komu náležeti bude po
1 zl. Jest jemu za volný odevzdán. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinší Alexander Ruskovský a Pavel Nejedlý S.R.S.N.

Letha 1645 za fojta Jana Poletka Matěj Durna zemřel a po něm čtvrt roli zůstala, kterážto jest prodána Václavovi Ryšánkovi za summu 4 zl, placením po 1 zl. Odevzd[án]. Rukoj[mě] Václav Krčmář a Adam Král SRaN. Act[um] letha a dne ut s[upr]a.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Václav Ryšánek položil za grunt svůj, kterýž za ouřadem zůstává 1 zl.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Václav Ryšánek položil za grunt svůj, kterej za ouřadem zůstává 1 zl.

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mockového prodal Václav Ryšánek témuž fojtu Pavla Mockového(!) grunt se čtvrtí roli za summu tou, což na něm doplaceno jest. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Jura Bílů a Klimek Kornút S.R.S.a N.