Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

79 Grunt Pavla Šmatláně

f 736a

Ten Pavel Šmatláňů koupil podsedek svůj od Bartoně Žáčka za 146 zl, na kderejž do letha [15]93 vyplnil závdanku a peněz purgkrechtních 50 zl a zadržel do letha [15]93 15 zl. A ostatek mimo ty zadržalé peníze dopláceti zůstává osobám těmto:
Item Anně, nápadnici po nebož[tíku] Martinovi Jursovi,
45 zl. Ty se pokládati mají od letha [15]94 při Vánocích po 6 zl.
Též náleží Dorotě, dceři nebož[tíka] Matouše Hlahola na tom gruntě 36 zl. Ty se pokládati mají, když Anna vejš psaná svou spravedlnost vyzdvihne.
Letha [15]94 položil Pavel vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl.
Více tenž Pavel položil na zadržalé peníze 6 zl. Těch všech 10 zl vydány Anně, nápadnici po n[ebožtíku] Martinovi Jursovi.
Letha [15]95 položil Pavel Šmatláňů za grunth peněz purgkrechtní[ch] 6 zl. Ty sou vydány Anně, nápadnici po nebož[tíku] Martinovi Jursovi.
f 736b
Letha [15]96 položil Pavel Šmatláňů za grunth 4 zl.
Leta [15]97 položil Pavel Šmatláňů za grunt svůj švagru svému 4 zl.
Téhož letha [15]97 prodal Jan Martinů z Radějova peníze, které Anně manželce jeho náležely na napřed psaném gruntě, summy jmenovaných 36 zl literátům strážnickým za 9 zl. A tak táž Anna tu více nic nemá.

Leta [15]98 Pavel Šmatláňů prodal podsedek svůj Janovi Břouškovi za summu 40 zl. Závdanku položil Jan Břoušků Pavlovi Šmatláňovi 4 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 4 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za platcení a opravu gruntu i povinnosti panské Jan Švirga, Jakub Haža, Mikoláš Ondračků S.R.S.N.
Letha [15]98 položil Jan Břoušek za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Jursového 4 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jan Břoušek za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Jursového 4 zl. Ty náleží literátům stráž[nickým] a zůstávají při starších.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jan Břoušek za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Jursového. Ty náleží literátom strážnickým a zůstávají při ouřadu 2 zl. Jsou vydány Janovi Krsovi jakožto vyslaný[mu] těch literátuo.
Lonský za rok [15]98 a [15]99 ty dvoje peníze, totiž 8 zl, tak sou literáti přijali, jakž sou se sami k tomu přiznali a za Janem Vávrových z Radějova nezůstávají. A tak ty peníze rok po roku literáti vyzdvihovati budou od letha 1601 po 4 zl.

f 737a
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Jan Břoušek za grunt literátům strážnickým 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu, vydali je literátům.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Jan Břoušek za grunt literátům strážnickým 1 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Jan Břoušek za grunt literátům strážnickým 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého jakož náleželo Dorothě n[ebožtíka] Mathouše Hlahola na tomto g[runtě] 36 zl, ty jest skoupil od Jíry Okénky, manžela Dorothiného za hotových 7 zl
6 gr. A tak ta Dorotha tu nic nemá.

Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce Pavel Břoušek ujal podsedek po n[ebožtíku] Janovi Břouškovi bratru svým a což on měl zaplacenýho, to sobě sráží, toliko literátům strážnickým zůstává dopláceti 6 zl, placením od letha 1613 po 1 zl. Odevzdán za zaplacenej a svobodnej. Rukojmě za spravení a opravu gr[untu] i povinnosti J.M.P. Jan Prček, Mikuláš Sirotů S.R.S.N.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a Pavel Břoušek položil za g[runt] literátům strážnickým 1 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Pavel Břoušek za g[runt] literátům strážnickým ročních peněz 1 zl.

Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Pavel Břoušek prodal ten grunt Adamovi Biskupskému za hotových 24 zl. Na to dal Adam Pavlovi vína 5 v[ěder] v 10 zl a při vinobraní nejprvnějším leta tohoto 1616 dáti má opět 5 v[ěder] v 10 zl a doplatiti má na něm Adam p[ánům] literátům ještě 4 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Filip Makylů a Macek Durna SRSN.
Leta svrchu psaného Adam položil p[ánům] literátům za grunt 1 zl.

Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Adam Biskupský umřel a manželka po něm zůstalá Dorota prodala ten podsedek za 29 zl Matoušovi Slezákovi. Závdanku dal Dorotě 6 zl, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Václav Zapletal a Martin Slováků SRSN.
Téhož leta Matouš Slezák položil za grunt pánům literátům
2 zl. Jest jim toliko 1 zl dán a Dorotě Adamové 1 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Matouš Slezák položil za grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno pánům literátům 1 zl a Dorotě Adamové 1 zl.

f 737b
Leta Páně 1618 za fojta Jana Liškového Matouš Slezák položil za grunt peněz ročních 2 zl. Z toho dáno pánům literátům posledních peněz 1 zl a Dorotě Biskupského 1 zl.
A tak páni literáti nic více na tom gruntě nemají.

[Pustý]

Letha Páně 1629 za fojta Václava Nejedlýho Mathouš Slezák prodal ten požár Jírovi Hlaváňovi za 29 zl bez závdanku a těch vyplacených 12 zl Mathouš Jírovi pustil, ostatek platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i obecní Mikuláš Hubka a Mikuláš Podhorský S.R.S.a N.

Letha Páně 1634 za fojta Martina Lalíčka prodal jest Jiřík Hlaváň grunt svůj totiž podsedek s tím příslušenstvím, kteréž k němu od starodávna přináleží, za summu na doplacení 34 zl Janovi Liškové[mu]. Letha ut supra při kupu Jan Liška položil 5 zl, který Jiřík Hlaváň přijal k ruce svej, ostatek platiti má [po] 2 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu Martin Kolečko, Mikuláš Makulík SRSN.
Tak jakož Jiřík Hlaváň podle s ním smlouvy učiněné na kupu svým 12 zl Janovi Liškovi, kteréž jsou upuštěné byly, svobodně daruje a pasíruje. A tak ještě Jan Liška za ten grunt svůj povinen dopláceti bude 17 zl.
f 738a
Letha 1635 za fojta Jana Synkového Jan Liška položil za grunt, kteréž zůstávají za ouřadem kněždubským, komu náležeti budou 1 zl.
Letha 1638 za fojta Jana Synkového Jan Liška položil za grunt, kteréž zůstávají za ouřadem, v ty časy fojtem Martinem Nejedlíčkem 1 zl.
Letha 1640 položil Jan Liška, téhož času fojt, za gr[unt] svůj 1 zl. Ten zůstává za úřadem.
Letha 1645 za fojta Jana Poletka položil Jan Liška zasedělých peněz 2 zl. Ty zůstávají při právě.
Letha 1647 za fojta Martina Lišky Jan Liška položil za svůj grunt, kteréž zůstává za ouřadem, totiž 1 zl.