Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

3 Grunt Jana Sojky

f 19

Letha Páně 1593 Jan Sojka koupil jest podsedek od Staňka Miláčka za 25 zl. Závdanku témuž Staňkovi položil 20 gr a ostatek od letha [15]94 dopláceti zůstává při Vánocích po 2 zl osobám níže psaným, a to takto:
Item sirot[kům] nebož[tíka] Martina Švirky 16 zl.
Item Blahovi Žalostovýmu 6 zl. Ty jemu jíti mají, když sirotci vejš psaní svou spravedlnost vyzdvihnou též po 2 zl.
Item Staňkovi též náleží posledních peněz 2 zl 10 gr. Tenž Staněk ty 2 zl 10 gr Janovi Sojkovi odvedl.
A tak toliko za ten podsedek dopláceti zůstává 22 zl.
Ten Jan vejš psaný z gruntu zběhl, kterejž pustej zůstává, avšak z téhož gruntu dříve nežli utekl, položil 1 zl, kterejž v truhlici zůstává.
Letha [15]95 položil Jan Sojka za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
f 19
Letha [15]96 Macek Práskal na ten kup vstoupil a ten podsedek ve 25 zl ujal a hned roční peníze položil 2 zl. Ty dva zlaté položil Blaže[j] Žalostů za Macka Práskala.

Ten podsedek ujal Blažej Žalostů v těch 25 zl a hned leta jest položil [15]97 roční peníze 2 zl. Rukojmě za platcení, o[pravu] g[runtu] i povinnosti panské Blažek Starosta, Ondra Bebů, Jura Bebů, Bartoň Režný S.R.S.A N.
Leta [15]98 položil Blažej Žalostů za grunt svůj na s[irotky] Martina Švirgy 2 zl.

Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondráčkového Blažej Žalostů prodal podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Korytnému za summu 25 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, ostatek platiti má od leta [15]99 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Jan Šimon, Pavel Křižan S.R.S.N.
Téhož leta a za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Korytný za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Švirgy 2 zl.
Jakož náleželo na tomto gruntě Blahovi Žalostovi 11 zl, takové peníze prodal Mikulášovi Korytnému za hotových peněz
1 zl. A tak ten Blaha na tom gruntě nic nemá. Act[um] za fojta Jakuba Ondráčkového letha 1600.
Jakož náleželo na tomto gruntě Janovi Sojkovi peněz zaplacených 3 zl 20 gr, ty jest prodal Mikulášovi Korytnému za ½ měřice rži. A tak Jan Sojka na tom gruntě nic nemá. Act[um] za fojta ut s[upra] leta 1600.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondráčkového položil Mikuláš Korytný na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Švirgy 2 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Mikuláš Korytný na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Švirgy 1 zl.

Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Mikuláš Korytný na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Švirgy 15 gr.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Mikuláš Korytný na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Švirgy 1 zl.

Pusté místo
f 20
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce prodal požár ut s[upr]a Martinovi Kolečkovi za summu 10 zl bez závdanku, platiti má od letha 1615 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za splacení a opravu g[runtu] i povinnosti J.M.P. Jíra Valnej, Filip Makelů S.R.S.N.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Martin Kolečko položil za ten grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Švirgy
1 zl. Ten vydán na díl Zuzanin.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Martin Kolečko položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Švirgy peněz 1 zl. Ten jest vydán manželu Zuzaninému.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Martin Kolečko položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Švirgy 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Martin Kolečko položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Švirgy 1 zl.
A jakož jest týmž sirotkům n[ebožtíka] Martina Švirgy ještě náleželo na tomto gruntě k dobírání 3 zl 15 gr, ty jsou prodali Martinovi Kolečkovi za hotových 17 ½ gr. A tak ti sirotci již tu nic více nemají.

Pusté