Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

91 Grunt urozeného pana Sebolda Čačka

f 836a

Letha [15]71 v neděli den svatých Šimona a Judy napřed psaný pan Sebold Čaček koupil dvůr fojtství kněždubské po neboš[tíku] Staňkovi fojtovi zůstalý za summu 500 zl s tím se vším od starodávna k tomu příslušenstvím, s jedním lánem roli. Na kteroužto summu témuž Staňkovi položeno jest 80 zl a ostatek summy 420 zl platiti má od letha [15]73 při Vánocích po 30 zl.
Letha [15]75 za letho [15]74, též [15]73 položeno od pana Čačka 37 ½ zl.
Více koupených peněz od Jíry Leznova z napřed psané summy sraženo 98 zl 25 gr 5 den.
Letha [15]76
Letha [15]77
Letha [15]78 Položeno od pana Čačka 70 zl,
Letha [15]79 ty sou nápadníkům od práva vydány.
Letha [15]80
Letha [15]81
f 836b
Letha 1582 Anna Fojtová prodala spravedlnosti panu Čačkovi 11 zl 6 gr.
Téhož letha od Mandy a Mikuláše Litkovského koupil jest pan Čaček 29 zl 8 gr.
Více tenž pan Čaček koupil jest od Mikuláše Štence, muže Lidiného 151 zl 29 gr 2 den.
Letha 1583 též položeno 10 zl. Ty sou nápadníkům vydány.
Letha 1582 koupeno od Zuzanny Litkovskej 11 zl 6 gr.
A tak již ten dvůr svůj docela a zouplna zaplacený má a žádnému za něj nic dlužen nejni.

Letha Páně 1614 v pondělí den památky s[vatéh]o Jana Evangelisty, to jest 27. dne Decembris, v dědině Kněždubu z jistého poručení J[eho] M[ilosti] urozeného pána pana Karla staršího z Žerotína na Rosicích a Dřevohosticích, hejtmana Marg[krabství] moravského, podle naučení od Jich Mi[l]ostí nejvyzších pánů ouředníků a soudcův zemských Jeho Mi[l]osti Pánu daného, fojt Jíra Tkadlců a starší k němu přidaní dožádajíce sobě a ku pomoci své z města Strážnice Bartoloměje Šlechty, Jana Vnučka a Daniele Vanovského, též z města Ostrova Bartle Helmeta, Jiříka Černého a Jiříka Kožišníka a z města Veselí Mikuláše Marka, Jíry Kováře a Václava Boršového, všech osob ouřadních z dotčených měst, dvůr svobodný po neboštíkovi urozeném vladyce panu Janovi Čačkovi z Herndorfu pozůstalý z půldruhým lánem roli a osetím ozimním totiž 14 hony, item jednú nivkú pod Vlčí horou a jednú zahradou starou, jenž někdy bejvali dvě spolu spojené slove na Podlúčkách, item slove Vojšice na horách, též zahradú zelnicí a druhou zahradú slove při Hučláku, to všecko osvobozenými.

f 837a
Item s vozem starým vetchým jedním, třemi stoly, třemi stolicemi prostými, tolikéž poličkami, armariemi ve zdech a s tím, což hřebíkem přibito bylo podle spůsobu purgkrechtního.
Item vinoh[rad] v hoře Fryzácích půl čtvrta achtele.
Item více v hoře Veselé půl třetího achtele, tolikéž svobodnými.
Item víceji v hoře Veselé dva achtele vinoh[radu] pod desátky spravovávní.
Item z zahradami oracími a loukami zejména těmito:
Zahradú orací slove Halíkovskou a druhou Jursovskou, ty sou spolu.
Zahradú jinou orací při lese, kteráž bejvala Jíry Plachých.
Zahradú orací slove Mokrošovskou.
Zahradú orací slove Jursovskou.
Zahradú orací za lesem u lavek slove Macháčkovskou.
Zahradú jinou slove Košíkovskou.
Zahradú orací při hrázi slove Hesíkovskou.
Zahradú orací při hrázi slove Prokšovskou.
Zahradú orací při roubanici slove Švirgovskou.
Zahradú orací, kteráž slove Jana Malých.
Roubanicú pustou podle lhotských louk.
Více jednú loukú slove Mlejnskou při struze.
Druhou loukú za svodnicí, kteráž slove na Lideřovsku.
Item ječmene k setí 8 mě[řic].
A ovsa též k setí 10 mě[řic].

Prodali sou z bedlivým uvážením týž dvůr se všemi oznámenými případnostmi a příležitostmi urozenému panu Janovi Rejtejnovi z Varjelit za summu jmenovitě 4000 zl[atých], za
1 zl[atý] 30 gr[ošů] a za groš 7 d[enárů] alb počítajíc na termíny, a to rozdílně: při postoupení a odvedení toho dvoru pan Jan Rejtejn závdanku dáti má při čase s[vatéh]o Jiří nejprv příštího 500 zl a při svatým Václavě hned potom budoucím zase 500 zl a při posudcích, kteréž letha 1615 konaný bejti mají peněz vejrunkových 300 zl položiti. A tak při každých posudcích má a povinen bude po 300 zl pokládati až do vyplnění summy nahoře psané.
Odevzdán takový dvůr panu Janovi Rejtejnovi za volný a svobodný. Rukojmě za pana Jana Rejtejna podle práva purgkrechtního
f 837b
za placení Jíra Tkadlců, Martin Remeš, Jan Lišků, Jíra Tomků, Pavel Draščů, Martin Kotlásků, Jan Kurša, Pavel Polešák, Jíra Okáníčků, Václav Šimonců, Martin Černý Tasovský a Jan Šíma, všickni sousedé z dědiny Kněžduba, též Martin Duchoněk a Daniel Vanovský z města Strážnice slíbili rukou společní a nerozdílnou.

Letha 1624 dne 8. Januarii za fojta Jana Šmatláně u přítomnosti konšelův jeho Jíry Draště a Jíry Tomka, též u přítomnosti slovoutného pana Thobiáše Purgkrábka, ten čas ouředníka na Strážnici.
Urozený pan Jan Rejtejn z Varjelit a na mlejně v měst[ečku] Lipově učinil jest sečtení podli rozdílných kvitancí s urozeným panem Albrechtem Grozem z Grozendorfu na místě paní manželky jeho urozené paní Bohunky Čačkovné z Herndorfu a u přítomnosti její, co jest za svrchu psaný dvůr peněz verunkových až do letha svrchu psaného 1624 položil, čehož v jedné summě učinilo jmenovitě tři tisíce pět seth zlatých počtu morav[ského]. A tak pan Jan Rejtejn zůstává ještě za ten dvůr doplatiti pět seth zlatých téhož počtu moravského.

Ten dvůr letha 1637 za fojta Jana Lišky urozený p[an] Fridrich Rejtin ten dvůr ná zouplna a docela za zaplacený. Summu ostatní určené paní Bohunce Čačkovné z Herndorfu k zrovnání, tak co se na něm nacházelo ještě doplácet, totižto pět set zlatých moravských, kteréžto peníze k rukám svým paní Bohunka přijala.

______________________________________________________________

Kniha purkrechtní obce Kněždub, Moravský zemský archiv v Brně, fond C 17, inv. č. 388.

Přepsal PhDr. Jiří Pajer, CSc. ve Strážnici, leden 2005.