Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Grunt Tomáše Valáka

f 55

Letha Páně 1593 Tomáš Valák koupil jest podsedek svůj od Blažka Sirotně za 40 zl, na kterejž témuž Blažkovi Sirotovi závdanku položil 23 gr, více týž Blažek Tomášovi Valákovi odvedl na témž podsedku, co na něm zaplaceného měl 5 zl. A tak vejš psaný Tomáš Valák za podsedek svůj Pinkusovi Židu do Strážnice dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl – 34 zl 7 gr.
Jest pustý, nepoložilo se nic.

Letha [15]96 Jan Sojka koupil od Pinkusky Židovky podsedek svrchu psaný za 10 zl. Závdanku týž Sojka položil Pinkusce
1 zl a ostatek platiti má od letha [15]97 při Vánocích po 1 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Matyáš Pulců, Jan Skřička, Jakub Kaváně, Mikoláš Kolacia SRSN.
Leta [15]97 položil Jan Solga(!) Pinkusce Židovce za podsedek 1 zl.
Leta [15]98 Blažek Sirotů majíc podsedek koupený od Jana Sojky zase jej prodal Janovi Struhařovi za 8 zl bez závdanku a platiti jej má od leta [15]98 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Vejšovský, Blažek Sirotů S.R.S.N.
Téhož leta [15]98 položil Jan Struhař za grunt Pinkusce 1 zl.
f 55
Letha [15]99 za fojta Jakuba Ondráčkového Blažek Sirotů zase podsedek svůj od Jana Struhaře přijal a komu co z něho náležeti bude, dopláceti má placením od letha 1600 po 1 zl. Rukojmě prvnější. Pinkusce Židovce náleží na tom gruntě 7 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Blažek Sirotů za g[runt] Pinkusce Židovce 20 gr.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Blažek Sirotů za g[runt] Pinkusce Židovce 1 zl.

Letha 1607 za fojta Jiříka Kuběje Blažek Sirotů prodal podsedek svůj Jakubovi Nyšlovi za 20 zl. Závdanku jemu dal
1 zl 15 gr, ostatek platiti má od letha 1608 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Blažek Sirotů, Macek Tesař SRSAN.
Letha 1608 za fojta Martina Remšového položil Jakub Nyšl za grunt 1 zl. Ten přijala nevěsta Pinkusčina.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového položil Jakub Nyšl za grunt Pinkusce Židovce 1 zl.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Jakub Nyšl za gr[unt] Pinkusce Židovce 1 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Jakub Nyšl za g[runt] Pinkusce Židovce 1 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Jakub Nyšl za g[runt] Pinkusce Židovce 1 zl.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a prodal Jakub Nyšl gr[unt]
Svůj Staňkovi Kalousovi za summu 20 zl. Závdanku jemu dal
4 zl, ostatek platiti má od letha 1613 po 1 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukoj[mě] za spravení a opravu gr[untu] i povinnosti J.M.P. Macek Stratilchleb, Macek Valků S.R.S.N.
Jakož náleželo Blažkovi Sirotovi na tomto podsedku 12 zl
5 gr, ty jest prodal Staňkovi Kalousovi za hotových 1 zl 3 gr.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce položil Staněk Kalous za grunt Židovce Pinkusce 1 zl.

Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového Staněk Kalous prodal grunt svůj se vším k němu příslušenstvím Jírovi Valnému za summu 13 zl. Závdanku mu dal 1 zl, ostatek pak platiti má po
1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Šula, Staněk Kalous SRSN.
f 56
Letha 1614 za fojta Jíry Tkadlcového položil Jíra Valný za grunt svůj peněz purgkrechtních 1 zl. Z toho zlatého dáno Pinkusovi Židu ostatních peněz 10 gr a Staňkovi Kalousovýmu též dáno prvních peněz 20 gr.
Leta 1615 za fojta Jana Šmatláně Jíra Valný aneb na místě jeho manželka téhož Jíry položila za grunt 1 zl. Ty sou vydány Staňkovi Kalouskovi.

Leta Páně 1616 po smrti Jíry Valného fojt Jan Prček a starší prodali ten podsedek Mackovi Mrkvovi za summu 10 zl. Závdanku dal jemu 1 zl, ten přijal Staněk Kalouskův. Odevzdán za volný a svobodný, platiti má po 1 zl. Rukojmě Pavel Šula a Martin Blatnický S R S N.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového Macek Mrkvů položil za podsedek Staňkovi Kalousovi 1 zl.
Letha 1618 za fojta Jíry Tkadlcového Macek Mrkvů položil za podsedek Staňkovi Kalousovi 1 zl.

Pusté

Letha 1636 za fojta Jana Ondračkového týž fojt a ouřad prodali grunt podsedek Štefanovi Svobodovi za summu 4 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Jakub Sábel, Šebesta Špalek SRSN.
Letha Páně 1640 za fojta Jana Liška a starších jeho jest ten podsedek zase prodala Zuzana, pozůstalá vdova po n[ebožtíku] Štefanovi Svobodovi, Janovi Svatbovi za summu
20 zl, placení každoročně po 1 zl, za její stavení gruntu jí dal 2 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu gruntu i všelijaké povinnosti panské i obecné Jan Poletek a Bártek Nešporek SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Jan Svatba položil a zůstává za úřadem 1 zl.

f 56
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše pozůstalá vdova po Janovi Svadbovi položila za grunt svůj 1 zl. Ty přijal ouřad a starší.

Letha Páně 1652 za fojta Pavla Mocka prodali fojt a starší ten podsedek po Janovi Svadbovi Bartoňovi Nešporkovi za summu 20 zlm, platiti má ročně komu náležeti bude po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení i povinnosti J.H.M. a obecní Mikuláš Dohnal a Jura Marek S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za fojta Klimka Kornúta prodán jest týž podsedek Jírovi Žírkovi za summu 13 zlm bez závdanku, platiti má každoročně komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení [a] povinnosti panské i obecní Ondra Dominik a Florian Michalů SRSN.