Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Grunt Jíry Kundráta

f 159a

Letha 1592 Jíra Kundrátů má svůj grunth z půl lánem roli po nebožt[íku] Janovi Tuhém zůstalý, též z vinohradem v Kuní hoře koupený za 200 zl, za kterejž vyplnil do letha [15]93 5 zl 15 gr a ostatek dopláceti zůstává takto: letha [15]94 položiti má 12 zl a letha [15]95 též položiti má 12 zl a od letha [15]96 svrchu psaný grunth dopláceti má při Vánocích po 8 zl.
Z toho náleží sirot[kům] nebož[tíka] Mikoláše Ševce 15 zl, ty jim jíti mají od vejš psaného letha [15]94 při Vánocích po
7 zl.
Item obci kněždubské náleží 60 zl, ty jim též od letha [15]94 po 4 zl jíti mají.
Sirotkům nebožtíka Pavla Kušového též náleží 6 zl, ty jim jíti mají od letha [15]94 po 1 zl.
f 159b
Item sirot[kům] nebož[tíka] Jana Tuhého i s Margetou mateří jejich jim náleží 111 zl 15 gr, ty jim jíti mají takto: letha [15]96 při Vánocích 2 zl a od letha [15]97 po 3 zl, pokudž obec kněždubská svou spravedlnost nevyzdvihnou a když obec svou sumu vyzdvihne, tehdy sirot[kům] Jana Tuhýho se pokládati bude po 8 zl.
Letha [15]94 položila manželka nebožt[íka] Jíry Kundráta peněz purgkrech[tních] za grunth 12 zl. Z toho dáno do truhlice sirot[čí] na sirotky neboštíka Ševce 7 zl, více z nich dáno do truhlice sirot[čí] sirotkům neboštíka Pavla Kuše 1 zl a obci též dáno na skoupený peníze 4 zl.
Letha [15]95 položila manželka Jíry Kundráta peněz purgkrecht[ních] 8 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Ševce 7 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše 1 zl.

Letha 1596 ten grunth napřed psaný prodán Janovi Hanákovi po smrti téhož n[ebožtíka] Jíry Kundráta z půl láne[m] roli, ze třema koňmi a jiným k tomu příslušenstvím, též i z polovicí osetím za sumu 120 zl. Závdanku hned při odevzdání položil
10 zl a ostatek dopláceti zůstává od letha [15]96 pořadně po 6 zl.
f 160a
Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské zejména tito: Matouš Kalousek, Martin Slížek, Bartoň Remšů, Jan Slabý, Daniel Mokroš, Mikoláš Malušků, Jan Urbanců, Vaněk Sedal
S.R.S.N.
Ta summa náleží osobám níže psaným:
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Kuše 6 zl, ty se letha [15]96 položiti mají.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Tuhého 103 zl 15 gr, ty jim jíti mají takto: letha [15]96 5 zl a od letha [15]97 pořadně pokládati se jim má po 6 zl.
Item s[irotkům] n[ebožtíka] Mikoláše Ševce 1 zl, ty se jim letha [15]96 položiti mají.

Z toho závdanku vydáno rukojmím, což za n[ebožtíka] Jíry Kundráta peněz purgkrecht[ních] dali 6 zl, a panu Čajkovi též dáno, které jest ouřadu odvedl k vyzdvižení 4 zl.
Letha [15]96 položil Jan Hanák za grunth peněz purgkrechtních 6 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Mikoláše Ševce ostatních peněz 1 zl, na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše dáno 1 zl a na obec dáno též 2 zl a na sirotky nebožt[íka] Jana Tuhého 2 zl.
Leta [15]97 polož[il] Jan Hanák za grunt 6 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Tuhého 5 zl.

Leta [15]98 Jan Hanák prodal grunt z půl lánem roli, z koňmi, z vozem, z pluhem, z osetím ozimním a jiným k tomu gruntu příslušenstvím Mikuolášovi Břicovi za summu 120 zl. Závdanku položil Hanákovi při odevzdávce 7 zl a což na tomto gruntě Jan Hanák zaplatceného 15 zl jměl, ty jest všecky peníze Mikulášovi Břicovi pustil, ty se jemu sráží na zaplatcení gruntu,
f 160b
a tak tu Jan Hanák již více nic nemá, ostatek platiti má od leta [15]98 po 6 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jakub Kavaňa, Macek Vyšovský, Václav Očár, Jan Urbanců, Jura Kuša S.R.S.N.
Leta [15]98 položil Mikuoláš Břice za grunt svůj ročních peněz 6 zl. Z toho dáno na sirotky n[ebožtíka] Jana Tuhýho 5 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kušového 1 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Mikuláš Břice za grunt svůj 6 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Tuhého 5 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kušového 1 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Mikuláš Břica za grunt 6 zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Tuhého 5 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kušového 1 zl.

Téhož letha ut s[upr]a Mikuláš Břica prodal grunt ut s[upr]a Jírovi Buchtovi za summu 120 zl. Závdanku jemu dal
4 zl a jakož ještě náleželo Mikulášovi Břicovi i s tím, co mu Jan Hanák pustil, 36 zl, ty jest Jírovi Buchtovi pustil a tak tu na tom gruntě nic jemu nenáleží, ostatek platiti má od letha 1601 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Břica, Vaněk Kotlásek, Václav Majula, Ondra Zelenka, Jan Urbanec, Daniel Mokroš SRSAN.
f 161a
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Jíra Buchta
2 ½ zl. Z toho dáno na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Kuše 1 zl ostatních a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Tuhého 1 ½ zl. Zůstává se ještě těm s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Tuhého 77 zl 15 gr.

Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Jíra Buchta za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Tuhého 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Jíra Buchta za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Tuhého 5 zl a skoupil od Jíry Smolky, muže Dorothy Navrátilky, které jim náležely po Václavovi n[ebožtíka] Jana Tuhého 19 zl za hotových 2 zl
7 ½ gr.
Pusté místo

Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka týž fojt a starší kněždubští prodali ten požár pustý s půl lánem roli za summu 20 zl Matoušovi Gřibkovi bez závdanku, platiti má počna leta Páně 1619 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení, placení a opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Václav Zapletal, Jíra Synek a Martin Blatnický SRSN.

Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Matouš Gřibek pustil ten požár Janovi Otkovi zeti svému v též summě, jakž jej sám měl, totiž za 20 zl bez závdanku, platiti má ročně od letha 1619 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Zapletal a Adam Suchánek SRSAN.

Pusté

Letha Páně 1637 za fojta Jana Lišky prodán jest ten grunt
s polouláním Adamovi Slížkovi za summu 10 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za placení gruntův, povinností panských a obecních Alexander Ruskovský, Martin Záchvěj SRSAN.
Letha 1641 za fojta Jana Lišky položil Adam Slížka za grunt svůj 1 zl. Ten přijal ouřad kněždubský.
f 161b
Leta 1641 za fojta Jana Ondračkového Adam Slíšků z gruntu zešel, teda starší a fojt prodali svrchu psaný grunt s půl lánem roli Václavovi Mirošovi za summu 10 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest mu odevzdán za volný. Rukojmě za placení gruntu, povinností JHM a jinších Jan Svadba a Pavel Nejedlý SRSN.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěje položil Václav Miroš peněz ročních, zůstávají za úřadem 1 zl.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Václav Miroš položil za grunt svůj 1 zl. Ten poněvadž předek jeho zběhl z gruntů JM hraběcí, jest přijat do důchodův.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Václav Miroš položil za grunt svůj 1 zl. Z těch náleží do důchodův a sou přijaté
15 gr a obci kněždubské 15 gr.