Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

86 Grunt Jana Kováře

f 789a

Letha 1594 prodán jest podsedek od Filipa Hoškového Janovi Kováři za 70 zl, na kderejž jest závdanku Filipovi Hoškovi položil 4 ½ zl a ostatek dopláceti zůstává od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl – 65 zl 15 gr.
Z toho náleží osobám těmto:
Item Janovi Švirgovi náleží 48 zl 15 gr. Ty jemu se pokládati mají od vejš psaného letha [15]94 po 3 zl.
Též náleží dětem Tomáše Svatého do Radějova 17 zl. Ty jim jíti mají, když Jan Švirgů svou spravedlnost vyzdvihne, též po 3 zl.
Letha [15]94 Jan vejš psaný položil za grunth svůj peněz purgkrechtních Janovi Švirgovi 3 zl.

Letha [15]95 ten grunth nahoře psaný prodán Urbanovi Kováři za 62 zl 15 gr. Závdanku Janovi Švirgovi položil 3 zl a ostatek od letha [15]95 při Vánocích pokládati má pořadně po 2 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Vávra Střevlovský, Mikoláš Bravenec, Janek Kladivů S.R.N.
Letha [15]96 položil Urban Kovář Janovi Švirgovi za podsedek 2 zl.
f 789b
Leta [15]97 Urban Kovář položil za grunt svůj Janovi Švirgovi 2 zl.
Leta [15]98 položil Urban Kovář za grunt svůj Janovi Švirgo[vi] 2 zl.
Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položil Urban Kovář za grunt svůj Janovi Švirgovi 2 zl.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového Urban Kovář prodal grunt svůj svrchu psaný Jan[ovi] Kladivovi za summu 62 zl
15 gr. Závdanku mu dal 1 zl a pustil jemu Urban Kovář, co zaplaceného měl 10 zl, ostatek platiti má od letha 1600 po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Senický, Bartoň Režný, Urban Kovář S.R.S.A.N.
Téhož letha položil Jan Kladivo za grunt Janovi Švirgovi
2 zl.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Jan Kladivo za grunt Janovi Švirgovi 2 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Jan Kladivo za grunt Janovi Švirgovi 1 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Jana Kladivo za g[runt] Janovi Švirgovi 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Jan Kladivo za g[runt] Janovi Švirgovi 2 zl.

Pusté místo

Letha 1609 za fojta Martina Remšového Václav Šimonců a Mikuláš Ondračků na místě jiných nápadníků prodali podsedek ut s[upr]a Mikulášovi Sirotovýmu za sumu 15 zl bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Macek Polák, Václav Večeřa, Jíra Podhorský
SRSAN.
Ta summa náleží těmto:
Nápadníkům n[ebožtíka] Jana Švirgy.
f 790a
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Mikuláš Sirotů za grunt 1 zl. Ten 1 zl přijal Mikuláš Ondráčků, nápad[ník] n[ebožtíka] Jana Švirgy.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Mikuláš Sirotů za gr[unt] 1 zl nápad[níkům] n[ebožtíka] Jana Švirgy.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Mikuláš Sirotů 1 zl nápadníkům n[ebožtíka] Jana Švirgy.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Mikuláš Švirgů
1 zl nápad[níkům] n[ebožtíka] Jana Švirgy.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a prodal Mikuláš Sirota gr[unt] svůj Janovi Páníčkovi za summu 15 zl bez závdanku a což na něm zaplaceného Mikuláš Sirota měl, totiž 4 zl, to jemu pouští, ostatek platiti má od letha 1613 po 1 zl. Odevzdán za volnej a svobodnej. Rukoj[mě] za spravení a opravu gr[untu] i povinnosti J.M.P. Vácslav Košulka, Jan Opolskej, Matěj Stratichleb S.R.S.N.
Letha 1613 za fojta Jíry Tkadlce položil Jan Páníčků za grunt nápadníkům n[ebožtíka] Jana Švirgy 1 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Jan Páníčků za g[runt] nápadníkům neboštíka Jana Švirgy 1 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Šmatláně Jan Páníčků položil za grunt peněz nápadníkům n[ebožtíka] Jana Švirgy 1 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Jan Páníčků položil za grunt peněz ročních nápadníkům n[ebožtíka] Jana Švigry 1 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Václav Galač na místě Jana Páníčků položil nápad[níkům] n[ebožtíka] Jana Švirgy
1 zl.

Letha 1618 za fojta Jana Liškového týž fojt a starší prodali ten podsedek po smrti n[ebožtíka] Jana Páníčka z všelijakou po témž Janovi pozůstalostí i s dobytkem a se vším k tomu podsedku příslušenstvím Václavovi Galačovi za summu 105 zl bez závdanku, platiti má ročně po 4 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Jan Bánovský, Václav Bánovský a Pavel Šulů SRSAN.
Téhož letha Václav Galač položil za gr[unt] a statek 3 zl. Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Švirgy 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Páníčky 2 zl.

f 790b
[Pustý]

Letha Páně 1629 za fojta Václava Nejedlýho Alžběta, vdova po neb[ožtíku] Václavovi Galačovi s povolením ouřadu prodala ten požár ut s[upr]a Martinovi Kulíškovi za 15 zl. Dal závdanku 1 zl, platiti jej má ročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matěj Durna, Jakub Buček SRSaN.
Letha 1630 za fojta Jana Ondračky Martin Kulíšek položil za gr[unt] ut s[upr]a na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Švirgy 1 zl.
Ty přijal Václav Rožek na místě Alžběty manželky své.
Letha 1631 za fojta Jana Ondračky Martin Kulíšek položil za g[runt] Vácslavovi Rožkovi 1 zl.
Letha 1632 za fojta Jana Ondračkového Martin Kulíšek položil za gr[unt] Vácslavovi Rožkovi 1 zl.
Letha 1634 za fojta Martina Lelíčka Martin Kulíšek položil za grunt Václavovi Roškovi 1 zl.
Letha 1635 za fojta Jana Synkového Martin Kulíšek položil za grunt Václavovi Rozškovi do Tvarožné Lhoty, který on přijal 1 zl.
Letha 1636 za fojta Jana Synkového Martin Kulíšek položil za grunt Václavovi Rozškovi do Tvarožný Lhoty, který on přijal 1 zl.
Letha 1640 za fojta Jana Liška položil Martin Kulíšek za grunt svůj ročních peněz 1 zl. Ty přijala Běta, pozůstalá vdova Rošková.
Letha 1645 za fojta Jana Poletka Martin Kulíšek položil peněz ročních 2 zl 15 gr. Ty přijala Běta, pozůstalá po n[ebožtíku] Václavovi Roškovi, kteréžto peníze přijal Jan Pechů purgkmistr a starší Tvarožné Lhoty.
f 791a
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Martin Kulíšek položil a přijali s[irotci] n[ebožtíka] Václava Roška 1 zl.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Martin Kulíšek položil za grunt svůj, ten přijali s[irotci] n[ebožtíka] Václava Roška 1 zl.

Martin Kulíšek prodal grunt svůj Jírovi Páníčkovi za summu 15 zl. Při odevzdávce Jíra Páníček Martinovi položil 3 zl, platiti jej [má] každoročně po 1 zl. Odevzdán jest ten grunt za volný, svobodný a nezávadný. Rukojmě za opravu, povinnosti panské i obecní Jan Durna a Jíra Hamady SRSaN. Stalo se za fojta Matina Kutáše letha 1647.