Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

74 Grunt Ondry Beby

f 689a

Letha 93 podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 61 ten O[n]dra vejš psaný koupil jest grunth z půl lánem roli po nebož[tíku] Martinovi Pulcovi zůstalý za 150 zl. Na tu summu jest závdanku položil 10 zl, z toho závdanku dáno z zadržalejch peněz za nebož[tíka] Martina Pulce a za dluh jeho všech 10 zl a ostatek 140 zl náleží osobám níže psaným:
Item sirot[kům] nebož[tíka] Havla Havelky 112 zl 25 gr
5 den. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 5 zl.
Item sirot[kům] nebož[tíka] Jana Chudého též náleží 22 zl
24 gr 4 ½ den.
Item Martinovi Pulcovu mimo to, co jest na tom gruntě z jeho sumy proděláno, a to tím, že jemu bylo ten grunth z dobytky, koňmi, šatmi ložnými a jinými svrchními věcmi to vše společně za 250 zl prodáno. I poněvadž on ty věci za života svého rozmrhal, grunth spustil a tak tou příčinou on s tej spravedlnosti své škodovati musil, protož se jemu nic více na tom gruntě nenachází než 4 zl 9 gr 4 ½ den.
f 689b
Rukojmě za ten grunth Jíra Bebů, Jíra Švirgů, Ondra Zelenků, Jíra Polešáků, Jan Žahúr a Martin Šmatláňů S.R.S.N.
Letha [15]94 položil Ondra Bebů za grunth svůj peněz purgkrechtních s[irotkům] n[ebožtíka] Havla Havelky 5 zl.
Letha [15]95 položil Ondra Bebů za grunth peněz purgkrecht[ních] 4 zl.

Letha [15]96 ten grunt prodán od Ondry Beby z půl lánem roli Janovi Belfovi za sumu 150 zl. Místo závdanku položil roční peníze Jan Belfů 5 zl a Ondra Bebů jest Belfovi, což na tom gruntě zaplaceného měl, 19 zl pustil a ostatek to jest 126 zl dopláceti má po 5 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Mikuláš Nejedlíček, Jíra Polešák, Vašek Hustý, Macek Vyšovský, Ondra Bebů SRSN.
Leta [15]97 položil Jan Belfů za grunt svůj 5 zl.
Leta [15]98 Jan Belfů prodal grunt z koňmi, z vozem, z pluhem a jinej[m] hospodářstvím k tomu gruntu přináležitejm od starodávna za summu 150 zl. Závdanku položil Martin Rousků Janovi Belfovýmu 5 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 5 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Macek Vyšovský, Mikuoláš Břice, Pavel Kopřiva, Jura Sovka S.R.S.N.
Leta [15]98 položil Martina Rousků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Havelky ročních peněz 5 zl. Ty zuostávají při právě a do truhlice se leta [15]99 položiti mají, jsou odvedeny.
f 690a
Letha 1599 za fojta Jakuba Ondračkového položil Martin Rousek na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Havelky 5 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Martin Rousek na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Havelky 5 zl.

Letha 1601 za fojta Martina Černého prodán grunt s půl lánem roli, se 3 koňmi, s vozem, pluhem a jiným nářadím hospodářským Janovi Černouškovi za 136 zl. Závdanku dal 6 zl, ten jest vydán za dluh Martina Rouska, ostatek platiti má od letha 1602 po 5 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kladivo, Vašek Majůvků, Mikuláš Břice, Jan Severa a Vaněk Kotlásek S.R.S.A N.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Jan Černoušek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Havelky 5 zl.
A skoupil od Ondry Halíkového, což jemu na tomto gruntě po Anně manželce jeho náleželo, totiž 25 zl 6 gr 4 den za hotových 3 zl 10 gr. A tak ta Anna díl svůj zouplna vyzdvihla.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Jan Černoušek za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Havla Havelky 2 zl.

Pusté místo

Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka fojt a starší kněždubští prodali ten požár pustý s půl lánem roli za summu 20 zl Janovi Šmatláňovi bez závdanku, platiti má od leta 1619 po 2 zl. Ten půl lánu roli připojuje k svému podsedku a místo nebo požár má staviti a prodati za podsedek. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Tkadlců, Mikuláš Trojanec, Jan Mlynář a Václav Nejedlý SRSN.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Jan Šmatláň prodal ten požár s jednou nivou roli Jírovi Večeřovi bez závdanku za summu 40 zl, platiti má od leth[a] 1619 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Šimunec a Mikuláš Bradáč SRSAN.
To poloulání roli Jan Šmatláň připojil k svému gruntu a má z něho odbývati a za ně platiti 20 zl.

Pusté
f 690b
Letha 1632 za fojta Jana Ondračkového po smrti Jíry Večeře Jan Šmatláň prodal ten požár z jednou nivou roli Janovi Synkovi bez závdanku za summu 20 zl, platiti jej má ročně po
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, stavení požáru a povinnosti panské i obecní Jíra Hlaváň, Jíra Sopoušek S.R.S.a N.
Letha 1637 za fojta Jana Lišky Jan Synek položil za grunt a přijal je Janulek 1 zl.
Letha 1638 za fojta Jana Synkového týž fojt položil za grunt a přijal je Janulek 1 zl.

Leta 1641 za fojta Jana Ondračkového Jan Synek zemřel a Martin Liška pojmouce manželku Zuzanu za teho neboštíka ten grunt jemu jest na doplacení svrchu psaný připsán.
Téhož leta Martin Liška položil za grunt ut s[upr]a ročních peněz, kteréž přijal Janulek 1 zl.

Letha 1645 za fojta Jana Poletka jest Martinovi Liškovi k témuž podsedku připsán poloulání roli od podsedku Václava Škamelky za s[um]u 8 zl, placením po 1 zl. Odevzd[án]. Rukoj[mě] Václav Ryšánek a Jíra Šotura SRSaN.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Václav Škamelka položil a zůstává za úřadem 1 zl.

Letha 1647 Martin Kutáš pojmouce vdovu po Václavovi Škamelkovi dostal jest svrchu psaného gruntu, kterýž Martinovi Kulíškovi prodal za summu 29 zl. Závdanku při odevzdávce položil Martinovi Kutáškovi 12 zl, ostatních pak 8 zl až po vyjití tří let má pokládati každoročně po 1 zl. Odevzdán jest jemu za volný, svobodný a nezávadný. Rukojmě za opravu a povinnosti panské i obecní Jíra Sopoušek a Martin Liška S.R.S.a N.
f 691a
Letha Páně 1647 Martin Kutášek maje ještě ostatních peněz
8 zl Martinovi Kutášovi za grunt napřed psaný dopláceti, takové od téhož Martina Kutáše za 3 zl odkoupil. A tak má tenž grunth Martin Kulíšek sobě zouplna a docela zaplacený.
Tento zápis Martina Kulíška a doplacení téhož gruntu náleží na grunt 76.

Letha 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogle a fojta Klimenta Kornúta prodán jest podsedek napřed psaný z jednou čtvrtí roli Martinovi Sixovi za summu 20 zl bez závdanku, platiti jej má každoročně po 1 zl. O[devzdán] za v[olný] a s[vobodný]. Rukojmě za opravu gruntu, placení i povinnosti všelijaké panské i obecní Václav Krčmář a Jan Bíla
SRSANR.