Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

59 Grunt Ondry Zelenky

f 548a

Letha 1593 Ondra Zelenků koupil grunth svůj z půl lánem roli, se dvěma koňmi od Ondry Bebového za 152 zl. Závdanku témuž Ondrovi Bebovi položil 8 zl a ostatek od letha [15]94 dopláceti zůstává při Vánocích po 5 zl – 154 zl osobám níže psaným, a to takto:
Item Holomkovi Židu do Strážnice 32 zl, ty se jemu pokládati mají po 3 zl.
Item Ondrovi Bebovi týž se platiti má 122 zl při Vánocích od svrchu psaného letha [15]94 po 2 zl. A když Holomek Žid 32 zl po 3 zl vyzdvihne, tehdy se má Ondrovi Bebovi od Ondry Zelinky až do vyplnění summy jeho po 4 zl pokládati.
Letha [15]94 položil Ondra Zelenků za grunth svůj peněz purgkrechtních Holomkovi Židu 3 zl.
Letha [15]95 Ondra Zelenků položi[l] za grunth peněz purgkrechtních Holomkovi Židu 3 zl.
Téhož letha [15]95 položil Ondrovi Bebovi 2 zl.
Letha [15]96 položil Ondra Zelenků za grunth Holomkovi Židu
3 zl a Ondrovi Bebovi též položil 2 zl.
f 548b
Jakož jest Ondrovi Bebovi na tom gruntě spravedlnosti 118 zl náleželo, takové peníze jest Abrahamovi Židu za 14 zl prodal. A tak týž Ondra Bebů tu více spravedlnosti nemá.
Leta 1597 položil Ondra Zelenků za grunt svůj 5 zl. Ty přijal Abraham Holomek Žid.
Leta [15]98 položil Ondra Zelenka za grunt svůj 5 zl. Ty přijal Abraham Holomek Žid.

Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového Ondra Zelenka odprodal od tohoto gruntu svého čtvrt roli z dovolením p[ana] Jana Skřičkovského, toho času ouředníka na Strážnici, Mikulášovi Ondračkové[mu] za hotových peněz 6 zl. Odevzdal jemu ji za volnú a svobodnú. Act[um] u přítomnosti obou stran leta ut s[upr]a.
Holomkovým nápadníkům náleží z tohoto gruntu vyplatiti se od letha 1602 summy 131 zl, placením po 2 zl.

Letha 1601 za fojta Martina Černého Ondra Zelenků prodal grunt svůj se čtvrtí roli, s 1 valachem, s vozem, pluhem, s polovicí osetí ozimého i jarého Lukášovi Jurkovému za sumu 135 zl bez závdanku, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Martin Jurků, Pavel Jurků, Ondra Zelenků S.R.S.A N.
Letha a za fojta ut s[upr]a položil Lukáš Jurků za g[runt] nápadníkům Holomka Žida 2 zl.

Letha 1602 za fojta Martina Černého Lukáš Jurků prodal grunt svůj Mikulášovi Nejedlíčkovi bez závdanku za summu
129 zl, platiti má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě má postaviti.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Mikuláš Nejedlíček za g[runt] nápad[níkům] Holomka Žida 2 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Mikuláš Njedlíček za g[runt] nápad[níkům] Holomka Žida 2 zl.
f 549a
Letha 1608 za fojta Martina Remšového nápadníci Holomka Žida prodali podsedek ze čtvrtí roli zuostalý po n[ebožtíku] Mikulášovi Nejedlíčkovi, poněvadž na něm přední peníze měli, Václavovi Nejedlýmu za summu totiž 30 zl. Závdanku jemu dal
1 zl, ostatek platiti má od letha 1609 po 3 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Václav Slížků, Mach Kotlásků, Jíra Košík SRSAN. Ta summa náleží všeckna nápad[níkům] Holomkovým.
Letha 1609 za fojta Martina Remšového položil Václav Nejedlých za grunt nápadníkům Holomkovým 3 zl.
Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce položil Václav Nejedlých za gr[unt] nápad[níkům] Holomkovým 3 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Vácslav Nejedlých za gr[unt] nápad[níkům] Holomkovým 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Václav Nejedlých za g[runt] nápad[níkům] Holomkovým 3 zl.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a položil Václav Nejedlých za grunt nápad[níkům] Holomkovým 2 zl 6 gr.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Václav Nejedlých za g[runt] nápadníkům Holomkovým totiž 2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Václav Nejedlý položil za grunt svůj nápadníkům Holomkovým 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Vácslav Nejedlý položil za grunt nápadníkům Holomkovým do Strážnice 2 zl.
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Václav Nejedlý položil za grunt nápad[níkům] Holomkovým do Strážnice 2 zl.
Letha 1618 za fojta Jana Liškového Václav Nejedlý položil za grunt nápadníkům Holomkovým do Stráž[nice] 2 zl.

Pusté

Leta 1641 za fojta Jana Ondračky Václav Nejedlý zemřel, po smrti jeho Pavel Nejedlý ten svrchu psaný grunt ujal, totiž syn jeho, za 4 zl ze čtvrtí roli, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 15 gr. Jest odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Mikuláš Podolský a Adam Panáček S.R.S.N.