Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

55 Grunt Pavla Pěkníkového

f 512a

Letha 1589 Pavel Pěkníků koupil podsedek svůj po nebožt[íku] Lukášovi Hubkovým za 80 zl. Závdanku dal 2 zl a ostatek dopláceti zůstává od letha [15]90 při Vánocích po 3 zl.
Letha [15]90 a letha [15]91 nepoložil nic z té příčiny, že jemu podsedek zhořel.
Letha [15]92 a letha [15]93 položil 6 zl. Těch 8 zl položených přijali krejčí strážničtí do cechu svého.
A tak ještě dopláceti zůstává 72 zl. Z toho náleží nejprve do cechu krejčířského do Strážnice 54 zl a sirot[kům] nebož[tíka] Lukáše Hubkového 18 zl, ty jim jíti mají, když krejčí svou sumu vyberou též po 3 zl.
Letha [15]94 položil Pavel Pěkníků za grunth svůj peněz purgkrechtních krejčím strážnickým 6 zl.
Letha [15]95 položil Jan Žahúr cechmistrům krejčírským do Strážnice 2 zl.
f 512b
Letha [15]95 Pavel Pěkníků prodal grunth svůj napřed psaný Janovi Urbancové[mu] za summu 80 zl. Závdanku témuž Pěkníkovi položeno 2 zl a mimo to témuž Janovi Urbancovému puštěno, což Pavel Pěkníků vyplaceného měl 9 zl, též jemu puštěno, což Jan Žahour za ten grunth položil 2 zl, učiní 11 zl. A tak všeho zaplaceného Jan Urbanů má všeho 16 zl, ostatek pak od letha [15]96 dopláceti zůstává napřed psaným osobám pořadně po 3 zl – 64 zl. Rukojmě za placení a opravu gruntu i povinnosti panské Jan Vřavů, Martin Lopašovský, Jan Žahúr S.R.S.N.
Letha [15]96 položil Jan Urbanců cechu krejčířskému do Strážnice 3 zl.
Leta [15]97 položil Jan Urbanců cechmistrům krejčířským do Strážnice 3 zl.
Leta [15]99 položil Jan Urbanců i za rok [15]98 cechmistrům krejčířským 5 zl.

Téhož leta a za fojta ut s[upr]a Jan Urbanců prodal podsedek svůj Jiříkovi Podhorskýmu na ten způsob, aby cechmistrům krejčíř[ským] do Strážnice zaplatil 34 zl, placením od leta 1600 po 3 zl a naposledy s[irotkům] n[ebožtíka] Lukáše Hubkového 18 zl, což vší summy učiní 52 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukoj[mě] za plat[cení], opravu gruntu a povinnosti J.M. Páně Václav Sotor, Martin Rousek, Jan Ocas, Jan Pavliš S.R.S.N.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Jiřík Podhorský cechmistrom krejčíř[ským] 2 zl.

f 513a
Letha 1601 za fojta Martina Černého položil Jíra Podhorský za podsedek cechmistrům krejčířským 1 zl.

Letha 1602 za fojta Martina Černého Jíra Podhorský prodal podsedek svůj Vaňkovi Kyněrovi za summu 52 zl bez závdanku, platiti má od letha 1602 po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Břica, Matouš Staníčků, Jan Páníček
SRSAN. Václav Kyněra položil na tou summu při kupu Jírovi Podhorskýmu 3 zl.
Letha 1603 za fojta Martina Pukového položil Vaněk Kyněra za g[runt] cechmistrům krejčířským 3 zl.

Letha 1604 za fojta Martina Černého Vaněk Kyněra prodal podsedek Mathoušovi Čtrnástýmu za 52 zl. Závdanku jemu dal
6 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Bartoň Režný, Václav Majůvků, Martin Sedal SRSN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Mathouš Čtrnástý za grunth cechmistrům krejčířským 2 zl.

Pusté místo (škrtnuto)

Letha 1608 za fojta Martina Remšového ouřad kněždubský prodali podsedek po n[ebožtíku] Matoušovi Čtrnáctým zůstalý Mikulášovi Poláčkovi za sumu 34 zl bez závdanku, platiti má od letha 1609 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě za opravu a povinnosti panské Vašek Majůvka, Václav Nejedlý, Vašek Lavička SRSAN.
Na tom gruntě náleží předních peněz do cechu krejčovského do Strážnice mimo 10 zl, kteréž škodují, ještě 16 zl.
S[irotkům] n[ebožtíka] Lukáše Hubkového 18 zl.
Letha 1609 za fojta ut sup[ra] položil Mikuláš Poláčků cechmistrům krejčírským 1 zl.

Letha 1610 za fojta Jíry Tkadlce Mikuláš Poláčků prodal týž podsedek Janovi Krahulíkovi za summu 43 zl. Závdanku mu dal
10 zl, platiti má od letha ut sup[ra] po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Prček, Pavel Drašťa, Jan Nejedlíček, Mikuláš Polák S.R.S.a N.
f 513b
Téhož letha a za fojta ut sup[ra] položil Jan Krahulíků za g[runt] cechmistrům krejčovským 1 zl.
Letha 1611 za fojta Jana Šímy položil Jan Krahulíků za grunt cechmistrům krejčovským 2 zl.
Letha 1612 za fojta Jíry Tkadlce položil Jan Krahulíků za gr[unt] cechmistrům krejčovským 2 zl.

Letha 1613 za fojta ut s[upr]a prodal Jan Krahulíků podsedek svůj Matějovi Černému za 43 zl. Závdanku jemu dal
11 zl a platiti jemu má od letha ut s[upr]a po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Prčík a Mathouš Slezák SRSN.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a položil Matěj Černý za g[runt] cechmistrům krejčovským 1 zl.
Letha 1614 za fojta ut s[upr]a položil Matěj Černý za g[runt] cechmistrům krejčovským do Strážnice 2 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Šmatláně Matěj Černý položil za grunt svůj cechmistrům krejčovským 2 zl.
Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka Matěj Černý položil cechmistrům krejčířským do Strážnice 2 zl.
Jakož náleželo s[irotkům] n[ebožtíka] Lukáše Hubkového na tom gruntě peněz 18 zl, nápadníci po nich Jíra Košík, Jan Vaňásek a Pavel Drašťa prodali takové peníze na obec kněždubskou a tak tu nic nemají. Když se cechmistrům krejčím vyplní 3 zl, půjdou na obec.

Leta Páně 1619 za fojta Jana Šmatláně Matěj Černý prodal podsedek svůj se vším příslušenstvím Martinovi Slovákovému za summu, jakž jej sám měl, totiž za 43 zl. Závdanku dal Martin Matějovi 10 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Břoušek a Jan Sysel S.R.S.N.

Pusté

Letha Páně 1637 za fojta Jana Lišky fojt s ouřadem prodali grunt podsedek Martinovi Prčkovi za 10 zl, placení komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jest jemu za volný. Rukojmě za povinnosti JHM i obecní a placení kruntu Pavel Křížový a Havel Tkadlec SRSN.
f 514a
Letha 1640 za fojta Jana Lišky Martin Prčka [položil] za gr[unt] ročních peněz 1 zl.
Letha 1645 za fojta Jana Poletka Martin Prček položil za gr[unt] svůj ročních peněz 1 zl. Ten zůstává za ouřadem.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja Martin Prček položil a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha 1647 za fojta Martina Kutáše Martin Prček položil za grunt svůj 1 zl.
Z toho gruntu bude náležeti do důchodův JHM polovici a obci kněždubské polovici. A svrchu psané 2 zl položené jsou do důchodův přijaté.
Letha Páně 1648 za fojta Martina Lišky Martin Prček položil za grunth svůj, totiž 1 zl. Z toho jest přijato do důchodův
15 gr a obci kněždubské 15 gr.