Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

66 Grunt Jana Navrátila

f 612a

Letha 1583 ve čtvrtek den památky Nanebevstoupení Pána Krista Jan Navrátil koupil j[es]t grunth ze štvrtí roli,
s koňmi, s vozem, s pluhem i jiný[m] k tomu náležitým hospodářstvím za 110 zl. Na to položil závdanku na sirotky neb[ožtíka] Václava Maleny a gruntovních peněz 22 zl, ty při právě zůstávají. A ostatek té summy osobám níže psaným náleží:
Dětem Kuny Vaška Chovance náleží 4 zl 14 gr, ty sou do letha [15]93 zadržalé.
Týž náleží neboštíkovi Pavlovi Chovancovému na tom gruntě 72 zl 1 gr. Na to jest do letha [15]93 jemu zadržalejch 25 zl
16 gr a ostatek od letha 94 při Vánocích pokládati se má pořadně po 4 zl.
Týž náleží na tom gruntě sirot[kům] nebo[žtíka] Václava Maleny mimo to, což prve vyzdvihli, 11 zl 15 gr, ty jim jíti mají, když napřed psané osoby svou spravedlnost vyberou, též po 4 zl.
f 612b
Letha [15]94 položil Jan Navrátilů peněz purgkrechtních 5 zl.
Více položil Jan Navrátilů za grunth 1 ½ zl. Z toho dáno Vaškovi Chovancovi 2 ½ zl.
Letha [15]94 položil Jan Navrátil na zadržalé peníze 20 zl. Těch 20 zl jsou vydány ženě Pavla Chovance na díl její.
Letha [15]95 položil Jan Navrátil za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 zl. A tak sou vydány lonské i letošné za rok [15]94 a [15]95 manželce Pavla Chovance.
Letha [15]96 položil Jan Navrátil za grunth manželce Pavla Chovance 4 zl.
Leta [15]97 položil Jan Navrátil za grunt svůj 4 zl.
Leta [15]98 položila Dorota Navrátilka za grunt na místě manžela jejího 4 zl. Z toho dáno nápadníkům n[ebožtíka] Vaška Chovance 1 zl 29 gr a tak svou spravedlnost všecku vyzdvihli, Tomášovi Svatýmu, nápadníku Pavla Chovance 2 zl 1 gr.

Téhož leta [15]98 prodán svrchu psaný grunt z půl lánem roli, z koňmi, s vozem, z pluhem a jiným hospodářstvím k tomu náležitým, i z vinohradem v hoře Fryzáku Dorotě, pozuostalé vdově po n[ebožtíku] Janovi Navrátilovi, za summu 180 zl. Z toho sobě táž Dorota dílu svého srazila místo závdanku 35 zl 10 ½ gr, ostatek platiti má od leta [15]99 po 6 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Matyáš Kalousků, Jana Kalousků, Vaněk Bánovský, Jíra Večeře, Jíra Sovka, Martin Sedalů, Václav Štětina, Ondra Zelenka, Vašek Hustý, Jíra Podhorský S.R.S.N.

f 613a
Ta summa náleží osobám těmto:
Nápadníkům po n[ebožtíku] Pavlovi Chovancovi 34 zl.
Sirotkům n[ebožtíka] Václava Maliny 11 zl 15 gr.
Jírovi Buchtovi za čtvrt roli 4 zl, půjdou jemu po 1 zl od leta [15]99.
Sirotkům n[ebožíka] Jana Navrátila 95 zl 4 ½ gr.

Leta [15]99 za fojta Jakuba Ondračkového položila Dorota Navrátilka za grunt svůj 6 zl. Z toho dáno Jírovi Buchtovi za roli 2 zl a nápadníkům Pavla Chovance 4 zl. Ty zůstávají v truhlici sirotčí, dány sou Svatý[mu].
Též položila Dorota Navrátilka na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Navrátila 2 zl.
Letha 1600 za fojta Jakuba Ondračkového položil Václav Tuhý na místě Doroty manželky své na nápad[níky] Pavla Chovance
4 zl. Ty zůstávají při ouřadu, jsou vydány Tomášovi Svatému.
Letha 1601 za fojta Martina Černého položila Dorota po n[ebožtíku] Tuhém za grunt nápadníkům Pavla Chovance 3 zl. Z toho vzal Tomáš Svatý, nápadník Chovanců 2 zl a Jíra Buchta vzal 1 zl.
Letha 1602 za fojta Martina Černého položil Jíra Smolků na místě Doroty ženy své za grunt 5 zl. Z toho dáno Jírovi Buchtovi za roli ostatní 1 zl a Tomášovi Svatýmu, nápadníku po Pavlovi Chovancovi též dáno 4 zl.
Letha 1604 za fojta Martina Černého položil Jíra Smolka za g[runt] nápad[níku] n[ebožtíka] Pavla Chovancového na s[irotky] n[ebožtíka] Tomáše Svatého do Radějova 4 zl.

Pusté

Leta Páně 1616 za fojta Jana Prčka fojt a starší s poručení pana úředníka prodali ten grunt Janovi Krahulíkovi a Jan Krahulík připojil k svému podsedku odtudto roli půl lánu a místo samé s nivou roli, kterouž Krahulík měl k svému podsedku, přidal a prodal to Janovi Ondračkovému za summu bez závdanku za 37 zl, placení od leta 1619 po 2 zl. Rukoj[mě] Matouš Slezák a Bartoň Pechů SRSN.
f 613b
Letha 1617 za fojta Pavla Drašťového Jan Mikuláše Ondračkových prodal ten podsedek Václavovi Lavičkovi za summu 42 zl. Závdanku jemu dal 5 zl, platiti má po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Masař a Jíra Košík SRSaN. Platiti má počna leta 1619.

Leta Páně 1619 za fojta Jana Šmatláně po smrti Vácslava Lavičky fojt a starší s povolením pana ouředníka prodali ten podsedek Mikulášovi Kovářovému za 42 zl. Závdanku dal hned při odevzdávce 5 zl, ty sou obrácené na s[irotky] n]ebožtíka] Václava Lahvičky. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Šmatláň a Mikuláš Ryšánek SRSN.

Pusté

Letha 1625 za fojta Jana Šmatláně jakož jest od tohoto gruntu půl lánu roli k jinému gruntu v počtu 10 připojen a skrz odmrti té roli tento grunt za podsedek připsán, takového půl lánu roli z povolením pana ouředníka od vejš jmenovaného gruntu 10 se zase odnímá a k tomuto podsedku (aby podle starodávních zápisův napřed položených za grunt byl) připojuje a týž oznámený 10 grunt podsedkem zůstávati bude.

Leta 1641 za fojta Jana Ondračkového týž fojt s ouřadem prodali svrchu psaný grunt s půl lánem roli Janovi Šmatláňovi za summu 8 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Jest jemu odevzdán za volný. Rukojmě za povinnosti JHM a jinších Václav Zákrsek a Adam Panáček S.R.S.A nerozdílnou.
Letha 1646 za fojta Jíry Záchvěja po zemřetí Jana Šmatláňa (nedopsáno).