Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Sirotci nebožt[íka] Hynka Křižanové[ho]

f 33a

Jest jich pěth, Jíra, Martin, Jan, Václav, Mikuláš a Kateřina mateř jejich šestá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně, a to takto:
Item na gruntě Jana Hynkova, bratra jejich 192 zl.
Item na vinohradech 150 zl.
Item za víno, dobytek, obilí prodané přijato na právo 72 zl 27 gr.
Summa toho všeho 423 zl 6 gr. Z toho se za dluhy sráží 8 zl 8 gr, a tak zůstává čistého statku 414 zl 4 1/2 gr. Dělíc tu summu na šest dílů, přijde na každý díl 69 zl 4 ½ gr.

S toho vydáno toto:
Item Kateřině, těch sirot[ků] mateři, dáno 5 zl 22 ½ gr a vinohrad v dolní Šumbercích přijala v 70 zl. Pars 75 zl
22 ½ gr. A tak přes díl svůj převzala 6 zl 18 gr.
Item Jírovi odvedeno vinohrad horní i z grefty v Šumberku v 60 zl. Více na svršcích a dobytku přijal 13 zl 7 ½ gr. Pars 73 zl 7 ½ gr. A tak převzal přes díl svůj 4 zl 3 gr.
f 33b
Item Martinovi dáno na díl jeho vinohrad v Pomykalce horní ve 20 zl.
Též jest jemu dáno včely a i co se utratilo, když ho hledali, 1 zl 7 ½ gr.
A tak jemu dodati dílu jeho přijde 47 zl 27 gr.
Item Janovi dobytku, včel a obilí vydáno za 13 zl 28 gr 3 den. Dodati jemu přijde 55 zl 6 gr ½ den.
Item Václavovi vydáno 2 zl 7 ½ gr. Dodati jemu přijde 66 zl 27 gr.
Item Mikolášovi dáno jemu včely v 22 ½ gr. Dodati dílu jeho se má 68 zl 12 gr.
Učiní toho všeho, což se podle vejš psaného poznamenání a bedlivého vyhledání těm nápadníkům dodati dílů jejich se má, 237 zl 12 gr.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě Jana Hynkova bratra jeho 192 zl. Z toho sobě Jan srazí dílu svého 55 zl 6 gr. A tak bratřím svejm dopláceti má, jakž zápis knih purgkrechtních ukazuje, 136 zl 24 gr.
Převzatejch peněz na mateři těch sirot[ků] 6 zl 18 gr.
Na Jírovi bratru svém 4 zl 3 gr.
Na Vaňkovi Sedalovi v Kněždubě 3 zl 15 gr.
Při právě do letha [15]93 vyšlejch 31 zl 21 gr.
f 34a
Mikoláš ten umřel, spravedlnost jeho na Martina, Václava, bratry jeho neženatý připadla. A tak již Martin a Václav toho dílu každej i po tom bratru zemřelém jmíti mají toto: Martin 82 zl 3 gr, Václav 101 zl 3 gr.

Co se mateři dotejče, poněvadž jest ona dílem byla vybyta a také jest přijmouce vinohrad a jiné věci, zemřela. Což tak po ní toho zůstalo, mají se tím zděliti a co na tyto sirot[ky] přijde, to se má do těchto rejster vložiti.
Letha [15]94 přijato od Hynka za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.
Více od téhož Jana přijato zadržalejch peněz 4 zl.
Z toho dáno od vkladu do rejster Václavovi písaři 1 zl 15 gr.
Téhož letha [15]94 přijato od Jíry převzatejch peněz, jakž napřed dotčeno 4 zl 3 gr.
Letha [15]95 přijato od Jana Hynkového za grunth peněz purgkrechtních 3 zl. Ty sou dány Václavovi na díl jeho.
Václavovi dáno na díl jeho 6 zl a Martinovi též dáno 3 zl.
Letha [15]96 přijato od Jana Hynka za grunt peněz purgkrechtních 9 zl. Z toho dáno Václavovi na díl jeho 6 zl, Martinovi též dáno na díl jeho 3 zl.
Letha [15]97 přijato od Jana Hynka za grunth 6 zl. Z toho dáno Martinovi 3 zl a Václavovi 3 zl.
f 34b
Letha 1598 přijato za g[runt] od Hynkového Jana 6 zl.
Mateř těch sirotků zemřela a majíc vinohrad v dolních Šumbercích na díle svém v summě 70 zl přijatý, ten vinohrad na Jíru, Jana, Václava a Martina, syny její vlastní, připadl, dostane se každému dílu jeho z toho vinohradu po 17 zl 15 gr. A ten vinohrad prodán Václavovi bratru jejich, kterýž má platiti od letha [15]99 po 3 zl.
A jakž ta mateř byla povinna sirotkom svým peněz převzatých položiti, jakž napřed položeno jest, 6 zl 18 gr, ty peníze Martin a Jíra odpustili a má se jim na dílech jejich porážeti.
Letha 1598 dáno Martinovi na díl jeho 5 zl 27 ½ gr a Václavovi též dáno na díl jeho 3 zl 20 ½ gr.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jana Hynkového za grunt 6 zl. Z toho dáno Martinovi na díl jeho
3 zl, Václavovi též na díl jeho dáno 3 zl.
Též přijato od Václava za vinohrad nápadu ut s[upr]a 3 zl. Ty přijali Jíra 1 zl, Jan 1 zl a Martin 1 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Jana Hynkového za grunt 3 zl. Ty přijal Martin na svůj díl.
A jakož náleželo Václavovi dílu jeho i po Mikulášovi, bratru jeho zemřelém, mimo prvnější vydání jeho 72 zl 11 gr, ty peníze prodal Janovi bratru své[mu] za hotové peníze. A tak on tu díl svůj zouplna vyzdvihl.
Janovi tak náleželo dílu jeho po mateři, jakž nahoře dotčeno, na vinohradě v Šumberku mimo prvnější vyzdvižení dovzíti ještě 16 zl 15 gr, ty sobě na gruntě svém porazil. A tak Jan nemá platiti za grunt nežli toliko po 3 zl.
Od Václava za vinohrad přijato, jakž ut s[upr]a psáno 2 zl. Z toho přijal Martin 1 zl a Jíra též přijal 1 zl.

Letha 1600 za fojta Jana Tomkového Martin prodal svou spravedlnost Janovi bratru své[mu], což jemu na jeho gruntě
náleželo, sumy 55 zl 4 gr za hotových 16 zl 17 ½ gr. A tak z gruntu díl svůj vyzdvihl.
NB. Jakož náleželo Janovi Hynkovému nápadu po mateři jeho summy na Šumberku 17 zl 15 gr, ty jest Jan Václavovi pustil a on zase na gruntě jeho.
f 35a
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava za vinohrad v Šumberku 2 zl. Z toho vzal Jíra 1 zl, Martin 1 zl.
Letha 1603 za fojta Matěje Škeřupového přijato od Václava Hynkova za Šumberk 1 zl. Z toho dáno Jírovi 15 gr a Martinovi 15 gr.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava Hynkova za vinohrad 2 zl. Z toho vzal Jíra 1 zl a Martin též 1 zl.
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Mikuláše Tomkového na místě Václava Hynkova za vinoh[rad] Šumberk 2 zl. Z toho dáno Václavovi Škrachovi po Markétě manželce jeho, někdy Martina Hynkového [poněvadž ona jej předědila i dítky jeho a všecka spravedlnost jeho na ni připadla] 1 zl a na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Hynkového do truhlice dáno 1 zl.
Letha 1608 přijato za fojta Jana Hynkového od Mikuláše Hynkového[!] za Šumberk, které položil Mikuláš Tomků 2 zl. Ty přijal Václav Škrášek na díl manželky své.
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkového přijato od Mikuláše Tomkovýho za vinohrad Šumberk 2 zl. Ty přijal Vácslav Škrachů na díl manželky své.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Mikuláše Tomkového za Šumberk 2 zl. Ty přijal Václav Škrach na díl ženy své.
A Mikuláš Tomků srazil sobě na díl Doroty manželky své, která měla Václava, na Šumberku svém 17 zl 15 gr. A tak bude za něj ještě dlužen platiti 17 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Mikuláše Tomkového za Šumberk 2 zl. Ty jsou odvedeny do statku Jíry Hynkového.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Mikuláše Tomkového za Šumberk přijato 1 zl 15 gr, více doložil za týž vinohrad 15 gr. Vácslavovi Škrachovi na díl manželky jeho dáno 2 zl. Zůstává se jemu ještě dodati 6 zl.
Leta 1615 za fojta Jana Pškavého od Mikuláše Tomkového přijato za vinohrad v Šumberku 2 zl. Vydány sou Václavovi Škrachovi.
Letha 1616 za fojta Jana Pškavého od Mikuláše Tomkového za vinoh[rad] v Šumberku přijato 1 zl. Ten přijal Václav Škrach.
f 35b
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Mikuláše Tomkového za vinohrad v Šumberku 2 zl. Ty přijal Václav Škrach.