Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

47 Sirotci nebožtíka Ondry Sedlákového

f 104

Jest jich tři, Jan, Václav a Kateřina. Jan ten se řemeslu krejčířskému učí, Václav své vůle užívá, Kateřina jest vdaná.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Jistého 8 zl.
Více jim náleží z gruntu Bartoně Karlového podle zápisu kněh starejch černejch v listu 106.
Kromě dluhu obci lhotskej za nebož[tíka] otce těchž sirot[ků] spraveného 21 zl a za šaty prodané 6 zl, učiní toho 35 zl.
Na to jest položeno z gruntu Bartoně vejš psaného 12 zl 12 gr. A dopláceti se s toho gruntu má od Mikuláše Sečkaře, kterejž nyní na tom gruntě j[es]t 8 zl 18 gr. Na to j[es]t zadržel do letha [15]93 2 zl 18 gr.
Též přijato za šaty prodané na právo těch všech 6 zl napřed psanejch.
Z gruntu Jana Jistého má se platiti od letha [15]94 při Vánocích pořadně po 2 zl.
Dělíc tu sumu napřed psanú těch 35 zl na ty 3 díly, přijde na každý díl po 11 zl 20 gr.
f 104
Vydáno z toho:
Item mateři těch sirot[ků] 5 zl.
Item Janovi 1 zl.
Item Kateřině 8 zl 4 ½ gr.
A tak na každej díl ještě doplniti přijde toto:
Item Kači 6 gr 5 den.
Item Janovi 7 zl 11 gr 1 ½ den.
Item Václavovi 8 zl 11 gr 1 ½ den.
Na to na všecko jest hotovejch při právě 7 ½ gr.
A zadrželejch 2 zl 18 gr.
Na gruntě Bartoně Karlového 8 zl.
Na gruntě Mikoláše Sečkaře 8 zl.

Týž těm si[rotkům] napřed psaným náleží samejm krom mateře, neb jest otčím těch sirot[ků]m na gruntě svém prodělal [těm sirot[kům] na škodu několik zlatejch] na vinohradě, kterej drží Vašek Krejčířů, 27 zl. Drží ten vinohrad Jan Vatka, platiti má od letha [15]98 po 2 zl.
Na to jest těm sirot[kům] vyšlejch 7 zl, přijde z toho vinohradu na každej díl po 9 zl.
O jiné spravedlnosti, aby kde co více jmíti měli, se neví.
f 105
Letha [15]95 přijato od Vaňka Tomanového za grunth 1 zl. Ten zlatý j[es]t dán Kateřině na díl její.
Letha [15]96 přijato z gruntu Vávry Krkavce 1 zl. Ten jest dán Janovi na díl jeho.
Letha [15]97 přijato z gruntu Vaňka Tomanového 1 zl. Ten j[es]t dán Janovi na díl jeho.
Letha 1598 přijato od Vaňka Tomanova za grunt 1 zl.

Též přijato od Jana Vatky za vinohrad 1 zl. Ten jest vydán Kateřině na díl její.
Z dílu Janového dáno za dluh jeho, což se z regimenu našlo, do peněz sirotčích 1 zl. Má se z dílu jeho při vydávání poraziti.
Jakož Václavovi náleželo dílu jeho i z vinohradu Jana Vatky sumy všeckej 16 zl 11 gr 1 ½ den, ta spravedlnost na J.M.Pána jakožto po zběhlým připadla. Z níž jest na vyšlé spravedlnosti poraženo 7 zl 11 gr 1 ½ den a ostatek, totiž 9 zl, odvedeno s[irotkům] n[ebožtíka] Jana Hudečka. A tak ten s[irotek] tu žádné spravedlnosti nemá.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato za grunt od Vaňka Tomanového 1 zl. Z toho dáno Janovi na díl její 15 gr a Kateřině 15 gr.
Též přijato od Jana Vatky za vinohrad 1 zl. Z toho vzal Jan na díl svůj 15 gr a Kateřina 15 gr.
Letha 1600 za fojta Martina Klimšového přijato od Jana Vatkového za vinohrad 1 zl.
Od Vaňka Tomanového za g[runt] přijato 1 zl.
Janovi dáno na díl jeho 2 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Vaňka Tomanového za grunt i za rok 1601 2 zl. Z toho dáno do peněz míšených s[irotčích] za dluh n[ebožtíka] otce těchto sirotkův 1 zl.
Janovi též dáno na díl jeho 1 zl.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava Jana Vatkového syna za vinoh[rad] 15 gr. Ty přijal Jan na díl svůj.