Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

74 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Prchlíka

f 162

K tomu statku jest sirotků 4, Maruše, Martin, Lida, Jana a Dorota macocha jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti na těchto věcech:
Na gruntě 5 a čtvrti roli, kterýž jest prodán Dorotě macoše těch sirotků i s půl achtelem vinohradu v Šumberce, summy 300 zl.
Půl achtele vinohradu a půl boudy i půl presu též v Šumbercích zaplaceného za 90 zl.
Summa všeho statku 390 zl.

Z toho se tito dluhové zaplatiti mají:
Za grunt a roli dopláceti se zůstává s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Klimšového 34 zl, placením od letha 1601 po 6 zl.
Zůstává čistého statku k rozdělení 356 zl. To dělíc na 5 dílů, přijde na každého po 71 zl 6 gr.

Dorota, macocha těch sirotků, grunt se čtvrtí roli a s půl achtelem vinohradu i s půl boudou a půl presem a jednou kádí přijala a dílu sobě na něm srazila summy 71 zl 6 gr.
f 162
A tak zuostává dopláceti těmto sirotkům 194 zl 24 gr, placením od letha 1602 po 10 zl, přicházeti má těmto sirotkům po 4 zl a když se s[irotkům] n[ebožtíka] Martina Klimšového 34 zl po 6 zl vyplatí, bude jim přicházeti po 10 zl.

Martinovi sirotku zanechává se na díl jeho podle poručenství otce jeho půl achtele vinohradu v Šumbercích s půl boudou, s půl presem a 1 kádí v 90 zl. Z toho srazil dílu svého 71 zl 6 gr a tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého sestrám svým 18 zl 24 gr. Platiti má, když k zrostu svému přijde a vinohrad ujme, po 3 zl.

Maruši náleží dílu jejího 71 zl 6 gr.
Janovi náleží dílu jeho 71 zl 6 gr.
Lidě náleží dílu jejího 71 zl 6 gr.
Summa toho 213 zl 18 gr.
Více mimo ty díly náleží samým sirotkům soli 80 špychů po
7 ½ gr za 22 zl.
Též obilí, což jest na poli setého, to když se sklidí, vymlátí a prodá, což se za ně utrží, ty peníze do truhlice sirotčí se vložiti mají.
f 163
Maruši nejstaršímu sirotku zanechává se při macoše její jalovice 1, bude j[es]t povinna krávu z ní vychovati a když k vydání přijde, vydati.
Lidě též se zanechává kráva 1, zůstává při Martinovi Krhlovém, strejci jejím.

Příjem a vydání:
Z díluo sirotčích dáno od rozdíluo písaři 4 špychy soli po 7 ½ gr – 1 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato do truhlice za sůl napřed psanou 21 zl. Z toho dáno z dílů sirotčích od vkladu statku do register 1 zl.
Lidě dáno na pohřeb, když umřela, 1 zl.
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového toho půl achtele vinoh[radu] v Šumbercích Martinovi sirotku náležitý puštěn jest k dělání a užívání Václavovi Němčanskýmu až do zrostu téhož Martina, toliko povinen jest za užitek z téhož vinohradu týž Václav Němčanský Martinovi sirotku každoročně po 2 zl platiti.
Letha a za fojta ut s[upr]a přijato od Václava Němčanského za užitek z vinohradu Martina sirotka ut s[upr]a 2 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Václava Němčanského za užitek z vinoh[radu] Martina sirotka ut s[upr]a
1 zl.
Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Václava Němčanskýho za užitek vinný z vinohradu Martina sirotka ut s[upr]a 2 zl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Václava Němčanskýho za užitek vinný 2 zl.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Václava Němčanského za užitek vinný z vinohradu Martina sirotka náležející 2 zl.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového položeny od téhož Vácslava Rožkového za grunt, který do statku n[ebožtíka] Martina Klimšového přeplacený byly, přijato 6 zl.
Od Vácslava Němčanskýho za užitek vinný z vinoh[radu] přijato 2 zl.
Ten vinohrad v Šumbercích Martinovi sirotku náleží, jest jemu puštěn, aby jej sám k své ruce dělal. A Vácslav Vlků za něj slíbil, že týž vinohrad dobře dělati bude a jeho nezapouštěti.
Martinovi na dílu vinohradu dáno 2 zl.
Více z statku n[ebožtíka] Martina Klimšového na přebrané peníze přijato 2 zl.
f 163
Letha Páně 1615 za fojta Jana Pškavého přijato od Václava Rožkového 10 zl.
Z statku Martina Klimšového na přebrané peníze přijato
2 zl. Ty jsou vydány Martinovi na díl jeho.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého přijato od Václava Rožkové[ho] 10 zl.
Z statku Martina Klimšového na přebrané peníze 2 zl. Ty sou vydány Martinovi na díl jeho.
Téhož leta svrchu psaného z důchodů JM Páně přijato 15 zl. Vydány Martinovi a dáno jemu obilí 12 m[ěřic].

Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Václava Rožkového za grunt 10 R. Ty sou vydané Martinovi na díl jeho.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového přijato od Václava Rožkového za g[runt] 8 zl. Ty sou vydané Martinovi.
Více položil Václav Rožků za grunt témuž Martinovi 2 zl.
Leta Páně 1619 za fojta Martina Navrátilového od Václava Rožkového přijato peněz ročních za grunt a vinohrad 10 zl. Ty sou vydány Martinovi na díl jeho.
Více položil Václav Rožků Martinovi v čas potřeby jeho peněz ročních za rok 1620 před vyjitím času a posudku 10 zl. Potom za rok 1620 nebude povinen pokládati. Stalo se 21.Februarii 1620.