Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

42 Sirotci nebožt[íka] Mikoláše Jistých

f 94a

Jest jich pěth, Jan, Kače, Anna, Zuzanna a Barbora.
Vyhledalo se jim spravedlnosti všem společně, a to takto:
Item na gruntě Martina Valouchova a na vinohradě podle zápisu kněh purgkrechtních mimo prvnější vyšlou sumu, kteráž j[es]t za dluhy vydána, ještě dopláceti od letha [15]94 184 zl 10 gr 1 den.
A mimo to hotovejch při právě j[es]t 22 zl 15 gr.

Náleží z toho těm napřed psaným osobám jednomu každému mimo prvnější vybrání, a to takto:
Item Kači 15 zl 24 gr 6 den.
Item Janovi 51 zl 28 gr 4 den i s tím, což jest na něj po nebožt[íkovi] Martinovi, bratru jeho zemřelém, připadlo.
Anně mimo to, co jest jí prve vydáno, 41 zl 13 gr 4 den.
Item Zuzanně 53 zl 28 gr 4 den.
Item Barboře též i po zemřelém bratru jejím 53 zl 28 gr 4 den.
O více spravedlnosti, aby ti sirot[ci] kde jakou jmíti měli, se neví, nebo o svršcích i za jiné věci sečtení se stalo a na díly j[es]t položeno.
f 94b
Letha [15]94 přijato za grunth od Martina Valoucha peněz purgkrechtních 10 zl, sou v truhlici. Z toho dáno Anně na díl její 2 zl, Zuzanně též dáno na díl její 2 zl, více dáno Janovi na díl jeho 3 zl.
Letha [15]95 přijato od Martina Valoucha za grunth peněz purgkrecht[ních] 5 zl. Z toho dáno Anně na díl její 2 ½ zl a Zuzanně též dáno na díl její 2 ½ zl.
Letha [15]96 přijato od Martina Valoucha za grunth a vinohrad 10 zl. Vydáno Anně na díl její 4 zl, Kateřině dáno na díl její 3 zl, Janovi dáno na díl jeho 3 zl.
Letha [15]97 přijato od Martina Valoucha za grunth a vinohrad 10 zl. Z toho dáno Janovi na díl jeho 4 zl, Anně též dáno na díl její 3 zl, Barboře dáno na díl její 1 zl, Kateřině dáno
2 zl.
Letha 1598 přijato za grunt od Martina Valoucha 10 zl. Dáno dluhu otce jejich, což do sirotčích peněz dlužen byl, jakž se z regimenu našel 11 zl. Ten dluh má se ze všech dílů porážeti.
Téhož leta dáno Janovi na díl jeho 3 zl, Anně též na díl její dáno 3 zl, Barboře dáno 1 zl a Kateřině 1 zl.
Letha [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Martina Valouchového za grunt 10 zl.
Zuzanna sirotek ut s[upr]a zemřela a spravedlnost její na Jana, Kateřinu, Barboru a Annu připadla, kteréž se našlo mimo prvnější tejž Zuzanně vydání summy 49 zl 13 gr 4 den. Z toho pustili ti nápadníci Janovi Hejvolkovi švagru svému za tou příčinou, že tu Zuzannu [k] smrti dochoval 16 zl.

f 95a
A tak mimo těch 16 zl švagru svému puštěných zůstává se ještě statku Zuzaniného jmenovitě 33 zl 13 gr 4 den. To dělíc na tři díly, přijde z toho jedno[mu] každému toto:
Janovi 11 zl 4 gr 6 den.
Kateřině 11 zl 4 gr 6 den.
Barboře 11 zl 4 gr 6 den.

Téhož letha a za fojta ut s[upr]a dáno z hotových peněz na díly jejich: Janovi 1 zl, Kateřině 1 zl, Anně 1 zl, Barboře též dáno na kožich na díl její 3 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Mikuláše Bartošového za grunt 10 zl. Z toho dáno Janovi 3 zl 10 gr, Anně též 3 zl 10 gr, Barboře též dáno na díl její 3 zl 10 gr.
Barboře dáno podruhé k svadbě 4 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Mikuláše Bartošového za grunt 5 zl. Z toho dáno Janovi 2 zl 15 gr, Barboře též 2 zl 15 gr.
Od Mikuláše Nejedlíčka z Kněžduba přijato za vinohrad v Dobré hoře 4 zl 15 gr. Z toho dáno Janovi 2 zl, Anka 2 zl a Barbora 15 gr.

Jan vejš psaný prodal ostatek dílu svého, což jemu i po Zuzanně sestře jeho zemřelé náleželo, totiž 38 zl 15 gr
6 ½ den, Bartošovi Slimákovi za hotových 10 zl 5 gr. A tak Jan svou spravedlnost zouplna docela vyzdvihl. Stalo se za fojta Jana Tomkového letha 1602.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Mikuláše Bartošového 2 zl. Z toho dáno Ance na díl její ty 2 zl.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Mikuláše Bartošového za grunt 5 zl. Z toho dáno Anně na díl její 2 zl. Zuostává se jí dodati i po Zuzanně, zemřelej sestře její,
28 zl 28 gr 4 den.
Barboře též dáno na díl její 3 zl. Zuostává se jí ještě dodati i po Zuzanně zemřelej 43 zl 3 gr 3 den.
f 95b
Vyhledalo se z rejster horenských kněždubských v listu 45, že náleží těm sirotkům na vinohradě v Dobré hoře Mikuláše Nejedlíčka z Kněžduba summy 38 zl, placením podle ourody od letha 1603 po 5 zl.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového položil Mikuláš Nejedlíček za vinohrad ut s[upr]a 3 zl 15 gr. Z toho dáno Barboře na díl její 1 zl 15 gr a Kateřině do Vnorov 2 zl.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Mikuláše Bartošového za g[runt] 4 zl.
Od Mikuláše Nejedlíčka z Kněžduba za vinoh[rad] 3 zl.
Jakož Barboře náleželo dílu její[ho] dovzíti i po Zuzanně, sestře její zemřelé, 42 zl 3 gr 3 den, ty jest prodal Pavel Břoušků muž její Mikulášovi Bartošové[mu] za hotových 10 zl 15 gr. A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.

Kateřině do Vnorov dáno na díl její 2 zl, Anně též dáno hotových peněz 5 zl.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového jakož Mikuláš Nejedlíček zuostával doplatiti těmto sirotkům za vinohrad v Dobré hoře na Kněždubsku sumy 31 zl 15 gr. I poněvadž ten vinohrad prodán jest a na dvý rozdělen, takže jednu polovici drží Jan Slováků z Kuželového, povinen bude z tej polovice vyplniti 15 zl 22 ½ gr, placením podle ourody od letha 1609 po 2 zl. Rukojmě za to Václav Pulců, Václav Magula a Jan Vatků S R S A N.
Z druhé polovice Václav Nejedlíčků syn taky povinen bude vyplniti 15 zl 22 ½ gr placením podle ourody od letha 1609 po 2 zl. Rukojmě za to Jiřík Tomků, Urban Hlúšků S R S A N.
Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od p[ana] Adama Šamberka za grunt 3 zl. Zuostávají při ouřadu v obecní truhlici, vydány sou Ondrovi Pánkovi do Vnorov na díl Kateřiny ženy své.
Letha 1612 za fojta Václava Roškového přijato od pana Adama Šambergka za grunt peněz za rok 1612 3 zl. Ty přijal Ondra Pánků do Vnorov na díl Kateřiny ženy jeho.
f 96a
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od pana Adama Šamberka za grunt peněz ročních 3 zl.
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového přijato od pana Adama Šamberka za grunt 3 zl.
Ty oboje peníze, totiž 6 zl, položený za ty 2 letha přijal Ondra Pánků do Vnorov na díl Kateřiny ženy své.
Letha 1615 za fojta Jana Pškavého od pana Adama Šamberka za grunt přijato 3 zl. Ty přijal Ondra Pánků do Vnorov na díl Kateřiny manželky své.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého od pana Adama Šamberka za grunt přijato peněz ročních 3 zl.
Leta Páně 1618 za fojta Václava Vlkového od pana Adama Šamberka za rok 1617 a 1618 přijato za grunt peněz 6 zl. Ty jsou vydány Ondrovi Pánkovému do Vnorov na díl Kateřiny manželky jeho.