Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

64 S[irotek] n[ebožtíka] Jana Ondry Pračkového

f 136

Jest jich jedno, Martin a Maruše mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Mikoláše Hráznýho 30 zl. Ty jim pokládati má od letha [15]98 po 3 zl.
Více jim náleží za statek, krávy, koně, svině, šaty ložné i jiné hospodářství, kteréž otčím těch sirotků Pecha Hrubej koupil 30 zl. Ty platiti má od letha [15]98 po 2 zl.
Více jim náleží na vinohradě v Šumberku 32 ½ zl. Ty se jim platiti mají po 3 zl, když nejprve Barboře, manželce Václava Dřímala, 7 ½ zl vyzdvihne.
Summa statku učiní 92 zl 15 gr. Dělíc tu summu na dva díly, dostane se na jeden díl po 46 zl 7 ½ gr.

Maruše mateř ta jest díl svůj srazila na statku 30 zl a na vinohradě 16 zl 7 ½ gr. A ta[k] ona tu více nic nemá.
Více těm sirotkům samejm kromě matky náleží peněz hotovejch za víno 6 ½ zl. Ty má otčím složiti, sou v truhlici.
Téhož přijato od Jíry Blažkového za Šumberk 1 ½ zl.
Více náleží samé[mu] s[irotku] Martinovi nápadu po n[ebožtíku] Ondrovi Pračkovi, dědu jeho, z toho statku 15 zl.
A z obilí utrženo, což Pecha Hrubý položiti má, 9 zl 10 gr.
Ty má po dvakráte od letha [15]99 položiti.
f 136
Letha 1598 přijato z gruntu Mikuláše Hrázného 3 zl.
Téhož letha našlo se, že náleží s[irotku] samému na statku Tomáše Pavelkového polovici dílu mateřiného do letha 1597 summy 18 zl. Ty jemu jíti mají od letha [15]98 po 1 zl 15 gr.
Letha ut s[upr]a přijato z statku Tomáše Pavelkového na sumu ut s[upr]a z položených peněz za vinohrad v Šumberku 1 ½ zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Jana Hulínskýho za grunt 3 zl.
Též přijato z statku n[ebožtíka] Tomáše Pavelkového na sumu ut s[upr]a 1 ½ zl.
Též přijato od Pechy Hrubého na dluh za obilí 4 zl 20 gr.
Z toho dáno z dílu sirotčího za dluh n[ebožtíka] otce jejich, kterýž se z regimenu našel, do peněz sirotčích 1 zl.
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato za g[runt] od Jana Cagaly 3 zl.
Od Pechy Hrubého na dluh za obilí přijato 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Cagale za grunt 2 zl.
Z statku n[ebožtíka] Tomáše Pavelkového lonských za rok 1600 položených do truhlice 1 ½ zl.
Od Pechy přijato za obilí 1 zl.
Z statku n[ebožtíka] Ondry Pračka přijato nápadu po dědu jeho 4 zl.

Letha 1602 za fojta Jana Tomkového z poručení J.M.Pánu půjčeno těchto s[irotčích] peněz hotových z truhlice sirotčí obci lhotské 20 zl. Položiti se mají od letha 1603 po 10 zl platíc.
Od Ondry Klimšového přijato za grunt 1 zl.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Ondry Klimšového za grunt 1 zl.
Z statku n[ebožtíka] Tomáše Pavelkového přijato do truhlice 1 zl.
Z statku n[ebožtíka] Pechy Hrubého na dluh za obilí a krávy 4 zl 15 gr.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Filipa Skrbeně za g[runt] 2 zl.
Z statku n[ebožtíka] Tomáše Pavelkového za vinoh[rad] 1 zl.
f 137
Z statku n[ebožtíka] Pechy Hrubého za vinohrad přijato
2 zl.
Též z toho statku na dluh za obilí a jiné věci 1 zl.

Letha 1606 za fojta Jana Hynkového Martin sirotek jsouc od nepřítele zajatý v Fryštáku zemřel, jakž vysvědčení okázáno.
Spravedlnosti po sobě zanechal summy 94 zl 2 ½ gr, ta spravedlnost připadla na Martina Liškového strejce jeho a na trý dítek od Václava Liškového, strejcovy bratry. Přijde na každého dělíc na 4 díly po 23 zl 15 gr 4 den.
Martin Lišků z toho nápadu srazil sobě na vinohradě v Šumberku, kterýž drží po Ondrovi Pračkovi otci svém 15 zl.
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Jíry Škeřupového za vinohrad v Šumbercích od Filipa Mana po Markytě ženě jeho prodaný 1 zl.
Jakož Martinovi Liškovému náleželo nápadu svrchu psaného dovzíti 8 zl 15 gr 4 den, ty jest sobě na podsedku svém, kterýž od Filipa Manového koupil, srazil.
Od Jíry Škeřupového přijato za Šumberk 1 zl. Act[um] letha 1618 za fojta Jana Hynkového.
Letha 1609 za fojta Jana Hynkového přijato od Jíry Škeřupového za Šumbergk 1 zl.
Letha 1610 za fojta Martina Liškova přijato od Jíry Škeřupova za Šumberk 1 zl.
Letha 1611 za fojta Václava Vlkového Martin Lišků dal Jírovi, s[irotku] n[ebožtíka] Václava Liškového, bratranci své[mu, vinohrad v Šumberku půl achtele za ty peníze, což jemu za grunt dopláceti měl v sumě 17 zl 4 gr 3 den. Zuostává se jemu ještě dodati na doplnění nápadu svrchu psaného 6 zl 11 gr 1 den.
Od Jíry Škeřupovýho přijato za vinohrad v Šumberku 1 ½ zl. Ty sou vydány Jírovi na díl jeho, s[irotkovi] n[ebožtíka] Václava Liškového jinak Pračkového.

Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Jíry Škeřupového za vinohrad 1 zl 15 gr. Přijal je Jíra, s[irotek] n[ebožtíka] Václava Liškového.
f 137
Letha Páně 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Jíry Škeřupového za vinohrad v Šumbercích 2 zl. Ty jsou vydány Jírovi Liškovýmu na díl jeho.
Za ten vinohrad bude dopláceti to[mu] nápadníku Jíra Basů.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového od Jíry Škeřupy za vinohrad v Šumbercích [nebo jej zase ujal] přijato 1 zl 7 ½ gr. Zůstává se všeho za něj 6 zl doplatiti.
Těch 1 zl 7 ½ gr sou dány Jírovi, s[irotku] n[ebožtíka] Vácslava Liškového, na díl jeho a což se jemu ještě na doplnění téhož dílu jeho zůstávalo dodati 3 gr 4 ½ den, od těch dobrovolně pustil. A tak zouplna a docela díl svůj vyzdvihl.
Z statku n[ebožtíka] Thomáše Pavelkového na nápad napřed psaný přijato 2 zl.
Od Jana Moštěnského na místě Filipa Skrbeně za grunt přijato 1 zl.

NB. Při statku Václava Liškového jinak Pračkového se příjmy i vydání zapisují, nebo z tohoto statku všecken ten nápad přišel na nápadníky, s[irotky] n[ebožtíka] Václava Liškového jinak Pračkového.