Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

16 Sirotky nebožt[íka] Macka Juríkova

f 43a

Jest jich šestero, Jan, Martin, Václav, Jíra, Dorota, Kateřina a Anna mateř jejich sedmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na Anně mateři jejich podle zápisu knih purgkrechtních 24 zl. Macek Zajíček má platiti.
A již platí vinohrad Mariana Zajíčková.
Ty jim jíti mají, když Pinkus Žid do Strážnice svou spravedlnost vyzdvihne, při Vánocích pořadně po 2 zl. (Poznámka po straně: Pinkus Žid vybral.)
Více těm sirot[kům] spolu i z mateří náleží na vinohradě v Šumberku, kterej Jan jeden s těch sirot[ků] koupil, 50 zl, kterýž platiti má od letha [15]94 při Vánocích pořadně po 2 zl. Rukojmě za očištění gruntu Jíra Šustalů, Jíra Hynků, Martin Duchka Fráňového a Mikoláš Zajíček, a za vinohrad Urban Syrový, Jan Vávrů, Jíra Slováků S.R.S.N.

Letha [15]94 přijato od Václava Jana Klimšovýho za grunth peněz purgkrechtních 2 zl.
Více přijato od Jana, bratra těch sirotků, za vinohrad
3 zl.
Více přijato za vinohrad od Mikuláše 3 zl.
Těch všech 8 zl vydány Pinkusce Židovce na dluh její.
Letha [15]96 přijato od Jana Juríkového za vinohrad 1 ½ zl. Z toho dáno mateři těch sirotků na díl její 15 gr.
Od Mariany Zajíčkové přijato za vinohrad 1 zl.
f 43b
Letha [15]97 přijato od Studénky z Lideřovic za vinohrad 3 zl.
Od Mariany přijato za vinohrad 2 zl.
Téhož leta [15]97 ten vinohrad v Šumberku, kterej Marijana dopláceti jměla, jest prodán Matějovi Pišťákovi za summu
50 zl, kterej platiti má od leta [15]98 po 3 zl. R[ukojmě] z[a] o[pravu] g[runtu] i p[ovinnosti] p[anské] Jan Mikolášových, Jan Pavlíků, Jan Bartoně Křižanových SRSAN.
Dáno Anně mateři na díl její 1 zl.
Letha 1598 přijato od Jana Studénky z Lideřovic za vinohrad 3 zl.
Též přijato od Macka Pišťáka za vinohrad 3 zl.
Z toho dáno dluhu otce jejich do peněz jiných sirotkuo, kterýž se podli regimenu a spravování nových register našel 5 zl 25 gr 2 den. Ten dluh má se ze všech díluo porážeti.
Téhož leta dáno Ance mateři na díl její hotových peněz
3 zl.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Macka Pišťáka za vinohrad 3 zl.
Též přijato od Macka Liškového na místě Jana Studénky za vinohrad v Šumberku 3 zl. Z toho dáno Ance mateři na díl její 1 zl.

Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato za vinohrad od Martina Liškova 3 zl.
Od Matěje Pišťáka též přijato 2 zl.
Václavovi dáno když nemocen byl 1 zl.
Anně mateři dáno na díl její 2 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Pinkusky Židovky přebraných peněz 1 zl 22 ½ gr.
Od Václava Klimšového za grunt 1 zl. Ten jest dán Anně mateři na díl její.
Více dáno Anně hotových peněz 1 zl.
f 44a
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Macka Pišťáka za vinohrad 1 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Václava Klimšového za grunt 15 gr.
Anně mateři dodáno ostatek dílu jejího 2 gr 5 den.

Sečtení tohoto statku, co komu od letha 1602 náleží:
Anně mateři dodati dílu jejího mimo prvnější vydání 5 zl 6 gr 3 den.
Janovi mimo prvnější vydání a což jest z vinohradu Martina Liškového vyzdvihl, i po bratru a sestře jeho zemřelých 16 zl 2 gr 1 den.
Martinovi dílu otcovského i po bratru a sestře jeho zemřelých 23 zl 17 gr 1 den.
Václavovi dílu otcovského i po bratru a sestře jeho zemřelých 23 zl 17 gr 1 den.
Kateřině dílu otcovského i po bratru a sestře její zemřelých 23 zl 17 gr 1 den.
Summa toho 93 zl.
Ta summa se nachází na těchto věcech:
Na gruntě 32 Václava Klimšového 20 zl 15 gr.
Na vinohradě Martina Liškového v Šumberku 26 zl.
Na vinohradě Macka Pišťáka v též hoře 35 zl, placením od letha 1603 podle ourody po 3 zl.
Hotových v truhlici za předešlých leth vyložených 12 zl 12 gr 6 den.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového dáno Anně mateři na díl její 1 zl 6 gr 3 den.
A Martinovi Liškovýmu ostatek dílu svého na vinohradě v Šumberku prodala, totiž 4 zl. A tak ona díl svůj zouplna a docela vyzdvihla.
Janovi též dáno na díl jeho 1 zl 2 gr 1 den.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava Klimšového za grunt 1 zl 15 gr.
Jakož náleží Janovi Hlavatých na vinohradě v Šumbercích Martina Liškového 15 zl, ty jest prodal témuž Martinovi Liškovýmu za hotových 3 zl.
Od Macka Pišťáka přijato za vinohrad 1 zl 15 gr.
Kateřině dáno na díl její na koupení kožicha 2 zl.

Václavovi dáno na šaty 15 gr.
f 44b
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Václava Klimšového za g[runt] 2 zl.
Od Macka Pišťáka přijato za vinohrad 3 zl.
Od Martina Liškového přijato za vinohrad 2 zl.
Kateřině dáno v nemoci na díl její 3 zl.
Letha 1606 za fojta Jana Hynkového položil Martin Lišků za vinohrad ostatních peněz 5 zl. Ty přijala Kateřina na svůj díl.
Od Macka Pišťáka za vinohrad přijato 2 zl. Ty přijala Kateřina na díl svůj.
Jan, Martin a Václav zemřeli a dílův svých nedobraných po sobě zanechali summy 26 zl 19 gr 2 den. Ta spravedlnost připadla na Kateřinu, sestru jejich vlastní.
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Macka Pišťáka za vinohrad v Šumbercích 2 zl. Ty 2 zl sou vydány Floriánovi Staškovýmu do Hradiště na díl Kateřiny ženy jeho.
Letha 1610 za fojta Martina Liškového přijato od Martina Navrátila na místě Macka Pišťáka za vinohrad 1 zl 15 gr. Ty přijal Florián Stašků do Starého města Hradiště na díl Kateřiny ženy své.
Od Urbánka lonský za rok 1609 přijato 3 zl. Přijal je Florián do Starého města Hradiště na díl Kateřiny ženy své.
Letha 1611 za fojta Václava Vlkového Kateřina pustila Martinovi Stehlíkovi na podsedku jeho 4 zl. Ty se jí na dílu jejím sraziti mají.
Od Martina Navrátila přijato za Šumberk 2 zl. Ty přijala Kateřina do Starého Hradiště na díl svůj.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Martina Navrátila za Šumberk 3 zl. Ty přijala Kateřina do Starého města Hradiště.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Martina Navrátilíka[!] za Šumbergk 3 zl. Ty přijal Florián z Starého města Hradiště na díl Kateřinin.
Letha 1614 za fojta Václava Rožkového od Martina Navrátilíka za vinohrad v Šumbergku přijato 3 R. Ty přijal Florián Stašků z Starého města Hradiště na díl Kateřinin.
A což jemu z gruntu 32 náleží, což z něho posavad vyzdvihoval týž Florián, to se při témž gruntě vypisuje.
Z peněz po sirotcích zběhlých k ruce Jeho [Mil]osti Páně přijatých dáno jest do statku tohoto na dluh od Jeho [Mil]osti Pána povinný 7 zl. Ty sou vydány Floriánovi Staškovýmu na díl Kateřiny ženy jeho.
f 45b
Letha Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Jíra Lišků položil za grunt 1 zl.
Od Martina Navrátila za vinohrad Šumbergk 3 zl.
Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého Martin Stehlík na místě Jíry Liškového položil za g[runt] 1 zl.

Od Martina Navrátila za vinohrad v Šumbergku 2 zl.
Těch všech 7 zl za rok 1615 a 1616 přijatých vydáno jest purgkmistru a konšelům Starého města Hradiště na s[irotky] n[ebožky] Kateřiny, dcery po n[ebožtíkovi] Mackovi Juríkovém.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Martin Stehlík položil za grunt 1 zl.
Od Martina Navrátila za vinohrad Šumberk 3 zl.
Letha 1618 za fojta Martina Vlkového Martin Stehlík položil za grunt, kterýž jest dán Adamovi Koliánovi 1 zl.

Jakož náleželo Kateřině, dceři n[ebožtíka] Macka Juríkova, v tomto statku dílu nedobraného 22 zl 21 gr 3 den, takový peníze po smrti též Kateřiny purgkmistr a konšelé Starého města Hradiště na místě sirotčím odkázali, aby Adam Vítka Koliánového z Starého města Hradiště takový 22 zl 21 gr 3 den při ouřadu v dědině Lhotě mohl sobě vyzdvihnouti. Naprotiv tomu zase týž Adam, což jemu spravedlnosti po otci jeho v Starém městě Hradišti náleží tak mnoho, jak on ve Lhotě vyzdvihovati má, týmuž ouřadu a konšelům staroměstským odvozuje, aby oni na místě sirotka vyzdvihovati mohli.
Na kterýžto peníze Adama Vítka Koliánovýho za rok 1617 a 1618 za g[runt] a za vinohrad položených peněz přijal 5 zl.
Letha 1625 za fojta Martina Liškového týž fojt na místě Martina Navrátila položil jest za vinohrad v hoře Šumbercích 3 zl. Ty 3 zl vydané jsou Matoušovi Škřivánkovi po Zuzanně [onen čas manželce Adama Vítka Koliánového], manželce jeho podle převodu svrchu psaného.
Více témuž Matoušovi Škřivánkovi vydáno jest z důchodův Jeho [Mil]osti Páně na vyšlou spravedlnost 1 m[ěřice] rži za 1 zl 15 gr.
Letha 1627 za fojta Thomáše Blažkového opět jest vydáno na touž spravedlnost vyšlou z důchodův JM Páně dotčenému Matoušovi Škřivánkovi 2 m[ěřice] pšenice a 3 m[ěřice] rži za
6 zl 19 gr 1 ½ den.