Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

18 Sirotci nebožt[íka] Vávry Pěnice

f 46a

Jest jich kromě Matěje pěth, Jan, Mikoláš, Jíra, Kateřina a Dorota. Dorota ta jest umřela, spravedlnost její na napřed psané bratry a sestru její připadla.
Vyhledalo se jim spravedlnosti, a to takto:
Item na gruntě Bartoně Roška 106 zl.
Item na vinohradě v Šumberku, kterej Salomina macocha jejich koupila, mimo díl její sraženej ještě dopláceti zůstává 55 zl 18 gr 2 ½ den.
Item za kozy, též za včely a jiné svršky prodané náleží jim 38 zl 4 gr 1 ½ den.
Summa toho všeho 199 zl 22 gr 3 den. Z toho za dluhy nebožt[íka] otce těch sirot[ků] dáno Holomkovi Židu a jinejm 15 zl 2 ½ gr.
A tak mimo zaplacení dluhu zůstává na ty štyři sirotky 184 zl 19 gr 6 ½ den. Dělíce tu summu na ty štyři díly, přijde na každej díl po 46 zl 4 gr 6 ½ den.

Na to j[es]t z gruntu a za ty prodané věci přijato na právo toto:
Z gruntu Bartoně Roškova přijato do letha 93 na právo 38 zl a zadržel 2 zl.
f 46b
A ostatek od letha [15]94 se těm sirot[kům] při Vánocích pokládati má po 4 zl.
Též přijato za kozy a jiné věci prodané 18 zl 10 gr.
A ještě na dluzích zůstává na lidech níže psaných toto:
Jakub Sus 15 gr dal.
Kašpar Hrbců za volka 1 zl dal.
Matěj Juríků 13 gr dal.
Mikuláš Hrubej 10 gr 5 den dal.
Kuba Kyšků 5 gr dal.
Oršila za prase 10 gr dal.
Václav Bechyně 20 gr dal.
Bartoš Jíry Husáka 1 zl.
Tomáš Matula 1 zl 24 gr.
Martin Jurů 28 gr dal.
Matěj Jiříků 2 zl 16 gr dal.
Ondra Klimšů 23 gr dal.
Jan Pěniců, strejc těch sirot[ků], dlužen za vinohrad, krávu, jalovici, za sýry a husy zůstává 16 zl 6 gr 4 den.
Salomena, macocha těch sirot[ků], zůstává zadrželých za ten vinohrad těm sirotkům od letha 85 osmerejch peněz, kladouce polovici peněz 26 zl. A ostatek platiti má [od] letha [15]94 při Vánocích po 4 zl.
Více těm sirot[kům] samejm štverým, Janovi, Jírovi, Mikolášovi a Kateřině náleží po nebož[tíkovi] dětkovi jejich 30 zl.

f 47a
Ty zůstávají na gruntě Klimšového, mají se takto platiti letha [15]95 při Vánocích pořadně po 5 zl a od letha [15]96 pořadně pokládati po 6 zl.

Letha [15]94 přijato od Bartoně Roška za grunth peněz purgkrechtních do truhlice 4 zl.
Více přijato od Jana Pěnice za vinohrad, krávu, jalovici 3 zl.
Letha [15]94 položil Pavel Klimšů za grunth svůj, kteréž do truhlice s[irotčí] vložené 5 zl.
Více přijato za dluhy napřed psané 6 zl 15 gr.
Z toho dáno Václavovi Letovskému od vkladu [do] novejch rejster 1 zl 16 gr.
Letha [15]95 přijato od Bartoně Rožka za grunth 2 zl.
Téhož letha dáno Kateřině na díl její 5 zl.
Téhož letha [15]95 přijato od Pavla Klimšového za grunth 3 zl.
Letha [15]96 přijato od Bartoně Rožka za grunth peněz purgkrechtních 6 zl.
Téhož letha přijato od Pavla Klimšovýho za grunth 6 zl.
Téhož letha položil Matouš Polášek na místě Jana Pěnice za vinohrad 7 ½ gr.
Kateřině na díl její dáno peněz 10 zl.
Janovi též dáno na šaty peněz 2 zl.
Letha [15]97 přijato od Bartoně Rožka za grunth 4 zl.
Téhož letha [15]97 přijato od Pavla Klimšového za grunth 6 zl.
Téhož letha položil Jan Jursů za vinohrad na místě Salomeny napřed psané 2 zl.
Též přijato od Poláška za vinohrad Pomykalku 15 gr.
f 47b
Letha 1598 přijato za grunt od Bartoně Rožka 4 zl.
Též přijato od Pavla Klimšového za grunt 6 zl. Ty přijali Kateřina na díl svůj 1 zl, Mikuláš 1 zl, Jíra 1 zl, Jan 2 zl, Martin 1 zl, neb sou je Pavlovi Klimšovému pustili z lásky.
Téhož letha přijato od Jana Jursova z Lideřovic za vinohrad 2 zl.
Též přijato od Poláška za Pomykalku 15 gr.
Kateřině dáno na díl její z hotových peněz 15 zl.
Odvedeno těmto s[irotkům] na vyšlou spravedlnost v statku n[ebožtíka] Ondry Martinákového po Václavovi s[irotku] zběhlým 11 zl 5 gr 2 den. Ta spravedlnost jak jíti má, při tom statku se spravíš.
Leta [15]99 za fojta Martina Vlkového přijato od Bartoně Rožka za grunt 4 zl.
Též přijato od Pavla Klimšového za grunt 6 zl.
Též přijato od Matěje Bánovských za Pomykalku 15 gr.
Též přijato od Jana Jursova z Lideřovic za vinohrad 2 zl.
Kateřině dáno na díl její z hotových peněz 5 zl.
Jírovi též na jeho díl dáno na koupení vinohradu 4 zl.

Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato z statku n[ebožtíka] Ondry Martinákového po s[irotku] zběhlým podle odvodu 2 zl.
Od Bartoně Rožka za grunt přijato 4 zl.
Jírovi dáno peněz hotových na díl jeho 10 zl.
Od Pavla Klimšového přijato za g[runt] ostatek 3 zl. A tak grunt doplacen.
Od Matěje Bánovského za Pomykalku přijato 15 gr.
Od Jana Jurského[!] z Lideřovic 1 zl.
Téhož letha dáno Janovi na díl jeho 4 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Bartoně Rožka za grunt 2 zl.
Z statku n[ebožtíka] Ondry Martinákového podli odvodu po s[irotcích] zběhlých přijato 3 zl.
Od Bánovského náměstka přijato za Pomykalku 15 gr.
Janovi dáno na šaty, když se řemeslu bednářský[mu] vyučil, na díl jeho 6 zl.
Jírovi též dáno na díl jeho 4 zl.
Letha 1602 za fojta Jana Hynkového přijato od Bartoně Rožka za grunt 1 zl.
Mikulášovi dáno na závdanek vinohradu 6 zl.
f 48a
Vinohrad v Šumberku těchto sirotků Mikuláš Škeřupů koupil od Jana Jursáka z Lideřovic, aby za něj sirotkům vyplatil summy 48 zl 18 gr 2 ½ den, placením od letha 1603 podle ourody po 3 zl. Rukojmě v horenských rejstřích zapsáni sou.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Bartoně Rožka za grunt 3 zl.
Od Mikuláše Škeřupového přijato za vinohrad 1 zl.
Janovi dáno na díl jeho na řemeslo 3 zl.
Jírovi dáno na jeho díl 3 zl.
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Bartoně Roška za g[runt] 4 zl.
Od Mikuláše Škeřupového přijato za vinohrad 2 zl.
Od Bánovského jinak Václava Ranuše za Pomykalku 15 gr.
Mikulášovi dáno na díl jeho 4 zl.
Jírovi též dáno na díl jeho 2 zl.
Kateřině dáno na díl její 2 zl.
Letha 1606 za fojta Jana Hynkového přijato od Mikuláše Škeřupového za vinohrad 1 zl. Ten přijal Jíra na svůj díl.
Letha 1607 za fojta Jana Hynkového přijato od Mikuláše Škeřupového za vinoh[rad] v Šumbercích 2 zl. Ty sou vydány manželce Mikulášové do Kněžduba.

Dorotha sirotek zemřela a dílu svého otcovského po sobě zanechala sumy 45 zl 23 gr 3 den. Ta spravedlnost připadla na Kateřinu, Jana, Jíru a Mikuláše, přijde každému po 11 zl 13 gr 2 ½ den.

Letha 1608 za fojta Jana Hynkového jakož Jíra zuostával za grunt dopláceti těmto sirotkom 25 zl, ty jest sobě na gruntě svém srazil.
Letha 1609 za fojta Martina Liškova přijato od Mikuláše Škeřupového dvojích peněz i za rok 1608 3 zl 15 gr. Z toho přijala Lida Kalouskova z Kněžduba po Mikulášovi manželu svým.
Letha 1610 za fojta Martina Liškova přijato od Mikuláše Škeřupy za vinohrad 1 zl. Přijala jej Lida Kalouskova do Kněžduba.
f 48b
Letha 1611 za fojta Vácslava Vlkovýho přijato od Vácslava Němčanského na místě Vácslava Ranuše za vinohrad Šumbergk
2 zl.
Od Mikuláše Škeřupového z Lideřovic za vinohrad 2 zl. Ty
2 zl vydány sou Lidě Kalouskové do Kněžduba na díl Mikulášů.
Ty pak svrchní 2 zl od Vácslava Němčanského položený jsou omylem napsány, nenáleží do tohoto statku.
Letha 1612 za fojta Václava Vlka přijato od Mikuláše Škeřupy z Lideřovic za Šumberk 2 zl. Přijal je muž Kalouskové na díl Mikulášův.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Mikuláše Škeřupy za Šumberk 2 zl. Ty jsou vydány Kalouskové do Kněžduba na díl Mikulášů.
Téhož letha přijato od obce lhotské na dluh jejich 6 zl. Ty jsou vydány Janovi na díl jeho totiž 6 zl.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového za vinohrad v Šumbercích přijato od Mikuláše Škeřupa 3 zl.
Od obce lhotské na dluh povinný přijato 5 zl.
Z toho dáno Lidě Kalouskové do Kněžduba 3 zl a Janovi 5 zl.
Leta Páně 1615 za fojta Jana Pškavého Mikuláš Škeřup položil za vinohrad v Šumberku 3 zl.
Od obce lhotské na dluh přijato 6 zl.
Z toho dáno Lidě Kalouskové do Kněžduba 3 zl a Janovi na díl jeho vydáno 6 zl.
Letha Páně 1616 za fojta Jana Pškavého Mikuláš Škeřup položil za vinohrad v Šumberku 2 zl.
Od obce lhotské dluhu těmto sirotkům povinného 8 zl.
Těch 8 zl dáno Janovi Rukovi na díl jeho a Jurovi Rohateckýmu na místě Lidy manželky jeho dáno 2 zl.
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových přijato od Mikuláše Škeřupa za vinohrad v Šumberku 3 zl. Ty sou vydané Lidě Kalouskové do Kněžduba.
Od obce lhotské dluhu těm sirotkům zaplaceno 6 zl. Ty jsou vydány Janovi Rukovi na díl jeho.