Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

70 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Vatkového

f 151

Letha 1600 za fojta Martina Liškového sepsán jest tento statek, k němuž jest sirotků 4, totiž Václav, Mikuláš, Jíra, Anka a Kateřina mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti na níže psaných věcech toto:
Na podsedku 11 zaplaceného 115 zl.
Na vinohradě v Šumberku 1 zl.
Summa všeho statku učiní 116 zl.

Z toho se dluhu zaplatiti má lidem těmto:
Mikulášovi Hrdý[mu] do Strážnice 3 zl.
Davidovi Soplivýmu 5 zl.
Pinkusce Židovce 5 zl 15 gr.
Prodělaných peněz na podsedku 9 zl.
Dluhův po drobno zaplatiti 2 zl 15 gr.
Summa všech těch dluhův 25 zl.
A zak zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 91 zl. To dělíc na 5 dílů, dostane se každýmu na jeho díl po 18 zl 6 gr.
f 151
Kateřina mateř ujala podsedek z rolemi, se dvěma koňmi, s vozem, s pluhem, z loučkou pod rybníkem v sumě ut s[upr]a a dílu svého sobě na tom srazila 18 zl 6 gr. A tak ještě zuostává dopláceti sirotkom 96 zl 24 gr, placením od letha 1600 po 4 zl. Rukoj[mě] při gruntě zapsáni jsou.
Václav přijal vinohrad v Šumberku a což na něm zaplaceno, to sobě srazil 1 zl. Zuostává se jemu ještě dodati na doplnění dílu jeho 17 zl 6 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1600 za fojta Martina Liškového přijato od Kateřiny závdanku 3 zl.
Od Jana Ožehy za podsedek přijato 4 zl.

Z toho dáno dluhu Mikulášovi Hrdýmu 3 zl, Davidovi Soplivýmu na dluh jeho 4 zl, obci lhotské dluhu 1 zl.
Letha 1601 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Ožehy za grunt 2 zl. Z toho dáno ostatek dluhu Pinkusce Židovce 1 zl 12 gr, dluhu na zámek za oves, který se po rozdílu statku našel 18 gr.
Letha 1602 za fojta Jana Tomkového přijato od Jana Ožehy za grunt 1 zl. Ten jest dán obci lhotské na dluh ut s[upr]a.
Letha 1603 za fojta Macka Škeřupového přijato od Kateřiny vdovy za grunt 3 zl. Z toho dáno Pinkusce dluhu 1 zl, Holomkovi Davidovi ost[atek] dluhu 1 zl, k obci prodělaných přijato 1 zl.

f 152
Letha 1604 za fojta Macka Škeřupového přijato od Kateřiny Ožehovy za grunt 3 zl. Ten přijala Pinkuska na dluh svůj ost[atek].
Letha 1610 vyhledalo se, že položeno za grunt dvojích peněz 5 zl. Ty přijala obec na dluh svůj.
Škodují tito sirotci na gruntě prodaném, nebo pustý požár byl, 30 zl 24 gr. A tak každý sirotek na díle svém škodovati musí po 7 zl 21 gr.
Letha 1611 za fojta Václava Vlkového přijato od Mikuláše Vatkového za grunt 2 zl. Z toho dáno dluhu obci ostatek 1 zl.
Mikuláš sirotek srazil sobě dílu svého na gruntě svém ukoupeným 10 zl 15 gr. A tak díl svůj zouplna vyzdvihl.
Letha 1612 za fojta Václava Vlkového přijato od Mikuláše Vatkového 2 zl. Přijaty k ruce panské po Jírovi zběhlým.
Letha 1613 za fojta Václava Rožkového přijato od Mikuláše Vatkového za grunt 2 zl. Z toho dáno Václavovi 1 zl a Ance na díl její 1 zl.

NB. Jakož náleželo Jírovi dílu jeho mimo prvnější vyzvižení ještě 10 zl 15 gr, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce Jeho [Mil]osti Páně obrácena. Act[um] ut s[upr]a.
Letha 1614 za fojta Vácslava Rožkového přijato od Mikuláše Vatkového za grunt 2 zl. Z toho dáno Vácslavovi 20 gr, Anně též 20 gr a k ruce panské po Jírovi zběhlým přijato 20 gr.
Letha 1615 za fojta Jana Pškavého přijato od Mikuláše Vatkového za grunt 2 zl. Z toho dáno Václavovi 20 gr, Anně též dáno 20 gr a k ruce Jeho [Mil]osti Páně po Jírovi sirotku zběhlém přijato 20 gr.
Leta 1616 za fojta Jana Pškavého od Mikuláše Vatkového přijato za grunt 2 zl. Dáno z nich Václavovi 20 gr, Anně 20 gr a k ruce JM Páně obráceno 20 gr.
f 152
Letha 1617 za fojta Martina Pavlových Mikuláš Vatků položil za grunt 2 zl. Z nich jest dáno Václavovi 20 gr, Anně 20 gr a
k ruce JM Páně obráceno 20 gr.
Letha 1618 za fojta Václava Vlkového Mikuláš Vatků položil za grunt 2 zl. Z nich jest dáno Václavovi 20 gr, Anně 20 gr a k ruce JM Páně obráceno 20 gr.
Anna sirotek zemřela a spravedlnosti nedobrané po sobě zanechala 6 zl 15 gr, z kteréž připadlo na Václava bratra jejího 3 zl 2 ½ gr a na JMP po Jírovi sirotku zběhlém též
3 zl ½ gr.
NB. Po učinění tohoto zápisu fojt a starší učinili správu, že by po Mikulášovi, bratru těch dotčených nápadníků, mělo zůstati jedno dítě pachole, o kterémž se ode dvou leth věděti nemůže jestli živo. Pročež kdyby se navrátilo, bude měti tolikéž z těch 6 zl 5 gr díl svůj, totiž 2 zl 1 gr 4 ½ den, a na Václava tolikéž 2 zl 1 gr 4 ½ den. Jakož i na JM Pána po jmenovaném Jírovi, sirotku zběhlém, rovným spůsobem 2 zl 1 gr 4 ½ den.

Též matka těchto sirotků zemřela a dílu svého po sobě zanechala, jakož napřed po rozdílích zapsáno [poněvadž na její díl co jest na gruntě škodováno, nic se neporazilo], totiž 18 zl 6 gr. To dělíc na ty vejš psaný tři díly, dostane se každému po 6 zl 2 gr.

Letha 1624 za fojta Martina Liškového od Václava Vatkového na místě Mikuláše Vatky přijato jest závdanku za grunt 14 zl
8 gr 4 ½ den. Takové peníze zase témuž Václavovi na díl jeho jsou vydané.
A tak již tu nic více nemá.