Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

1 Sirotci nebožtíka Jana Kubaňů

f 1a
Jest jich dvý, Mikuláš a Matěj a Manda mateř jejich třetí.
Mikuláš ten jest na řemesle tkadlecským, Matěj ten své vůle užívá a k rejstrům se nestaví.

Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Kutějkového otčíma jejich 115 R 7 1 gr.
Více jim náleží na Tomášovi Střebalovi v Nezdenicích 12 R.
Pars 127 R 7 1 gr.
Z toho se srazí za dluh nebožtíka otce jejich 11 R 2 1 gr, zůstává 116 R 5 gr.
Dělíce na tři díly, přijde na jednoho každého po 38 R 11 gr 4 1 den.
Manda, mateř těch sirotků, díl svůj na gruntě srazila.
A tak toliko těm dvoum sirotkům Mikulášovi a Matějovi náleží 76 R 23 gr 2 den, a to takto: na gruntě Jana Kubaně
64 R 23 gr 2 den, na Tomášovi Střebalovi v Nezdenicích vejš psaným 12 R.
f 1b
Ty se jim pokládati mají takto:
Item z gruntu Jana Kutějky otčíma jejich, když Jan Koplů svou spravedlnost nejprve vyzdvihne, po 6 R. Též do vyplnění summy jim s téhož gruntu náleží 64 R 23 gr 2 den.
Item což jim na Tomášovi Střebalovi v Nezdenicích náleží, ty jim od letha [15]94 při Vánocích vyplniti má, totižto 12 R.
Od vkladu do těchto register nových a vyhledání spravedlnosti 3 gr 3 den.

Jakož jest Matějovi, sirotku napřed psanému, spravedlnosti 38 R 11 gr 4 1 den náleželo, i poněvadž on sirotek zběhlý jest, ta spravedlnost jest na Je[ho] [Mil]ost Pána připadla, kteráž jest k vyzdvižení sirotkům n[ebožtíka] Mikuláše Horných odvedena.
Jakož jest Mikolášovi, sirotku napřed psanému, spravedlnosti náleželo 38 R 11 gr 4 1 den a na Tomášovi Střebalovi v Nezdenicích 6 R, takovou spravedlnost jest Janovi Kutějkovi všecku za volnú a svobodnou odvedl. Proti tomu Jan Kutějků Mikolášovi oddal vinohrad čtvrth achtele v hoře Klučové zaplacený a v ničem nezávadný. A tak ten Mikoláš tu žádné spravedlnosti více jmíti nebude a nemá.