Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Sirotci nebožtíka Jana Hoška

f 22a

Jest jich sedmero: Petr, Václav, Jan, Mikuláš, Zuzanna, Dorota, Margeta a Barbora mateř jejich osmá.
Václav, Mikuláš, Zuzanna, Dorota a Margita ti sou ženatí a vdaní, Petr a Barbora mateř jejich bez proměnění stavu svého zůstávají.
Ti co svej spravedlnosti mají, o tom při gruntu Petra a Václava bratřích jejich jest obšírněji položeno i to, co kterému na svršcích neb dobytku a vinohradech náležeti mělo, obsaženo.

Letha [15]95 přijato od Václava a Petra za grunth peněz purgkrechtních 10 R.
Václav a Petr ti oba své díly na gruntě své[m] porazili, každý po 35 R, učiní 70 R. A tak tu více nic nemají.
Z těch 10 R položených vydáno Mikolášovi 1 R 20 gr.
Zuzanně dáno
Dorotě dáno
Margetě dáno každému po 1 R 20 gr.
Barboře mateři dáno
A na Jana zanecháno v truhlici 1 R 20 gr.
Letha [15]96 přijato z gruntu Václava a Petra Hoškových peněz purgkrechtních 10 R.
Z toho dáno Mikolášovi, Zuzaně, Dorotě, Margetě, Barboře každému po 1 R 20 gr.
f 22b
Leta [15]97 přijato z gruntu Václava a Petra Hoškových
10 R.
Z toho dáno Mikolášovi, Zuzaně, Dorotě, Margetě a Barboře mateři každé[mu] po 1 R 20 gr.
Letha [15]98 přijato z gruntu Václava a Petra Hoškových
10 R.
Z toho dáno Mikulášovi, Zuzanně, Dorotě, Markytě a Barboře mateři každému po 1 R 20 gr.
A na Jana sirotka do truhlice sirotčí uloženo 1 R 20 gr.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato od Václava a Petra Hoškových za grunt 10 R.
Z toho dáno Mikulášovi, Zuzanně, Dorotě, Markytě a Barboře mateři každému po 1 R 20 gr, učiní 6 R 20 gr.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato za g[runt] od Petra Hoškových 5 R a od Kateřiny, Václava Hoškových ženy, 2 R 20 gr.
Z toho dáno Zuzaně, Dorotě, Markytě, Barboře, Mikulášovi každému po 1 R 7 1 gr – 6 R 7 1 gr.
Též dáno Janovi na díl jeho 1 R 7 1 gr.
NB. Z statku Vaška Hoškového má se těmto sirotkom dovzíti
8 R 10 gr za tou příčinou, že sou z těchto peněz nápad[níkům] Hoškovým omylně vydány.

Na to omylné předání přijato z statku n[ebožtíka] Vaška Hoškových peněz 3 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Petra Hoškových za grunt 5 R.
Ty sou vydány nápad[níkům] ut s[upra, každý vzal po 1 R
7 1 gr.
Z statku Vaška Hoškového předaných přijato 4 R.
Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Od Jíry Tkadlce přijato za grunt na místě Václava Hoškového za grunt 5 R.
Ty přijali nápadníci ut s[upr]a a jimi se spolu zdělili.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa jakož náleželo Zuzanně a Mikulášovi dílu jejich dovzíti i po Barboře, mateři jejich zemřelé, každýmu po 26 R 5 gr 5 den a Dorotě půl dílu jejího 11 R 13 gr, takové peníze Pavel Pěrků muž Dorotin od nich skoupil, což toho učiní všeho 63 R 24 gr 3 den. Kteréžto peníze týž Pavel Pěrků pustil Petrovi švagru svému a jemu se na gruntě jeho srážejí. A tak Zuzanna a Mikuláš na tomto statku nic nemají, toliko ještě:
Pavel Pěrko po Dorotě ženě své 11 R 13 gr.
Markytě i po mateři zemřelé 26 R 5 gr 5 den.
Janovi též i po mateři 1 R 23 gr 1 1 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Václava Hoškového po babce 3 R 8 gr 1 1 den.
pokračování na f 24a
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jíry Tkadlcového za grunt 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Václava Hoška, což těm s[irotkům] z tohoto statku nenáležitě vydány byly, 1 R 10 gr.
Od Petra Hoškového přijato za grunt peněz 2 R 27 gr
2 1 den.
Ty přijal Pavel Pěrko na díl svůj.
Janovi dáno na díl jeho 4 R 10 gr.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Tkadlcového za grunt 6 R.
Z toho dáno Janovi Pěrkovi po Dorotě 1 R 15 gr, Markytě dáno i po mateři 2 R 15 gr, Janovi též dáno i po mateři 2 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Tkadlcového za grunt 2 R.
Z toho dáno Markytě i po mateři nápadu 1 R, Janové manželce týmž spuosobem dáno 1 R.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Tkadlce za grunt 4 R.
Z toho dáno Pavlovi Pěrkovi 1 R 10 gr, Markytě 1 R 10 gr a Janovi též i po mateři 1 R 20 gr.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Tkadlcova za grunt 4 R.
Z toho dáno Pavlovi Pěrkovi 1 R 20 gr, Markytě 1 R 20 gr a Janovi též i po mateři 1 R 20 gr.

Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato z gruntu Jíry Tkadlcova 4 R.
Z toho dáno Pavlovi Pěrkovi 1 R 20 gr, Markytě 1 R 20 gr, Václav Bartošků z dílu Janového, což manželce jeho náleželo
1 R 20 gr.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Tkadlcova za grunt 4 R.
Z toho dáno Pavlovi Pěrkovi 1 R 20 gr, Markytě 1 R 20 gr, Václavovi Bartošovi po Janovi 1 R 20 gr.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Tkadlcového za grunt 4 R.
Z toho dáno Václavovi Bartoškovýmu 1 R 20 gr, Markytě do Lipova dáno 1 R 20 gr a Pavlovi Pěrkovi do Veliké 1 R 20 gr.
f 24b
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Jíry Tkadlce za g[runt] přijato 4 R.
Z toho dáno Václavovi Bartoškovýmu na díl Janů po manželce 2 R a Markytinému muži do Lipova též dáno 2 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka od Jíry Tkadlce za g[runt] přijato 4 R.
Z toho dáno Pavlovi Pěrkovi ostatních peněz 10 gr 5 1 den, Václavovi Bartoškovýmu na díl Janů po manželce 1 R 24 gr 1 den a Markytě do Lipova z toho též dáno 1 R 24 gr 1 den.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Jíry Tkadlce přijato za grunt na tyto sirotky peněz ročních 4 R.
Z toho dáno Václavovi Bartoškovému na díl Janů 2 R a na s[irotky] Margetine do Lipova, poněvadž se vdala za něho 2 R. Ty 2 R sou vydány Margetě na díl její.
Leta Páně 1617 Jíra Tkadlců za svého fojtovství položil za grunt 4 R.
Z toho vydáno Václavovi Bartoškovému na díl Janů 2 R, Margetě do Lipova vydáno též na díl její 2 R.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového Jíra Tkadlců položil za grunt peněz ročních 4 R.
Vydáno Václavovi Bartoškovému na díl Janů 2 R, Margetě do Lipova na díl její vydáno též 2 R.