Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

78 S[irotci] n[ebožtíka] Jana Mlejnka

f 232a

K tomu statku jest sirotkův 8, totiž Jíra, Kateřina, Martin, Pavel, Mikuláš, Eliáš, Thomáš, Markyta od nepřítele zajatá a Barbora mateř jejich devátá.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 15 Martina bratra jejich 200 R. Závdanku dáti má 20 R a platiti od letha 1608 po 6 R.
Achtel vinoh[radu] v Veselé hoře na Kněždubsku zaplacený za 30 R.
Na gruntě 47 Pavla, bratra těch sirotkův, dílu Barbory mateře 44 R 28 gr 5 den.
Roubanice na Pláňavách za 8 R.
Roubanice Hurýškovská za 8 R.
Hřebec jeden šacován za 15 R.
Roubanice na Velicku za 12 R.
Nivka na Lipovsku za 10 R.
Včely sedmery za 10 R.
Vína 2 bečky prodaný za 35 R.
Svíně 2, koza 1 prodáno za 3 R 15 gr.
Ovsa 3 měřice po 10 gr za 1 R.
Peněz hotových po smrti se našlo 144 R.
Summa statku 559 R 1 gr 1 den.
f 232b
Z toho statku tito dluho[vé] mají se zaplatiti:
Obci vrbecké dluhu 3 R.
Janovi Mlejnkovi za víno 11 R.
Žákovi dluhu 30 R 15 gr.
Za oves na Vrbovce 5 R 16 1 gr.
Porůzno lidem dluhu placeno 9 R 9 gr.
Summa 59 R 10 1 gr.
Zuostává čistého statku mimo splacení dluhův ještě 499 R
29 gr 4 1 den.
Dělíc to na 9 dílův, přijde na každého dílu po 55 R 15 gr
4 den.

Barbora, mateř těch sirotkův, zemřela a dílu svého po sobě zanechala 55 R 15 gr 4 den. Ta spravedlnost připadla na sedmero dítek jejích, kterým vlastní mateř byla, přijde na každého po 7 R 27 gr 6 1 den.

Jíra přijal na díl svůj půl roubanice na Pláňavách ve 4 R.
Achtel vinohradu na Kněždubsku v Veselé hoře ve 30 R.
Peněz hotových 18 R.
Summa 52 R. Zuostává se jemu k doplnění dílu jeho dodati 3 R 15 gr 4 den.

Kateřina přijala na svůj díl peněz hotových 19 R 10 gr.
Zuostává se jí dodati k doplnění dílu její[ho] i po mateři zemřelé 44 R 3 1 gr.

f 233a
Martin přijal na svůj díl gtrunt z polouláním a vinohradem na Kněždubsku za 200 R.
Peněz hotových 19 R.
Půl roubanice na Velicku za 6 R.
Půl roubanice Hurýškovské za 4 R.
Summa toho 229 R. Z toho sobě srazil dílu svého 63 R 15 gr 4 den.
A tak zuostává dopláceti sirotkom 165 R 16 1 gr, placením od letha 1608 po 6 R.

Pavel na díl svůj přijal na gruntě 47, kterýž on ukoupil, 80 R 16 gr 1 den.
Hřebici 1 za 15 R.
Půl roubanice na Velicku za 6 R.
Peněz hotových 19 R.
Summa 120 R 16 gr 1 den. Z toho sobě srazil dílu svého i po mateři jeho zemřelé 63 R 13 1 gr.
Zuostává dopláceti bratřím a sestrám svým ještě 57 R 2 gr
4 1 den, placení od letha 1608 po 4 R.

Mikuláš přijal na svůj díl včely za 10 R.
Půl roubanice Hurýškovské za 4 R.
Summa 14 R.
Zuostává se jemu dodati na doplnění dílu jeho 49 R 13 1 gr.

Eliáš přijal na svůj díl půl roubanice na Pláňavách za 4 R.
Zuostává se jemu doplniti dílu jeho ještě 59 R 13 1 gr.
f 233b
Thomáš přijal na díl svůj nivku na Lipovsku za 10 R.
Zuostává se jemu ještě dodati na díl jeho 53 R 13 1 gr.

Markytě, která jest zajatá, díl její otcvoský i po mateři zemřelé zuostává 63 R 13 1 gr.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Miklošového přijato peněz hotových za víno utržených, též za svině, za kozu, za oves i peněz po smrti otce těchto sirotků nalezených, mimo vydání zletilým sirotkom na Mikuláše, Eliše, Tomáše a Markytu 106 R 16 1 gr.
Od Petra Janíčkového dluhu přijato 2 R.
Z toho zaplaceno dluhův napřed psaných 59 R 10 1 gr.
Mikulášovi dáno na podšití i písaři 14 gr.
Eliášovi též dáno na podšití a písaři 14 gr.
Z dílu Tomášového dáno písaři 6 gr.
Z dílu Markytiného dáno písaři 4 gr.
Jakož zuostává za Jírou, bratrem těchto sirotkův, peněz hotových na díly sirotčí 72 R, ty má platiti od letha 1607 po 10 R.
Rukojmě za to Petr Slabý, Martin Horčicových, Mikuláš Jež, Martin Dudík S.R.S.N.

Letha 1607 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry na dluh svrchu psaný 10 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Mlýnka za grunt 3 R.
Od Pavla Mlýnkova za grunt přijato 2 R.
Od Jíry Mlýnka na dluh přijato 10 R.
f 234a
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového dáno Kateřině na díl její, které přijal Matěj Jakubových z Kuželového 7 R.
Od Martina Mlýnka přijato za grunt 4 R.
Jakož náleželo Eliášovi dílu jeho dodati se 59 R 3 gr, ta spravedlnost jakožto po sirotku zběhlým a své vuole užívajícím jest na Jeho [Mil]ost Pána obrácena. A tak tu žádné spravedlnosti jmíti nebude.
Od Pavla Mlýnka přijato za grunt 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina za grunt 4 R.
Z toho vzato k ruce panské po Eliášovi zběhlým sirotku 1 R.
A z dluhu panského, co bylo na dluhu vyšlé spravedlnosti, poraženo 58 R 3 gr. A tak spravedlnost jeho zouplna vyzdvižena.
Od Pavla Mlejnka přijato za grunt 2 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Martina Mlýnkova za g[runt] 4 R.
Od Jíry přijato na dluh jeho 9 R.
Od Pavla Mlýnka za g[runt] přijato 3 R.
Z toho dáno Mackovi Vrtihrachovi do Kuželového po Kateřině manželce jeho 4 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Mlejnka 4 R.
Eliášovi dáno z poručení p[ana] ouřed[níka] 12 R.
Od Pavla Mlejnka za g[runt] přijato 3 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Martina Mlejnkového za grunt 5 R.
Od Jíry na dluh přijato 6 R.
Z poručení p[ana] ouředníka půjčeno Jírovi Tkadlcový[mu] na spokojení lidí myjavských, kteříž jsouc on poručeným fojtem toho nezůstavil, takže oni k zranění přišli, 10 R. Ty peníze oplatiti má o posudku leta 1614. Takových 10 R vypůjčených zase oplaceno jest.
f 234b
Letha 1613 za fojta Jana Miklošového přijato od Pavla Mlýnka za g[runt] 4 R.
Z toho dáno Mackovi Vrtihrachovi do Kuželového na díl Kateřin[in] 3 R.

Jakož byla po Eliášovi sirotku spravedlnost jakožto po zběhlým k ruce Jeho [Mil]osti Páně připsána a všecka vyzdvižena, i na poníženou žádost jeho a přímluvu mnohých dobrých lidí Jeho [Mil]ost Pán souc k takové žádosti a přímluvě nakloněn takovou spravedlnost z milosti své zase témuž sirotku navracovati ráčí a má se jemu z jiných zběhlých spravedlností vydávati. Stalo se s jistou vuolí Jeho [Mil]osti Páně za ouředníka toho času na Strážnici Tobiáše Purgkrábka, za fojta Jana Miklošového leta 1614.
Ta spravedlnost témuž Eliášovi jest ukázána a odvedena na těchto statcích níže poznamenaných:
Na s[tatku] n[ebožtíka] Pavla Horčicového 32 R 18 gr.
Na s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Novákového 25 R 15 gr.
Summa toho 58 R 3 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Martina Mlejnka za grunt přijato 5 R.
Z toho dáno Jírovi ostatek dílu jeho otcovského 3 R 15 gr
4 den.
Od Jíry Mlejnka na dluh přijato 4 R.
Thomášovi na díl jeho dáno 1 R 15 gr.
Od Pavla Mlejnka za grunt přijato 4 R.
Mikulášovi na díl jeho dáno 3 R.
Mackovi Vrtihrachovi do Kuželového na díl Kateřinin dáno
5 R.
Letha Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka od téhož Martina přijato za grunt a jsou vydány Mikulášovi na díl jeho 5 R.
Od Pavla Mlejnka za grunt přijato peněz ročních 4 R.
Z těch 4 R vydáno Mackovi Vrtihrachovi do Kuželového 2 R a Mikulášovi na díl jeho tolikéž 2 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Martina Mlejnka za grunt přijato peněz ročních 5 R.
Od Pavla Mlejnka za grunt přijato peněz ročních 3 R.
Dáno z nich Mikulášovi na díl jeho 4 R.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového přijato od Martina Mlejnka za grunt 5 R.
Od Pavla Mlejnka za svou polovici gruntu položených 4 R.
f 235a
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Jíry Mlejnka přijato na dluh 4 R.
Dáno z nich Mikulášovi 3 R.
Na Margetu zajatou zanecháno 4 R.
Na díl Kateřiny Vrtihrachový dáno 3 R.
Na Tomáše sirotka zběhlého JMP 3 R.
Leta 1618 za fojta Jana Markového od Martina Mlejnka za grunt přijato peněz ročních 5 R.
Od Pavla Mlejnka za polovici gruntu přijato 4 R.
Od Jíry Mlejnka přijato na dluh 4 R.
Z toho vydáno Mikulášovi na díl jeho 4 R.
Na Tomáše zběhlého zanecháno 4 R. Ty jsou přijaté k ruce JM Páně.

A jakož náleželo Tomášovi dílu jeho nedobraného 44 R
22 1 gr, ty sou k ruce JM Páně obrácené. Kteréž jsú ihned z dluhu, co za JM Páněm hotových zůstávalo, poražené a tak jest jeho díl zouplna vyzdvižen.
NB. Již jest spravedlnost Tomášova všecka vyzdvižená a již na díl jeho tuto nic více nenáleží.