Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

69 S[irotci] n[ebožtíka] Pavla Horčicova

f 223a

K tomu statku jsou sirotci 2: Tomáš, Zuzanna a Kateřina mateř jejich zajatá od nepřítele třetí.
Náleží jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 59 Matouše Vančíka posledních peněz 25 R 15 gr. Závdanku dáti má 7 R a platiti po 4 R až se předních peněz
114 R 15 gr vyplatí.
Na vinohradě v Slavkovské hoře na Lipovsku Martina Horčicového 60 R. Závdanku dáti má 3 R a platiti podle ourody od letha 1607 po 3 R.
Za 5 věder vína prodaného utrženo 11 R.
Za 10 m[ěřic] ječmene a za 4 m[ěřice] a 3 čt[vrti] pšenice prodané utrženo 8 R 11 1 gr.
Summa statku 104 R 26 1 gr.
Z toho se má zaplatiti dluhu s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Male mlynáře za obilí 2 R 15 gr.
Zuostává čistého statku mimo zaplacení dluhův 102 R
11 1 gr.
Dělíc to na 3 díly, přijde každému na díl jeho po 34 R 3 gr 5 1 den.

Příjem a vydání:
Letha 1607 za fojta Jana Miklošového přijato za 5 věder vína prodaného 11 R.
Za obilí prodané přijato 8 R 11 1 gr.
Od Matouše Vančíka závdanku za grunt 7 R.
f 223b
Z toho zaplaceno dluhu s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Male mlynáře za obilí 2 R 15 gr.
Z dílů sirotčích a mateřiného dáno písaři od rozdíluo z každého po 4 gr – 12 gr.
Janovi Miklošovýmu z poručení pana ouředníka půjčeno 23 R 14 1 gr. Oplatiti má o posudku letha 1608.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Horčicového na závdanek 1 R 15 gr.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového jakož Zuzaně náleželo dílu jejího 34 R 3 gr 5 1 den, ta spravedlnost jakožto po zběhlé na Jeho [Mil]ost Pána připadla. Z níž jest poraženo, což na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo 1 R 15 gr, ostatek jíti má po letech k ruce Jeho [Mil]osti Pána.
NB. Z těch 34 R 3 gr 5 1 den odvedeno Eliášovi Mlejnkovému sirotku za tou příčinou, že jest víc mu spravedlnost jeho k ruce panské vyzdvižena, na to místo jest zase odvozuje summy 32 R 18 gr 5 1 den.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového přijato od něho na dluh vejš psaný oplacených 13 R.
Eliášovi Mlejnkovýmu na odvod napřed psaný dáno těch 13 R.

Od Jana Miklošového více na dluh ut s[upr]a přijato 3 R
14 1 gr.
Ty sou též Eliášovi Mlejnkovýmu vydány.
Našlo se, že Martin Horčice položil na tyto sirotky za vinoh[rad] v Slavkovské hoře na Lipovsku roku 1613 5 R, kteréž že sou k potřebě Jeho [Mil]osti Páně půjčeny.
Od Martina Horčice za vinohrad v Slavkovské hoře za rok 1614 položených přijato 1 R 15 gr.
Ty sou přijaty k ruce panské po sirotcích zběhlých.
Letha 1615 za fojta Martina Mlýnka od Jakuba Vaculového na místě Martina Horčice za vinoh[rad] v Slavkovské hoře přijato 2 R.
Ty jsou k ruce Jeho [Mil]osti Páně obráceny, ty sou vydány Eliášovi Jana Mlýnka podle odvodu, jakž při statku Jana Mlýnka zapsáno jest.
Od Jana Miklošového na dluh svrchu psaný přijato 3 R 15 gr.
Ty jsou vydány Eliášovi Mlýnkovi.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Jana Miklošového přijato na dluh jemu leta 1607 půjčený ostatních peněz 3 R
15 gr.
Ty sou vydány Eliášovi Mlejnkovi podle odvodu.