Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

20 Sirotci nebožtíka Jana Hyjače

f 61a

Jest jich dvý: Martin, Jíra a Dorota mateř jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana Fiantového 279 R.
Na to jim ještě nic vyšlého není, až nejprve sirotci nebož[tíka] Jana Mariase svou spravedlnost vyberou od letha 1593 25 R.
A mimo to náleží těm sirotkům i z mateří na Jírovi Novákovým 1 R.
Summa toho 280 R.
Z toho se má dluhuov zaplatiti obci vrbeckej do truhlice obecní 9 R 9 gr.
A do Kuželového Štěpánovi Maksendovu 6 R.
A ostatek 264 R 21 gr náleží na ty sirotky napřed psané spolu s mateří.
Dělíce na ty tři díly tu summu, půjde na jednoho každého
88 R 7 gr.
Dorota, mateř těch sirot[ků], vyzdvihla na díl svůj 9 R
15 gr.
f 61b
A ostatek 78 R 22 gr též Dorota z Janem mužem svým, otčímem těch sirotků, dílu svého na gruntě svém sobě srazila. A tak na tom gruntě mimo sražený díl mateřin nezůstává než 175 R 14 gr.
Item Jírovi na díl jeho dáno 12 gr.
Item od hojení Jíry barvíři velickýmu dáno 2 R.
Item Martin napřed psaný ten jest umřel, spravedlnost jeho na Jíru bratra jest připadla.
Též náleží Jírovi samému vinohrad, kterej drží Kuna Trachtová z Lipova, kterej se v 80 R pokládá. Na to jest do letha [15]93 24 R položila.
Z téhož vinohradu vejš psaného náleží sirot[kům] nebožtíka Vaška Hoškového 20 R 20 gr.

Letha [15]94 položila Kuna Trachtová za vinohrad peněz Jírovi, sirotku vejš psanejch 4 R.
Letha [15]95 při[jato] z gruntu Fiantového peněz purgk[rechtních] 7 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Fianta peněz purgkrechtních 8 R.
Letha [15]96 přijato od Václava Škodových z vinohradu peněz 4 R.
Letha [15]97 přijato od Václava Škodového, položil Zachariáš na místě Václavovém 2 R a Trachtová též 2 R – 4 R.
Téhož letha přijato od Jana Fianta za grunth 8 R.
f 62a
Letha [15]98 přijato z gruntu Fiantova 8 R.
Též přijato od Zachariáše na místě Václava Škodova 2 R.
Od Trachtové též přijato za vinohrad 2 R.

Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Fianta za grunt 8 R.
Též přijato od Zachariáše za vinohrad 2 R.
Od Trachtové přijato za vinohrad 2 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Fianta za grunt 4 R.
Od Trachtové přijato za vinohrad 2 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jana Fianta za grunt 4 R.
Letha 1602 za fojta ut s[upr]a z poručení Její [Mil]osti Paní půjčeno těchto sirotkův peněz hotových Janovi Fiantovi na stavení požáru 25 R. Takové peníze složiti má do truhlice sirotčí při posudku letha 1604.
Ruk[ojmě] za to Jan Peprný, Mikuláš Červený, Mikuláš Králů, Jíra Ďatlů S.R.S.N.
Letha 1603 za fojta Martina Klamby Jírovi odveden na díl jeho vinohrad v Petrušovci, který držel Zachariáš, v summě
37 R 20 gr, toliko užitku dodati má Zachariášovi 2 R 20 gr. Odevzdán za volný a svobodný.
Více dáno Jírovi na díl jeho 3 R.
Z toho on dal Zachariášovi za užitek 2 R 20 gr.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Jana Fianta za g[runt] 8 R.
Letha 1605 za fojta Jana Miklošového z poručení J.M. Pána poručníků vypůjčeno těchto sirotků peněz hotových na zaplacení dluhu o s[vaté]m Jiří 20 R. Takové peníze mají se oplatiti z důchodův panských, když toho potřebovati budou.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Pavla Vachového za grunt 3 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Pavla Vachové[ho] za g[runt] za rok 1609 2 R.
f 62b
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka položil Jíra Konečný na místě n[ebožtíka] Jana Fianta dluhu zaplatil 25 R. V těch penězích dal 1 bečku vína, kterouž přijal Mikuláš Žák, z Dolního Němčí nápadník.
Od Jíry Konečnýho za grunt přijato, které položil Pavel Vachů na místě jeho 3 R.
Ty přijal Mikuláš Žák z Dolního Němčí nápad[ník].
NB. Jíra sirotek zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal podli bedlivého vyhledání 193 R 2 gr. Ta spravedlnost náleží Mikulášovi Žákovi z Dolní Němčí, strejci jeho, na dítky Martina Hyjače do Syrovína a na dítky Anny, sestry vlastní neb[ožtíka] Jana Hyjače.
Letha 1612 a 1613 za fojta Jana Miklošového přijato od Pavla Vachového za g[runt] dvojích peněz po 3 R – 6 R.
Z toho vzal Mikuláš Žák 1 R 15 gr a na dítky n[ebožtíka] Martina Hyjače do Syrovína 1 R 15 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového přijato od Pavla Vachového za grunt 2 R.

Letha 1614 vydáno jest dítkám Anny, sestry neb[ožtíka] Jana Hyjače, na nápad vejš psaný peněz 5 R.
Z toho přijal Matěj Kubaňů po Kuně a Pavel Mlejnků po Zuzanně manželkách jejich, dcerách tejž Anny, každý po 2 R
15 gr.
Leta 1615 za fojta Martina Mlejnka od Pavla Vachového za g[runt] 3 R.
Vydány Matějovi Kubaňovi a Pavlovi Mlejnkovi po manželkách jejich na díly.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně přijato od Škřipa z Veliké Vrbky za vinohrad v Petrušovcích z peněz, totiž za rok 1614, 1615 a 1616 5 R.
Dáno z nich Mikulášovi Žákovi 1 R 20 gr, Matějovi Kubaňovi 1 R 20 gr, Pavlovi Mlýnkovi 1 R 20 gr.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového od Matěje Kubaně na místě Pavla Vachového přijato za grunt 3 R.
Z toho dáno Mikulášovi Žákovému 1 R, Matěj Kubaň i na místě Pavla Mlejnka, kteréž mu týž Pavel pustil, 2 R.