Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

40 Sirotek nebožtíka Bartoně Bačka

f 133a

Jest jeden Jíra a Zuzanna mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravdlnosti na gruntech dvou, na Adama Hurýšky a Martina Koplového 380 R.
Na vinohradě v hoře Slavkovskej 68 R.
Na druhém vinohradě v Klučovej hoře 56 R.
Za váhy masařské, též půl vozu a za obilí prodané 111 R
22 gr 2 den.
Item za valacha, dobytek hovězí, cínové náčení, ovce, svině, železo, vozy a jiné hospodářství, též za dva kožichy a dvě bečky vína prodaný a dluhů vyupomínaných 206 R 25 gr
3 den.
Item na stříbro a knoflíky Židu půjčených 54 R.
Item peněz hotových 42 R.
Item na Hubenci v Slavkově 17 R 10 gr.
Item na louce Zigkmundce 70 R.
Summa všeho toho statku 1005 R 27 gr 5 den.
f 133b
Z toho se sraziti má dluhův, kderéž do truhlice sirotčí náleží, které nebožtík otec toho sirotka na počtě zůstal 111 R 6 gr 6 1 den.
Sirotkům Klambovým 1 R 6 gr.
Za hever dáno 1 R.
Pars 113 R 12 gr 6 1 den.
A tak zůstává čistého statku na ty dva díly 892 R 14 gr
6 1 den.
Dělíc tu summu na ty dva díly, dostane se na každej díl po 446 R 7 gr 3 den.

Na to jest přijato ku právu toto:
Z těch vejš psaných dvou gruntů přijato do letha [15]93 
110 R 23 gr.
Za váhy masařské a půl vozu 6 R 22 1 gr.
Za obilí prodané 78 R 3 gr.
Z dluhů vyupomínaných 76 R.
Za valacha, dobytek, železo a jiné věci prodané též přijato 57 R 4 gr.
f 134a
Za dva kožichy a dvě bečky vína 50 R.
Od Žida na stříbro zástavních peněz přijato 54 R.
Hotových peněz 42 R.
Za vinohrad v Slavkovskej hoře od Janíčka Hoška a od Martina Kováře přijato 37 R.
Pars těch peněz na právo přijatých 511 R 22 gr 2 den.

Z tej summy od práva vydáno toto:
Item Zuzanně, mateři toho sirotka, peněz hotových 42 R.
Item na Židu odvedených 54 R.
Item za obilí přijala 44 R 7 gr 2 den.

Týž jest jí louka Zigkmundka odvedena ve 70 R.
Item za dvě bečky vína přijala 40 R.
Item za valacha, dobytek hovězí a jiných svršků vydáno jí 50 R 5 1 gr.
Item dluhův na lidech přijala 70 R.
Týž letha [15]91 a [15]82 hotových jí odvedeno 10 R 11 gr
2 den.
Summa toho tejž Zuzanně vydání 380 R 24 gr 1 den.
f 134b
A tak ještě dílu jejího jí doplniti přijde 63 R 10 gr
5 1 den.

Vydání Jírovi:
Item od náčení řemesla krejčířského i s tím, což jemu za skoupené peníze vydáno, našlo se toho jemu vydání 25 R 15 gr.
A tak ještě jemu dílu jeho se doplniti má 420 R 19 gr
6 den.
Učiní toho na ty obadva díly dodati 486 R 4 1 den.

Na to mají na gruntech, vinohradech a níže psaných věcech, odkud se jemu táž spravedlnost vyplniti má, toto:
Item na gruntě Adama Hulýška 129 R 18 gr 5 den.
Item na gruntě Martina Koplova 139 R 18 gr 5 den.
Z těch obou gruntů od letha [15]94 při Vánocích z každého po 5 R ta spravedlnost jíti má.
f 135a
Item na vinohradě v hoře Klučové, který Mikoláš Hloupý drží, dopláceti zůstává 56 R. Platiti se má tak, jakž v registřích horenských lipovských ukazuje.
Item týž na druhém vinohradě v hoře Slavkovskej, který Janíček Hošků drží, jest dopláceti od letha [15]94 31 R.
Týž náleží jim mezi nápadníky neboš[tíka] Mikoláše Tvrdoňova z dílu Anny dcery jeho podle zápisu knih těchto sirot[čích]. Ty jak jíti mají, zápis šíře v sobě obsahuje.
A při právě hotových zůstávati má 112 R 13 gr 1 1 den.

A zvláště samému Jírovi kromě Zuzanny mateři jeho peněz na gruntě a vinohradu za jeho spravedlnost skoupených náleží toto:
Item na gruntě Mikuláše Trubačového mimo to, což prve vyzdvihl, ještě náleží 18 R 12 gr 3 den.
f 135b
Ty jak jemu jíti mají zápisem kněh purkrechtních při gruntu 38 Mikoláše Trubače se spravíš.
Item na vinohradu Jíry Cihláře v hoře Beraní peněz skoupených od Ondry Nejedlých z Veliké náleží 52 R. Na to jest vyplněno od Jíry Cihláře do letha [15]93 3 R 15 gr. Ostatek jak se jemu s téhož vinohradu platiti má, o tom v knihách horenských Veselskej Lhoty položeno jest.

Též více náleží samému Jírovi na gruntu Jana Koplového podle zápisu knih purgkrechtních v listu 547 předních peněz
9 R 15 gr.
Z té hotové summy napřed psané do letha [15]93 výše našlo se vydáno od hojení nebožtíka Bartoně Bačka, otce toho sirotka, že jest se líkaři zaplatiti muselo 18 R. A tak té hotové summy nezůstává při právě toliko 94 R 13 gr 1 1 den.
Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti dáno 28 gr 4 den.
f 136a
Letha 1594 přijato od Adama Hurýška peněz purgkrechtních za grunt 5 R.
Ty jsou do truhlice sirotčí odvedeny.
Též přijato od nápadníkův n[ebožtíka] Jana Hoškového za vinohrad v hoře Slavkovské 6 R.
Též přijato z gruntu Jana Koplového peněz purgkrechtních
4 R.
Jakož jest na vinohradě v hoře Klučovej, kterejž Mikuláš Hloupý drží, 56 R se vyhledalo, ty jsou Martinovi Horáčkovi na díl n[ebožky] Zuzanny manželky jeho odvedeny, aby jich sobě k vyzdvižení upomínal. A tek témuž Horáčkovi nic více při tomž statku mimo tento odvod nenáleží, toliko 9 R 10 gr 5 1 den. Stalo se letha [15]94 s povolením urozeného pana Jana Šponara z Blimsdorfu, ouředníka na Strážnici, v sobotu první postní.
Letha [15]94 přijato od Martina Koplového peněz ročních za grunth 5 R.
Téhož letha [15]94 odvedeno na vyšlou spravedlnost od Mikuláše Galy 7 R 5 gr, za což týž Gala sirotku nadepsanému Jírovi vinohrad odkázal. Ty se tomu sirotku tuto za vydaný pokládají.
Tomu napřed psanému sirotku odvedeno na vyšlou spravedlnost jeho, která náležela Martinovi, s[irotku] zběhlému n[ebožtíka] Jana Mariasa, 27 R 5 gr 2 den. Ty kdy jemu jíti mají, při sirotcích n[ebožtíka] Jana Mariasa o tom položeno najdeš.
Více jemu odvedeno na spravedlnost vyšlou 50 R 12 gr 2 den z spravedlnosti, která náležela Jírovi a Václavovi, n[ebožtíka] Jakše Záleského s[irotkům] zběhlejm. Ty jíti mají, když vejš psaní s[irotci] n[ebožtíka] Jíry Šuby 21 R vyzdvihnou, po 4 R.
Jakož jest Jírovi napřed psanému spravedlnosti náleželo
488 R, taková spravedlnost na Jeho [Mil]ost Pána připadla
s příčiny té, že se ten sirotek podle jinejch k rejstrům nestaví a své vůle od několika leth užívá. Z nichž jest Jeho [Mil]osti Pánu odvedeno 11 R 27 gr.
f 136b
A ostatek odvedeno osobám níže psaným:
Item sirotkům nebož[tíka] Matěje Barinusa 54 R 6 gr 4 den.
Item sirotkům nebož[tíka] Staňka Lapúchového 28 R 8 gr
4 den.

Item sirotkům nebož[tíka] Mikuláše Tvrdoně 188 R 15 gr
4 den.
Item sirotkům nebož[tíka] Šimka Klamby 26 R 7 gr 4 den.
Item nápadníkům nebož[tíka] Jana Benka 9 R 22 gr 1 1 den.
Na to jest do truhlice vloženo 20 R, ty jsou do komory jeho Milosti Páně z truhlice vyzdviženy.

Letha [15]95 přijato od Mikoláše Trubače za grunth na peníze skoupené 3 R.
Téhož letha přijato od Adama Hurýška za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Téhož letha přijato od Martina Koplového za grunth peněz purgkrecht[ních] 5 R.
Téhož letha přijato z gruntu Jana Koplového 4 R.
Letha [15]96 přijato od Jíry Trubače pdole odvodu po Martinovi Macigalovi, budouc témuž s[irotku] za obilí dlužen
2 R.
Téhož letha [15]96 přijato od Adama Hurýška za grunth 5 R.
Téhož letha [15]96 přijato z gruntu Martina Koplova ostatních peněz 1 1 R.
Téhož letha [15]96 přijato z gruntu Martina Koplovýho za grunth 5 R.
Téhož letha přijato od Janíčka za vinohrad 6 R.
Ty jsou vydány Jírovi na díl jeho.
f 137a
Téhož letha [15]96 přijato z gruntu Mikuláše Trubačů 1 R.
Ta všecka summa letha [15]95 a letha [15]96 jest odvedena, kteráž na hotově položena Jeho [Mil]osti Pánu.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jíry Trubače po Martinovi Macigalovi podle odvodu 2 R.
Téhož leha přijato z gruntu Adama Hurýška 5 R.
Téhož letha přijato z gruntu Macigala 5 R.
Téhož letha přijato od Janíčka za vinohrad 6 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Mikuláše Trubačova 2 R.
Též přijato od Jíry Trubačova za g[runt] 2 R.
Též z gruntu Adama Hurýška přijato 5 R.
Též přijato z gruntu Pavla Horčice 5 R.
Též přijato od Václava Hoškového za vinohrad 6 R.
Do statku Staňka Lopoucha vydáno podli odvodu nahoře psaného summy 28 R 8 gr 4 den.
Do statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového podli odvodu nahoře psaného odvedeno 5 R.
Do statku n[ebožtíka] Jana Benkového podli odvodu dáno 6 R 21 gr 3 den.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato od Mikuláše Trubačova za grunt jeho 2 R.
Též přijato z gruntu Jíry Trubačového 2 R.
Též přijato z gruntu Pavla Horčice 5 R.
Též přijato od Václava Hoškového za vinohrad 6 R.

Z toho odvedeno do statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 10 R, do statku n[ebožtíka] Jana Benkového též 10 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Jíry Trubače za grunt 2 R.
Od Jana Kováře za grunt 3 R.
Od Pavla Horčice za grunt 5 R.
Z toho odvedeno do statku n[ebožtíka] Matěje Barinusa podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 3 R, do statku Jana Mariase též odvedeno 3 R, do statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně 4 R.
f 137b
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Václava a Petra Hoškových za vinohrad ostatních peněz 1 R. A tak jej zaplatil.
Od Mikuláše Trubače přijato za grunt 2 R.
Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Šimka Klamby podli odvodu po sirotcích zběhlých.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato z gruntu Mikuláše Trubačového 2 R.
Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Šimka Klamby.
Od Jana Kováře přijato 3 R.
Ty sou odvedeny do statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně po s[irotku] zběhlým podli odvodu ut s[upr]a.
Od Pavla Horčice za grunt přijato 3 R.
Ty sou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Mariase podli odvodu ut s[upr]a.
Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového přijato z dílu Anniného za dluh n[ebožtíka] Hubenýho, jakž o tom napřed doloženo jest, 6 R 10 gr.
Ty sou dány po s[irotku] zběhlým [do] s[tatku] n[ebožtíka] Matěje Barinusa podli odvodu.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato od Vavřince Štěpánového za grunt 1 R.
Ten jest dán do statku n[ebožtíka] Matěje Barinusa po s[irotcích] zběhlých podl odvodu.
Od Janka Kováře přijato za grunt 2 1 R.
Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvdoňového podli odvodu po s[irotcích] zběhlých.
Od Pavla Horčicova přijato za grunt 2 R 15 gr.
Ty sou vydány na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláíše Tvrdoňového po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Vavřince Štěpánového za g[runt] 1 R.
Ty sou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Od Václava Bartoškového za g[runt] přijato 2 R.
Ty sou odvedeny na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Barinusa.
Od Pavla Horčicova přijato za grunt 5 R.
Ty sou odvedeny s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
OD Janka Kováře přijato za grunt 5 R.
Ty sou odvedeny na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Mariase.

f 138a
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Ondry Tuřanského za grunt 1 R.
Ten jest dán na s[irotky] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového.
Od Václava Bartoškového za grunt přijato 2 R.
Ty jsou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Od Jana Masaře za grunt přijato 2 R.
Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Od Matouše Vančíka za grunt přijato 2 R.
Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Jana Masařového za grunt 4 R.
Od Petra Střelce za g[runt] na místě Matouše Vančíka přijato za g[runt] 4 R.
Od Ondry Tuřanského za g[runt] přijato 1 R 15 gr.
Dáno do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového podli odvodu 9 R 15 gr.
Od Mikuláše Hejdy za grunt přijato 1 R 15 gr.
Ty sou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Od Ondry Tuřanského letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato za grunt 1 R.
Ten jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Od Mikuláše Hejdy přijato za grunt 1 R.
Dán jest do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Od Jana Masařového přijato za grunt 2 R.
Dány jsou do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Mikuláše Hejdy za grunt 1 R.
Odvedeny jsou do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Od Jana Masařového přijato za g[runt] 2 R.
Odvedeny jsou do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Od Ondry Tuřanského za g[runt] přijato 2 R 5 gr.
Odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Ondry Tuřanského za g[runt] 1 R 15 gr.
Odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Od Jana Masařového přijato za grunt 2 R.
Odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
f 138b
Letha 1613 za fojta Jana Miklošového přijato od Ondry Tuřanského za g[runt] 1 R 22 gr.
Odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Od Mikuláše Hejdy lonských a letoších přijato 3 R.
Odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Od Jana Masařového za g[runt] přijato 2 R.
Ty sou odvedeny do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Mikukláše Hejdy za grunt přijato 2 R.
Ty sou dány do statku neb[ožtíka] Jana Mariase na odvod.
Od Ondry Tuřanského za grunt přijato 1 R 7 1 gr.
Ty sou dány též do statku n[ebožtíka] Jana Mariase.

Od Jana Masařového za grunt přijato 2 R.
Ty sou dány do statku neb[ožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka od Mikuláše Hejdy za grunt přijato peněz ročních 2 R.
Ty sou obrácené do statku n[ebožtíka] Jana Mariasa.
Od Jana Masaře za grunt přijato 2 R.
Ty sou obrácené do statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.
Od Martina Dudíka přijato za grunt 1 R.
Ten jest obrácen do statku n[ebožtíka] Jana Mariase.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Martina Dudíka přijato za grunt 1 R.
Ten jest obrácen do statku n[ebožtíka] Jana Mariase.
Od Jana Masaře za grunt přijato do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně 1 R.
Od Mikuláše Hejdy za grunt přijato 1 R.
Ty sou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Mariase.
Leta 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Jana Masaře za grunt přijato peněz ročních do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně 2 R.
Od Mikuláše Hejdy za grunt přijato 4 R.
Ty sou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Jana Mariase. (škrtnuto)
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového od Jana Masaře za grunt přijato peněz ročních 2 R.
Ty jsou obrácené do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně.