Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

65 S[irotci] n[ebožtíka] Bratra Martina Šácha

f 214a

K tomu statku sou sirotci 4: Manda, Kuna, Anna, Kateřina a Zuzanna mateř jejich pátá.
Náleží jim spravedlnosti na těchto níže psaných věcech toto:
Na gruntě a poloulání 200 R.
Na půl achteli vinohradu na Tasovsku v Beraní hoře, který jest prodán Matějovi Barinusovi do Kuželového za 100 R. Závdanku dáti má 9 R a platiti od letha 1603 podli ourody po
3 R. Rukojmě (neuvedeno).
Na druhým půl achteli vinohradu na Tasovsku v Beraní hoře, který jest prodán Janovi Tuřanskýmu z Velké Vrbky, 100 R. Závdanku dáti má 8 R a platiti podli ourody po 3 R. Rukojmě (neuvedeno).
Na vinohradě Osralce na Tasovsku zaplaceném 90 R.
Louka na Vojšicích koupená od Jana Janoulky za 30 R.
Na louce zastavené od Jana Zdeňkového z Veliké dluhu 12 R. Má se každého roku za užitek vyrážeti po 1 1 R.
Dluhu na 5 kusích roli nad rybníkem, půjčených peněz na ně 10 R. Ty budou-li chtíti zaplatiti, budou povinni těch 10 R sirotkům položiti.
f 214b
Svinského dobytka 11 kusů za 5 R.
Vepře krmené 3 za 10 R.
Rýž 4 m[ěřice], hrachu 2 m[ěřice], slanin polet, másla 2 gbely, sýrů 15, zelí kyselýho 9 v[ěder], soukna 5 loket po
12 gr, verštaty tkadlcovské 2, náčení cínového 12 kusů, to vše za 20 R 26 gr.
Suknička soukenná a jiné nevelmi dobré šaty, to vše za 4 R.
Dluhu na Václavovi Holých v Lipově půjčených na roli 4 R. má se srážeti za užitek každého roku po 1 R.
Dluhu na Janovi Peprným půjčených peněz na roli 5 R. Má se srážeti každého roku za užitek po 1 R.
Dluhu na Pavlovi Jurových na roubanici půjčených peněz 2 R.
Dluhu v Brodě na Martinovi Orlovi za víno 4 R 15 gr.
Náčení všelijaký dobrý i zlý stolařský, totiž hoblíky, štospánky a pilky za 2 R.
Ovsa 20 m[ěřic] po 10 gr za 6 R 20 gr.
Žita 15 m[ěřic] po 1 R za 15 R.
Summa všeho statku 621 R 1 gr.

Z toho statku tito dluhové se zaplatiti mají:
Bratru Janovi Albínovi 15 R.
Matějovi Klambovi 4 R 20 gr.
Janovi Manovi do Kuželového dluhu 20 R.
f 215a
Mikulášovi Kutějkovýmu za roli ostatní 4 R.
Matějovi Raškovi do Blatnice za rýž 2 R 15 gr.
Summa dluhův 46 R 5 gr.

Zůstává čistého statku mimo dluhy 574 R 26 gr.
To dělíc na 5 dílů, přijde každému na jeho díl po 114 R
29 gr 1 den. Rešt 2 den.

Zuzanna, mateř těch sirotků, na díl svůj přijala toto:
Grunt s polouláním za 200 R.
Vinohrad Osralku na Tasovsku za 90 R.
Vepře krmný 3 za 10 R.
Louku na Vojšicích za 30 R.
Dobytek svinský za 5 R.
Dluhu na louce Jana Zdeňkového 12 R.
Dluhu na 5 kusích roli nad rybníkem půjčeného 10 R.
Dluhu na Václavovi Holých v Lipově 4 R.
Dluhu na Janovi Peprným 5 R.
Rži 4 m[ěřice], hrachu 2 m[ěřice], slaniny, máslo, sýry, zelí, sukno, verštaty tkadlcovský a náčení cínový za 20 R
26 gr.
Summa toho všeho, což ona na díl svůj přijala, 386 R 26 gr.
f 215b
Z toho ze všeho srazila sobě dílu svého 114 R 29 gr 1 den.
A tak mimo poražení dílu svého zůstává dopláceti sirotkům svým 271 R 26 gr 6 den, placením od letha 1603 po 6 R. Rukojmě při gruntě zapsáni.

Mandě
Kuně náleží každé dílu jejího po 114 R 29 gr 1 den,
Anně což v summě učiní 459 R 26 gr 4 den.
Kateřině

A mimo ten svrchu psaný statek zuostává ještě toto:
Knih velkých, prostředních i malých rozličných českých 22.
Biblie česká 3 díly.
Postylla Špangenbergi 1.
Pašie 1.
Karion 1.
Perla Písma svatého 1.
Kniha Mistra Jana Husi 1.
To všecko když se prodá, má na rozdíly přijíti, i na mateřin díl.

Příjem a vydání:
Letha 1603 za fojta Martina Klamby přijato za 5 loket sukna po 12 gr – 2 R.
Od pana Matušky za Postyllu přijato 21 gr.
f 216a
Od Matěje Barinusa z Kuželového závdanku za vinohrad přijato 9 R.
Od Jana Tuřanského závdanku za vinoh[rad] 8 R.
Od Petra Hoškového za grunt 3 R.
Za 15 m[ěřic] žita prodaného po 1 R – 15 R.

Od Matěje Raškového za 3 díly Biblie 3 R 15 gr.
Písaři dáno od rozdílu statku z dílů sirotčích, každého po 4 gr – 20 gr.
Janovi Manovi zaplaceno dluhu 20 R.
Bratru Janovi Albínovi zaplaceno 15 R.
Matějovi Raškovi do Blatnice dluhu 2 R 15 gr.

Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Petra Jana Hoškového za g[runt] 6 R.
Z toho dáno dluhu za roli Mikulášovi Kutějkovýmu ostatních 4 R.
Od Jana Tuřanského přijato za vinohrad 2 R.
Letha 1607 za fojta ut s[upr]a přijato z statku Pavla Jurového za roubanici půjčených 2 R.
Ty přijal Petr Hošků na díl Zuzany ženy své.
Letha Páně 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Petra Jana Hoškového za grunt 2 R.
Od Jana Tuřanského za vinohrad 1 R 15 gr.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Petra Hoškového za grunt 4 R.
Ty jsou dány nápad[níkům] n[ebožtíka] Filipa Šáchového na dluh jejich.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Petra Hoškového za grunt 2 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Petra Hoškového za grunt 3 R.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Petra Jana Hoškového za grunt 4 R.
Z statku n[ebožtíka] Martina Filipa Šáchového nápadu přijato 1 R 6 gr 6 den.
Od Jana Tuřanského přijato za vinoh[rad] 3 R.
f 216b
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového vydáno na díl Mandaleny vyšlé spravedlnosti 11 R 6 gr 6 den.
Přijal ji B[ratr] Jan Orion, zboru strážnického správce, podle zouročení sobě daného.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Petra Jana Hoškového za grunt 4 R.
Od Jana Tuřanského za vinohrad přijato 3 R.
Z statku n[ebožtíka] Martina Filipa Šáchového nápadu přijato 1 R 10 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového z statku neb[ožtíka] Martina Filipa Šáchového na nápad přijato 1 R.
Od Petra Jana Hoškového za grunt přijato 4 R.
Od Michala Tuřanskýho na místě neb[ožtíka] Jana otce jeho za vinohrad na Tasovsku v Beraní hoře přijato 3 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka od Petra Jana Hoškového přijato za grunt peněz ročních 4 R.
Z statku n[ebožtíka] Martina Filipa Šáchového nápadu 1 R.

Od Michala Tuřanského na místě n[ebožtíka] otce jejich za vinoh[rad] na Tasovsku v Beraní hoře přijato 3 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Michala Tuřanského přijato za vinohrad v Beraní hoře na Tasovsku 1 R 15 gr.
Od Petra Jana Hoškového přijato za grunt 4 R.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Petra Jana Hoškového za grunt přijato peněz ročních 4 R.
Od Michala Tuřanského za vinohrad na Tasovsku 3 R.
Z toho dáno Mandě 1 R 22 1 gr, Kuně 1 R 22 1 gr, Anně 1 R 22 1 gr a Kateřině též 1 R 22 1 gr.
Letha 1618 za fojta Jana Markového přijato od Petra Jana Hoškového za grunt 4 R.