Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

39 Sirotci nebožtíka Matěje Mlynáře

f 129a

Jest jich ještě mimo ty, kteréž sou díly své vyzdvihli, dvý: Barbora a Anka.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Item Barboře na díl její se dostalo 94 R 17 gr. Na to jest hotových peněz i s těmi 10 R, které jest Janovi Mlýnkovi bratru svému prodala, na díl svůj přijala 71 R 3 gr. A tak se jí dodati příde k doplnění dílu jejího ještě 13 R 14 gr.
Item Ance též náleží na díl její 94 R 17 gr. Na to jest jí dáno 1 R 3 gr, dodati se jí má na doplnění dílu jejího 93 R
14 gr.
Pars čehož jim dodati příde 116 R 28 gr.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na mlýně Matěje Mlynáře 2 R 16 gr. Ty sou vyšlé a za ním zadržalé zůstávají.
f 129b
Otem na Janovi bratru jejich 9 R 28 gr.
A hotových při právě býti má 103 R 21 gr.
Manda, macocha těch sirotků, povinna do dílu jejich navrátiti 23 gr, kteréž jest převzala.
Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti dáno 29 gr 3 den.

Letha [15]94 přijato od Matěje Mlynáře peněz ostatních za mlejn 2 R 16 gr. A tak již nic za něj více povinen není.
Ty sou dány Barboře na díl její.
Více jest dán z peněz vyšlejch z truhlice sirotčí též Barboře dílu 1 R.
Letha [15]94 odvedeno napřed psaným sirotkům na vyšlou spravedlnost jejich 23 R 16 gr 1 den, kteréž Zuzanně, sirotku zběhlému n[ebožtíka] Michala Vachového, náleželo. Na to jest do truhlice položen 1 R a ostatek se platiti má z gruntu Mikuláše Vachového od letha [15]95 po 1 R.
Více těm sirotkům odvedena spravedlnost, kteráž Thomášovi, sirotku zběhlému n[ebožtíka] Jíry Kutějky, náležela 47 R 17 gr 4 1 den. Na to jest jim položeno do truhlice 8 R a ostatek se z gruntu Václava Kutějkova od letha [15]95 po 2 R pokládati má.
Letha [15]94 přijato na vyšlou spravedlnost napřed psanou 12 R.
Z toho dáno Barboře na díl její 5 R a na Anku zanecháno v truhlici si[rotčí] 7 R.
Ance tolikéž dáno na díl její, když ve dvoře velickém sloužila 2 R.
Letha [15]95 přijato po sirotku nebož[tíka] Michala Vachovýho po Zuzanně 1 R.

f 130a
Téhož letha přijato podle odvodu po Tomášovi sir[otku] zběhlém 2 R.
Téhož letha [15]95 dáno Anně na díl její hotovejch peněz, co v truhlici bylo 9 R.
Letha [15]95 Jan, bratr těch sirotků, položil, jakž napřed o tom položeno 9 R 28 gr.
Ty sou vydány Barboře na díl její.
Více položeno na vyšlou spravedlnost 16 R.
Letha [15]96 přijato po Zuzanně Vachovej odběžnejch peněz
1 R.
Téhož letha přijato od Tomáše zběhlého s[irotka] 2 R.
Téhož letha dáno Barboře na díl její 2 R a Ance též dáno na díl její 12 R.
Leta [15]97 přijato po Tomášovi, zběhlém s[irotku] napřed psaném 2 R.
Ty obec vrbecská přijala na skoupené peníze od Anky napřed psané. A tak ještě táž obec po též Ance vyzdvihnouti mají
68 R. A Anka tu již více žádné spravedlnosti nemá.
Barbora vejš psaná ta jest přez díl svůj přebrala 7 R. Takových 7 R j[es]t obci vrbecské položeno.
Letha [15]98 přijato z statku n[ebožtíka] Jíry Kutějky podli odvodu ut s[upr]a 4 R.
Obci vrbecké skoupených peněz od Anky dáno 19 R.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato z statku n[ebožtíka] Jíry Kutějky podli odvodu ut s[upr]a 4 R.
Obci vrbecké skoupených peněz dáno 5 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato z statku n[ebožtíka] Jíry Kutějky po s[irotku] zběhlým 2 R.
Ty sou dány obci vrbecký skoupených peněz.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato z statku n[ebožtíka] Jíty Kutějky podli odvodu 6 R.
Ty sou vydány k obci vrbecké na skoupené peníze.
f 130b
Letha 1613 za fojta Jana Miklošového přijato z s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Kutějkového podli odvodu 2 R.
Ty sou přijaty k obci vrbecké podle skoupení.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového z statku n[ebožtíka] Michala Vachového na odvod napřed psaný přijato 1 R.
Ten přijala obec vrbecká na zkoupené peníze.
Z statku n[ebožtíka] Jíry Kutějky na odvod přijato 2 R.
Ty 2 R přijala obec vrbecká na peníze zkoupené.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka z statku n[ebožtíka] Jíry Kutějky na odvod přijato 2 R.
Ty 2 R přijala obec vrbecká na peníze skúpené.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně z statku nbožtíka] Jíry Kutějky přijatých 2 R.
Ty jsou vydány na obec vrbeckou.
Letha 1617 za fojta Jíry Tkadlcového přijato ze s[tatku] n[ebožtíka] Jíry Kutějky 2 R.
Ty sou vydány na obec vrbeckou.