Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

91 N[ápadníci] Martina Filipa Šáchového

f 260a

K tomu statku jest sirotek jeden Václav a Dorotha mateř jeho druhá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 52 Mikuláše Ježe zuostává 330 R, placením od letha 1609 po 8 R.
Na vinohradě v Beraní hoře na Tasovsku Ondry syna Tuřanského 81 R, placením od letha 1606 po 4 R.
Dluhu na statku Bra[tra] Mikuláše Šácha 4 R 20 gr.
Peněz hotových 50 R.
Summa statku 465 R 20 gr.
Dělíc tu summu na 2 díly, přijde na každého po 232 R 25 gr.

Mikuláš Jež na díl Dorothy manželky své přijal peněz hotových 25 R a na gruntě svém porazil sobě 207 R 25 gr.
A tak díl manželky své zouplna vyzdvihl.

Václav sirotek zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal
232 R 20 gr.
Více na Krajině na Blatnicku nade mlýnem, který drží Mikuláš Jež 100 R, placením od letha 1607 po 10 R.
Více na vinohradě slove Krajině na Blatnicku Jana Bartysového 65 R na posledních penězích.
Summa což tomu sirotku učiní 397 R 25 gr.

přivázaný lístek mezi f 260b a 261a
S[tatek] n[ebožtíka] Martina Filipa Šáchového takto se rozděluje:
Petrův díl na zbor 10 gr, Janovi do Žeravinek 10 gr, Pavlovi do Louky 10 gr, Barboře 10 gr, na dítky Bratra Martina Šáchy 1 R 10 gr, na dítky Vávry Šáchového 1 R 10 gr.
Petr Šách byl ten od jednoho bratra, totiž Václava Šáchy.
Od druhého bratra Štěpána byly dítky Jan, Pavel a Barbora.
Od třetího bratra Martina byly tyto dítky: Manda, Kuna, Kateřina.
Od čtvrtého bratra Vávry Šáchového tyto dítky byly: Margeta, Dorotha, Anka a Mikuláš a Kuna.
f 260b
Ta spravedlnost připadla na strejce a tety jeho, jmenovitě na Petra, syna Václava Šáchového, na Margkytu, Dorothu, Mikuláše, Annu a Kunu od Vávry Šáchového splozené, na Mandu, Kunu, Annu a Kateřinu, dítky Bratra Martina Šáchového splozené, na Jana, Pavla, Barboru, dítky od Štěpána Šáchového splozené, na každého po 30 R 18 gr 1 den.

Příjem a vydání:
Letha 1606 za fojta Jana Miklošového přijato peněz hotových na nápadníky 25 R.

Letha 1607 za fojta Jana Miklošového přijato od Mikuláše Ježe za vinohrad 1 R.
Od Ondry Tuřanského za vinohrad přjato 3 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato za grunt od Mikuláše Ježe 2 R.
Též od něho za vinohrad na Tasovsku 4 R.
Též od něho za rok 1607 za vinohrad Krajinu nade mlýnem blatnic[kým] 10 R.
Za rok 1608 za túž Krajinu nade mlýnem přijato od Miku[láše] Ježe 10 R.
Summa toho 58 R.

Z té summy vydáno jednomu každému nápadníku toto:
Petr Václava Šáchového přijal hotových peněz na svůj díl
6 R 20 gr. Zuostává se jemu ještě dodati 23 R 28 gr 1 den.
Jan neb[ožtíka] Štěpána Šáchového přial peněz hotových 12 R 12 1 gr. Zuostává se jemu dodati 18 R 5 gr 4 den.
Pavel bratr jeho přijal na díl svůj peněz hotových 8 R
22 1 gr. Zuostává se jemu dodati 21 R 25 gr 4 den.
Barbora sestra jeho přijala hotových 8 R 22 1 gr. Zuostává se jí ještě dodati 21 R 25 gr 4 den.
Mikuláš, syn neb[ožtíka] Vávry Šáchového, přijal peněz hotových 1 R 7 1 gr. Zuostává se jemu dodati 29 R 10 gr 4 den.
f 261a
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato z statku neb[ožtíka] Bratra Martina Šáchového dluhu 4 R.
Od Mikuláše Ježe přijato za grunt 4 R.
Z toho dáno Petrovi Václava Šáchového 2 R, Janovi, synu Štěpána Šáchového 2 R, Pavlovi bratru jeho 2 R a Barboře sestře jejich též 2 R.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Mikuláše Ježe za grunt 3 R.
Z toho dáno Dorotě, Mikulášovi a Markytě, synom neboštíka Vávry Šáchového každýmu po 6 gr 6 1 den, Janovi, Barboře, synom n[ebožtíka] Štěpána Šáchového též každýmu po 6 gr
6 1 den. A na jiný nápadníky do truhlice sirotčí vloženo 1 R 25 gr 5 den.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přjato od Mikuláše Ježe za grunt 4 R.
Z toho dáno nápad[níkům] napřed psaným každému po 9 R
1 1 den – 2 R 4 gr 5 den.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Bratra Martina Šáchy 4 díly zanechány 1 R 6 gr 6 den a na 2 sirotky n[ebožtíka] Vávry Šáchového 18 gr 3 den.
Jakož jest Petrovi náleželo dovzíti dílu jeho z nápadu napřed psaného 21 R 28 gr 1 den, takové peníze Petr z lásky na zbor vrbecký daroval.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Mikuláše Ježe za grunt 4 R.

Z toho dáno puštěných od Petra Šáchového na zbor 9 gr
1 1 den.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Bratra Martina Šáchy vydáno 1 R
6 gr 6 den.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Šáchového dáno 18 gr 3 den.
Nápad[níci] nahoře psaní vyzdvihli každý po 9 gr 1 1 den – 1 R 25 1 gr.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Mikuláše Ježe za grunt 4 R.
Z toho dáno na zbor puštěných od Petra 10 gr 1 1 den.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Bratra Martina Šáchy 1 R 10 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Šáchového 1 R 10 gr.
Nápadníkům ut s[upr]a vydáno po 9 gr 1 1 den – 1 R 10 gr.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Mik[uláše] Ježe za grunt přijato 3 R.
Z toho dáno na zbor vrbecký puštěných od Petra 7 1 gr.
Dítkám n[ebožtíka] Štěpána Šáchového Janovi, Pavlovi a Barboře každému po 7 1 gr dáno 22 1 gr.
Na s[irotky] n[ebožtíka] Bratra Martina Šáchy 1 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Šáchového 1 R.
f 261b
Letha Páně 1615 za fojta Martina Mlýnka od Mikuláše Ježe přijato za grunt 3 R.
Z toho dáno na zbor vrbecký puštěných od Petra 7 1 gr.
Dítkom n[ebožtíka] Štěpána Šáchového Janovi, Pavlovi a Barboře každému dáno po 7 1 gr – 22 1 gr.
S[irotkům] n[ebožtíka] Bratra Martina Šáchy 1 R.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Šáchového 1 R.
Z statku n[ebožtíka] (nedopsáno).
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Mikuláše Ježe přijato za grunt peněz ostatních 1 R 15 gr.
Z toho dáno na zbor vrbecský 2 gr 5 den 1 hal.
Dítkám n[ebožtíka] Štěpána Šáchového Janovi, Pavlovi a Barboře každému po 2 gr 5 den, činí 8 gr 2 1 den.
S[irotkům] n[ebožtíka] Bratra Martina Šáchy 11 gr 1 den.
A na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Šáchového 11 gr 1 den.