Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

86 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Kačerového

f 250a

K tomu statku jest jich 9: Anna, Zuzanna, obě vdané, Dorota, Kateřina, Jíra, Pavel, Martin, Jan, Marek a Kateřina mateř jejich desátá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti toto:
Na gruntě 46 Jíry, bratra těch sirotků, posledních peněz 256 R 22 gr 1 den.
Vinohrad na Kněždubsku zaplacený za 30 R.
Summa statku 286 R 22 gr 1 den.
Z toho statku dluhu se zaplatiti má:
S[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Horných 6 R.
S[irotkům[ n[ebožtíka] Matěje Male mlynáře 9 R 18 gr.
Summa 15 R 18 gr.
Zůstává čistého statku 276 R 22 gr 1 den.
Dělíc tu summu na 10 dílů, přijde na každého po 27 R 20 gr 1 1 den.

Jíra grunt z lánem roli, z vinohradem na Lipovsku a jiným hospodářstvím ujal i s tím, což na něm zaplaceného jest, ve 256 R 22 gr 1 den.
Z toho sobě srazil dílu svého 27 R 20 gr 1 1 den.
Zůstává dopláceti bratřím a sestrám svým 229 R 1 gr
6 1 den, placením po 10 R až se předních peněz 93 R 2 gr 6 den vyplatí.

Martin Mlynářů na díl Zuzanny manželky své ujal vinohrad na Kněždubsku v 30 R. Z toho sobě srazil dílu svého 27 R 2 gr
1 1 den, zůstává dopláceti 2 R 9 gr 5 1 den.
f 250b
Pavlovi, Kateřině, Dorotě, Martinovi, Janovi a Markovi těm všechněm společně mimo ty díly jejich náležejí 18 kusů dobytka svinského.
Více těmto sirotkům náleží kromě mateře jejich nápadu po n[ebožtíku] Martinovi Bílkovým, ujci jejich, podle poručenství na gruntě 4 Adama Bílkova 94 R, přijde na každého po 10 R
13 gr 2 den.

Příjem a vydání:
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry a Pavla za grunt 4 R.
Ty jsou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Male mlynáře za víno na dluh otce jejich.
Od Jíry přijato za grunt a poloulání 3 R.
Ty jsou dány do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Horných na dluh n[ebožtíka] otce jejich.
Od Martina Mlynářového za statek přijato ostatních peněz
1 R 7 gr 1 1 den.

Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Pavla za grunt 5 R.
Ty jsou dány do statku Male mlynáře na dluh za víno povinný.
Od Martina Červenky přijato za g[runt] na nápad po n[ebožtíku] Martinovi Bílkovým 2 R.
Jakož náleželo Pavlovi dílu jeho otcovského i nápadu po Martinovi Bílkovým, ujci jejich 38 R 3 1 gr, ta spravedlnost jakožto po sirotku zběhlým na Jeho [Mil]ost Pána jest obrácena. Z níž jest poraženo dluhu panského, co vyšlé spravedlnosti na dluhu bylo 3 R 7 gr 1 1 den, ostatek k ruce panské po letech jíti má. Act[um] za fojta Jana Miklošového 1610.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry za grunt 3 R 15 gr.
Od Pavla též přijato za grunt 3 R 15 gr.
Z toho dáno do s[tatku] n[ebožtíka] Mikuláše Horných dluhu ostatek 3 R.
A do s[tatku] n[ebožtíka] Male mlynáře ostatek dluhu za víno 18 gr.
f 251a
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Červenky za g[runt] 2 R.
Z toho dáno Anně 1 R, Zuzanně též 1 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Martina Červenky za grunt 2 R.
Z toho dáno Anně 1 R a Zuzanně 1 R.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Pavla za grunt
4 R.
Jakož náleželo Anně dílu jejího mimo prvnější vyzdvižení ještě 25 R 20 gr 1 1 den, ty jest prodal Jíra Trnků manžel její Pavlovi a Jírovi, švagrům svým, a dali jemu za ty peníze jednoho koně. A tak díl manželky své vyzdvihl.
Kateřině mateř zemřela a dílu svého po sobě zanechala summy 25 R 20 gr 1 1 den. To připadlo na Annu, Zuzannu, Dorotu, Kateřinu, Jíru, Pavla, Martina, Jana a Marka dítky její, přijde na každého po 2 R 25 gr 4 den.
Pavel a Jíra díly své, což jim nápadu po Kateřině mateři jejich každému po 2 R 25 gr 4 den na gruntě tom sobě porážejí.
Martin Mlejnků po Zuzaně manželce své pustil Pavlovi švagru svému nápadu po mateři, ženě jeho přišlého 2 R 25 gr 4 den.
Jíra Trnka po Anně manželce své týmž spuosobem pustil toho nápadu po mateři manželky jeho přišlého Jírovi švagru svému
2 R 25 gr 4 den.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Červenky za grunt 2 R.
Od Pavla a Jíry n[ebožtíka] Martina Kačerova přijato za grunt 6 R.
Z toho dáno s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Novákového na doplacení gruntu 4 R.

f 251b
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry a Pavla za g[runt] 4 R.
Od Jana Tuřana za grunt přijato 2 R.
Z toho půjčeno Kateřině, s[irotku] n[ebožtíka] Mikuláše Jankového na koupení mentlíčku z poručení Její [Mil]osti Paní 4 R. Mají se zase oplatiti z jejího dílu.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Jana Tuřana za grunt přijato 2 R.
Od Jíry Kačerového za grunt přijato 3 R.
Mikulášovi Martina Vaškových na díl Doroty ženy jeho dáno
2 R.
K ruce Jeho [Mil]osti Páně po Pavlovi zběhlým přijato 1 R.
Leta 1615 za fojta Martina Mlejnka od Jana Tuřaně za grunt přijato peněz ročních 2 R.
Od Jíry Kačerového za grunt přijato peněz 4 R.
Z toho dáno Martinovi Mlýnkovi na díl Zuzanny manželky jeho nápadu po Martinovi Bílkovi 1 R 6 gr, Dorotě na díl její dáno 1 R 6 gr, k ruce Jeho [Mil]osti Páně po Pavlovi sirotku zběhlým přijato 1 R 6 gr.
Letha 1616 za fojta Matěje Kubaně od Jíry Kačerového za grunt přijato peněz ročních 4 R.
Od Jana Tuřaně přijato za grunt peněz ročních 1 R.
Z toho dáno Martinovi Mlýnkovi na díl Zuzanny manželky jeho nápadu po Martinovi Bílkovi 1 R, Dorotě na díl její dáno 1 R, k ruce JM Páně po Pavlovi s[irotku] zběhlém přijato 1 R.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Jana Tuřanského za grunt přijato peněz 2 R.
Z statku n[ebožtíka] Mikuláše Jankového oplacených, což bylo Kateřině na kožich z peněz těchto sirotků půjčeno 3 R.
Od Jíry Kačerového za grunt přijato 3 R.
Z toho gruntu Jana Tuřanského peněz položených 2 R nápadu po Martinovi Bílkovi dáno Anně, Jírovi a Martinovi každýmu po 10 gr, totiž 1 R, na Kateřinu, Jana a Marka sirotky zanecháno na každého po 10 gr, totiž 1 R.
A z gruntu od Jíry Kačerového za grunt peněz položených vydáno Mikulášovi Martina Vaškových na díl Doroty manželky jeho 15 gr, Martinovi na díl jeho 15 gr a po Pavlovi zběhlým k ruce Jeho [Mil]osti Páně přijato 15 gr. Ostatek na jiné sirotky zanecháno jest 1 R 15 gr.
Letha 1618 za fojta Jana Markového přijato z statku n[ebožtíka] Mikuláše Jankového oplacených ostatní 1 R.
Od Jíry Kačerového za grunt položených přijato 4 R.
Z těch položených peněz za grunt vydáno jest Mikulášovi Martina Vaškových do Malé Vrbky na díl Doroty manželky jeho
20 gr, Martinovi na díl jeho 20 gr a po Pavlovi zběhlým k ruce Jeho [Mil]osti Páně přijato 20 gr a ostatek na sirotky Kateřinu, Jana, Marka zanecháno, totiž 2 R.

f 252a
Téhož letha ut s[upr]a 1618 a za fojta Jana Markového od Jana Tuřana přijato za grunt 2 R.
Z těch peněz od Jana Tuřana za grunt položených vydáno jest nápadu po Martinovi Bílkovi těmto: Anně, Zuzanně, Jírovi, Martinovi, Dorotě každýmu po 6 gr 4 den, též po Pavlovi zběhlým k ruce Jeho [Mil]osti Páně obráceno jest 6 gr 4 den a na Kateřinu, Jana a Marka sirotky nedorostlé zanecháno 20 gr
4 den.
NB. A jakož na dluhu za JM Pánem zůstávalo 21 R 18 gr, ty sou poražené po sirotcích zběhlých.