Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

7 Sirotci nebožtíka Mikuláše Horných

f 17a

Jest jich trý: Jan, Kateřina, Zuzanna a Alžběta macocha jejich štvrtá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jana, bratra napřed psaných sirot[ků] 350 R a ostatek od letha 1594 platiti má při Vánocích po 10 R.
Item týž těm sirot[kům] náleží na vinohradě půl achteli na Kněždubsku, který mateř těch sirot[ků] drží 40 R.
Item ovec 5 a poleth slanin, svině 2 za 6 R 15 gr.
Item za víno prodané 39 R 15 gr.
Item za žito 8 R.
Item na vinohradu v Nahej hoře, kterýž Martin Janíčků ze Lhoty Veselskej drží, 104 R.
Item na dluzích 33 R 25 gr.
Item týž náleží těm sirot[kům] na vinohradě v hoře Veselej, kterýž drží Pavel Barinusů, otčím těch sirot[ků] 55 R.
Pars 636 R 25 gr.
f 17b
Z tej summy zaplatiti se má peněz zadrželých sirot[kům] nebož[tíka] Vaška Fojtového 16 R 24 gr.
Item Štěpánkovi do Lhoty 21 gr.
Item sirot[kům] nebož[tíka] Kuby Petříkového 6 R.
Item do statku Anky Šimečkovej za dluh sirotkům jejím 2 R.
Pars těch dluhů 26 R 15 gr.
A tak zůstává 610 R 10 gr. Dělíc tu summu na štyri díly na Jana, Kateřinu, Zuzannu a Bětu macochu jejich, přijde na každý díl po 152 R 17 1 gr.

Příjem peněz z napřed psaného gruntu, též z vinohradu a z dluhů do letha 1593: f 18a
Item z gruntu 28 R a zadržel 22 R.
Item z vinohradu od Martina Janíčkového ze Lhoty Veselskej 6 R. A zadržel do téhož letha [15]93 18 R.
Item z dluhů, kteréž k vyupomínání těm sirot[kům] náležely, přijato 30 R.
Item více přijato za dobytek 7 R 15 gr a z vína prodaného 39 R 15 gr.
Item za žito přijato 8 R.
Item z roli.
Učiní toho, což jest na právo do téhož letha 1593 položeno 122 R.
A zadrželých za napřed psanými osobami zůstává 40 R, ty sou povinni bez prodlení položiti.
A mimo tu summu položenou i zadrželou zůstává ještě k vyupomínání na dluzích 11 R 25 gr.
f 18b
Týž na gruntě napřed psaným kromě položených i zadrželých, kteréž od letha 1594 tenž Jan při Vánocích pokládati má po
10 R, jest tej vší summy k doplacení 200 R.

Vydáno těm nápadníkům toto:
Item Alžbětě, macoši těch sirot[ků], dán jest vinohrad na Kněždubsku v 40 R.
Týž jí dán vinohrad v hoře Veselej v 44 R, dobytka, obilí, též peněz hotových 22 R 7 1 gr.
A tak jí na doplnění dílu jejího z toho gruntu a statku dodati se dostane 36 R 11 gr.

Item Janovi dáno všeho i co sobě za roli srazil 15 R 11 gr.
A tak jemu dílu jeho doplniti se má s téhož statku 177 R
2 1 gr. Ty sobě na gruntě svém položil a ještě dopláceti zůstává 152 R 27 1 gr.
f 19a
Týž se má dílu Zuzaniného vyplniti 152 R 17 1 gr.
Kateřině též se má na díl její vydati 152 R 17 1 gr.

Na to mají toto:
Hotových při právě 46 R 22 1 gr.
Týž na lidech dluhu jest 11 R 25 gr.
A zadrželých, tak jakž napřed položeno jest, na vinohradě a gruntě 40 R.
Na vinohradě dopláceti od letha [15]94 80 R.
A na gruntě, jak vejš dotčeno 162 R.
Summa toho, což macoši těch sirot[ků] i těm sirot[kům] se doplniti má, 341 R 15 gr.

Na ty zadržalé peníze položil Jan Horných za letho [15]93 12 R.
Týž více našlo se po sepsání a rozdílů těchto učinění, že se ze všech dílů do sirotčích peněz za dluh neboštíka otce těch sirot[ků] vyplniti má 6 R, příde s každého dílu 1 R 25 gr sraziti.
f 19b
Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti 2 R 21 gr 5 den.

Letha [15]94 položil Martin Janíčků ze Lhoty Veselské za vinohrad napřed psaný 12 R.
Z toho dáno horným lhotským od vejpisu 12 gr.
Též přijato od Jana Horných peněz ročních za grunth 10 R.
Z toho dáno Alžbětě, mateři těch sirotkův, 5 R a ostatek v truhlici zůstává.
Letha [15]94 odvedeno napřed psaným sirotkům na spravedlnost vyšlou po Matějovi, s[irotku] n[ebožtíka] Matěje Kubaně, zběhlém sirotku 38 R 11 gr 4 1 den. Ty se jim pokládati mají, když nejprve Jan Koplů svou spravedlnost vyzdvihne, z gruntu Jana Kutějkového po 2 R.

Více těm sirotkům odvedeno na vyšlou spravedlnost 42 R
25 gr 5 den, kteréž náležely Jírovi, zběhlému sirotku n[ebožtíka] Matěje Jurikového. Na to jest hotových v truhlici 3 R 10 gr a ostatek se platiti má z gruntu Jana Ďatlového od letha [15]95 po 3 R 10 gr.
Více jim odvedeno na vyšlou spravedlnost 10 R 13 gr, kteréž náležely Martinovi, sirotku zběhlému n[ebožtíka] Jana Krále. Jak ty peníze jíti mají, při gruntě 41 o tom položeno více.

Letha [15]95 přijato od Jana Horných za grunth peněz purgkrechtních 10 R.
Téhož letha přijato po Jírovi, zběhlém s[irotku] n[ebožtíka] Matěje Jurikových, podle odvodu 2 R.
Téhož letha [15]95 dáno Alžbětě macoše na díl její 8 R
10 gr.
Pavel Barinusů přijal na díl manželky své, macoše těch sirot[ků], vinohrad v hoře Veselé v 55 R.
Letha [15]96 položil Václav Martina Horčice za grunth peněz 10 R.
Letha [15]97 přijato od Václava Martina Horčice za grunth 10 R.
f 20a
Letha [15]98 přijato z gruntu Václava Martina Horčicového 10 R.
Z toho dáno za dluh n[ebožtíka] otce jejich do peněz s[irotčích], což se z regim[entu] našlo, že jemu půjčeno bylo 17 R. Mají se ze všech dílů porážeti.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato z statku n[ebožtíka] Matěje Jurikova podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 2 R.
Též přijato od Martina Horčice za g[runt] 10 R.
Též přijato od Martina Janíčkového ze Lhoty za vinohrad na zadržalé peníze 6 R.
Též od něho přijato za vinohrad dvojích peněz, lonských a letoších 6 R.
Bětě, mateři těch sirot[ků], dáno na díl její 10 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Martina Horčice za g[runt] 10 R.
Bětě macoše dodáno ostatek dílu jejího 6 R 11 gr 4 1 den. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
Z statku n[ebožtíka] Matěje Jurikového přijato podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 7 R 10 gr.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Martina Horčicového 10 R.
Z statku n[ebožtíka] Matěje Jurikové[ho] lonský za rok 1600 přijato 2 R a letos za rok ut s[upr]a 2 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa z poručení J.M. Pána půjčeno na stavení požáru týmuž fojtovi 15 R, oplatiti má o posudku letha 1602.

Mikulášovi Kubíčkových týmž spuosobem půjčeno 5 R, oplatiti má o posudku leta 1602.
Martinovi Hudcovi týmž spuosobem půjčeno 15 R, oplatiti má o posudku leta 1602.
Janovi Matuškových týmž spuosobem půjčeno 4 R, oplatiti má o posudku leta 1602.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato od Martina Horčicova za grunt 5 R.
Z statku n[ebožtíka] Matěje Jurikového podli odvodu 1 R.
f 20b
Letha 1604 za fojta Jana Miklošova přijato od Martina Horčicova za grunt 10 R.
Z statku n[ebožtíka] Matěje Jurikového přijato 2 R.
Letha 1605 za fojta Jana Miklošového z poručení J.M. Pána poručníků vypůjčeno těchto sirotků peněz hotových na zaplacení dluhu panského o s[vaté]m Jiří 20 R. Takové peníze oplatiti se mají z důchodův, když jich potřebovati budou.
Letha 1606 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Hudce na dluh jemu půjčený 6 R.
Ty jsou vydány Kateřině na díl její spravedlnosti.
Letha 1607 za fojta Jana Miklošového přijato od Mikuláše Kubíčkových půjčených peněz 4 R.
Z statku n[ebožtíka] Pavla Barinusa přijato na dluh jemu půjčený 10 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato z statku Matěje Jurikova podle odvodu 1 R 15 gr.
Od Pavla Horčicového za grunt přijato 4 R.
Od Mikuláše Kubíčkového dluhu přijato ost[atního] 1 R.
Kateřině na díl dáno, které přijal muž její 5 R.
Z statku n[ebožtíka] Martina Kačerového na dluh přijato
3 R.
Ty přijal muž Kateřinin na díl její.
Z gruntu Martina Matouškového přijato na dluh n[ebožtíka] Jana Matouškového 2 R.
Ty přijal muž Kateřinin na díl její.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato z statku n[ebožtíka] Matěje Jurikového 2 R.
Přijal je muž Kateřinin na díl její.
Z grunthu Martina Matouškového přijato ostatek dluhu 2 R.
Přijal je muž Kateřinin na díl její.
Od Pavla Horčice za grunt přijato 4 R.
Přijal je muž Kateřinin na díl její.
f 21a
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato z statku n[ebožtíka] Matěje Jurikového 1 R.
Ten přijal muž Kateřinin na díl její.
Od Pavla Horčice přijato za grunt 4 R.
Přijal je muž Kateřinin na díl její.

Z statku n[ebožtíka] Martina Kačerového přijato ostatek dluhu 3 R.
Přijal je muž Kateřinin na díl její.
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato z statku n[ebožtíka] Matěje Jurikového 2 R.
Ty přijal manžel Kateřinin na díl její.
Od Pavla Horčice přijato za grunt 6 R.
Ty přijal Kateřinin muž na díl její.
Dáno muži Kateřininému vyšlé spravedlnosti na díl její 7 R 15 gr.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Pavla Horčice za grunt 5 R.
Ty přijal Kateřinin muž na díl její.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Pavla Horčice za grunt 6 R.
Ty přijal Kateřinin muž na díl její.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Pavla Horčice za grunt přijato 6 R.
Ty přijal muž Kateřinin na díl její.
Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost na dluh zůstávající 19 R 15 gr.
Ty sou dány obilím Janovi Masařových na díl Kateř[iny] ženy jeho.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka od Pavla Horčice přijato peněz za grunt 6 R.
Ty sou vydány Martinovi Masařovému na díl Kateřiny.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Pavla Horčice přijato za grunt peněz ročních 5 R.
Ty sou vydány Martinovi Masařovému na díl Kateřiny.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Pavla Horčice přijato za grunt peněz ročních 6 R.
Ty jsou vydány Martinovi Masařovému na díl Kateřiny.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového od Pavla Horčice za grunt přijato a Martinovi Masařovému dáno 6 R.