Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

26 Sirotci nebožtíka Jana Krále

f 79a

Jest jich osm: Václav, Martin, Mikuláš, Jíra, Tomáš, Marta, Anna, Kače a Dorota mateř jejich devátá.
Václav ten jest ženatý a druzí při mateři svej společně zůstávají a se živí.
A na gruntě po otci zemřelém spravedlnosti 84 R mají, do letha [15]93 vyplacené.
Více jim náleží, což mateř s těmi sirotky za rok [15]94 peněz ročních za grunth položila 10 R.

Jakož jest Martinovi sirotku zběhlému 10 R 13 gr náleží, ta jest s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Horných od na Jeho [Mil]ost připadnouc odvedena. A tak tenž Martin tu žádné spravedlnosti jmíti nebude.
Ta spravedlnost nahoře psaná ta jest vyzdvižena zouplna mezi jinou spravedlnost jejich, kterouž na gruntě Martina a Mikoláše bratří jejich mají. Což té vší spravedlnosti jim náležité podle rejster purgkrechtních učiní 284 R.

Na to přijato od Martina a Mikoláše 4 R.
Sou dány Václavu na díl jeho.
Letha [15]96 přijato z toho gruntu 2 R.
Václav Králů všecken díl svůj, což mu ještě náleželo, Martinovi bratru svému 27 R 16 gr 4 1 den prodal. A tak tu více nic nemá.
f 79b
Téhož letha [15]96 položil Martin Králů peněz za grunth
4 R.
Ty sou vydány Martě na díl její.
Letha [15]97 přijato od Martina Krále za grunth 2 R.
Ty sou vydány Martě na díl její.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato z gruntu Martina Krále lonské 2 R a letoší 2 R, činí 4 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Mikuláše Králového z gruntu jeho 2 R.
Martě dáno na díl její hotových peněz 6 R.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Mikuláše Králového za grunt 2 R.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa z poručení J.M. Paní dáno Martě na díl, které přijal muž její 6 R.
Od Mikuláše Králového za grunt přijato 1 R.
Ten jest vydán Anně na díl její.
Dorota mateř zemřela a dílu svého po sobě zanechala summy 31 R 16 gr 4 1 den. Ten díl její spadl na Václava, Martina, Mikuláše, Jíru, Tomáše, Annu a Kateřinu, dítky její vlastní, přijde na každého po 3 R 28 gr 2 den.
Mikuláš Králů srazil sobě dílu, což jemu z grunthu jeho po mateři zemřelé přišlo 3 R 28 gr 2 den.

Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Martina Králového za grunt 2 R.
Letha 1606 za fojta Jana Miklošového jakož náleželo Anně dílu jejího i po mateři zemřelé jmenovitě mimo první vybrání 34 R 13 gr 6 1 den, ty jest prodal Petr Honzů z Radějova manžel její Mikulášovi Královi švagru svému za hotových 7 R
15 gr. A tak Anna díl svůj vyzdvihla.
Jakož náleželo Martinovi dílu po mateři zemřelé jmenovitě
3 R 28 gr 2 den, ty jest prodal Mikulášovi bratru svému za meth ječmena. A tak tu nic nemá.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového přijato od Mikuláše Krále za grunt 1 R.
Ten přijal Kateřinin muž na díl její.
f 80a
Jakož náleželo Kateřině dílu jejího nedobraného i po mateři zemřelé nápadu 38 R 13 gr 2 den, ty jest prodala Mikulášovi Královi za hotových 3 R 15 gr. A tak ona Kateřina díl svuoj vyzdvihla.