Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

14 Sirotci nebožtíka Vaška Hoškového

f 37a

Jest jich desatero: Jan, Matěj, Petr, Filip, Běta, Markéta, Kunna, Anna, Barbora, Markéta mladší z druhou ženou a Markéta macocha jejich jedenáctá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Petra Hoškového, vejš psaného bratra jejich 210 R.
Více na achteli vinohradu v Nahej hoře, kterej drží Matěj bratr jejich 120 R.
Též Janovi prodán achtel vinohradu za 30 R.
Týž těm sirot[kům] náleží na vinohradě Kuny Trachtové z Lipova 20 R 20 gr.
Pars 380 R 20 gr.
Z toho se dluhu za neboštíka otce těch sirotků splatilo
14 R 3 den.
A tak zůstává k rozdílům 366 R 19 gr 4 den. Dělíce tu summu na těch jedenácte osob výš psaných, dostane se na každý díl po 33 R 9 gr 6 1 den.
f 37b
Vydání:
Item Janovi dáno 32 R 7 gr 3 1 den. Dodati se na doplnění dílu jeho má 1 R 2 gr 3 den.
Item Markétě dáno 27 R 16 gr 6 1 den. Dodati se jí má na doplnění dílu jejího 5 R 23 gr.
Item Margetě mladší dáno 6 R 15 gr. Dodati na doplnění dílu jejího se má 26 R 24 gr 6 1 den.
Item Kuně dáno na díl její 3 R, více dáno Kuně na díl její 4 R. Dodati jí přijde 30 R 9 gr 6 1 den.
Item Bětě dáno 27 R 18 gr 1 den. Dodati jí příde 22 R 2 gr 3 den. Tej Barbory spravedlnost k rejstrům sirotčím městečka Veliký má se uvozovati.
Summa toho, což těm vejš psaným osobám se doplniti má, 125 R 4 1 gr.

Ta spravedlnost na níže psaných osobách jim k zaplacení a doplnění zůstává:
Item hotových při právě 21 R 19 gr 1 den.
f 38a
Item za Markétu macochu jejich převzatých peněz 21 R 19 gr 1 den.
Item na vinohradu Matěje bratra jejich 16 R 29 gr 1 1 den.
Item na gruntě Petra Hoškového, bratra těch napřed psaných osob, podle knih purkrechtních 64 R 25 gr 1 den.
Od vkladu a vyhledání spavedlnosti do těchto register 1 R 18 gr 4 den.

Letha [15]94 přijato z gruntu Petra Hoškového peněz purgkrechtních 4 R.

Item Matěj, bratr těch nápadníkův, skoupil od Margety starší a od Běty sester svých, což jim na vinohradě jeho náleželo 11 R 14 gr 6 den. A tak tu oni nic více jmíti nebudou. A Matěj Hošků za tejž vinohrad doplatiti má 5 R 14 gr 2 1 den.
Téhož letha položil peněz zadrželých za rok [15]93 4 R.
Z toho dáno Margetě na díl její ty přijaté 4 R.
Téhož letha [15]94 dáno Kuně napřed psané na díl její 2 R.
Letha [15]94 těm napřed psaným sirotkům odvedeno na vyšlou spravedlnost jejich, kteréž náležely Jírovi, s[irotku] n[ebožtíka] Matěje Barinusa, 24 R 18 gr 5 den. Ty se jim pokládati mají od letha [15]95 z gruntu Pavla Barinusového po 1 R 20 gr.
Letha [15]95 přijato po Jírovi sirotku zběhlém podle odvedení 5 R.
Téhož letha [15]95 přijato od Petra Hoška za grunth svůj peněz purgkrechtních 4 R.
Z toho dáno Kuně na díl její 2 R, Margetě mladší na díl její dáno 3 R, Barboře též dáno na díl její 4 R.
f 38b
Letha [15]96 přijato z gruntu Petra Hoška 4 R.
Z toho dáno Kuně na díl její 3 R, Margetě též dáno na díl její 3 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Petra Hoška 4 R.
Z toho dáno Kuně na díl její 2 R, Margetě mladší též dáno
2 R a Barboře dáno 1 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Petra Hoškového 4 R.
z toho dáno Kuně na díl její 2 R, Markytě též dáno 2 R a Barboře dán na s[irotky] n[ebožtíka] Tobiáše Oulehlových.
Sraženo z dílu Kuniného, což Markyta mateř jejich přebrala, kteréž se z dílu jejího porážejí 3 R 2 1 gr.
Též sraženo z dílu Markytiného, což mateř její přebrala a jí se z dílu jejího porážejí 3 R 2 1 gr.
Zůstává se ještě Kuně z dílu jejího dovzíti 8 R 15 gr
3 den, Markytě dodati se také má 2 R 4 1 gr.
Téhož letha dáno z vyšlé spravedlnosti Markytě mladší, kteréž přijal manžel její Jan Barinusů 3 R 6 den.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato od Petra Hoškového za grunt 4 R.
Z toho dáno Markytě na díl její 4 R, do statku Jana Oulehlova do Velké z dílu Barbořiného odevzdáno 4 R 5 gr.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Petra Hoškového za grunt 3 R.
Ty sou vydány Kuně na díl její, Janovi dáno na díl jeho 3 R 15 gr, Filipovi též dáno 3 R 15 gr.
Z tohoto statku má se navrátiti do statku n[ebožtíka] Jana Hoška omylem předaných z jejich peněz 8 R 10 gr.

Z staku n[ebožtíka] Matěje Barinusa přijato podli odvodu po s[irotku] zběhlém Jírovi 3 R.
Ty sou odvedeny do statku n[ebožtíka] Jana Hoška na předání ut s[upr]a.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Petra Hoškového za grunt 4 R.
Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Jana Hoškového za předání ut s[upr]a. Zůstává ještě 4 R 10 gr.
f 39a
Markyta mladší spravedlnosti a dílu svého přebrala podli bedlivého vyhledání 1 R 7 gr 3 den, povinna jich jiným nápad[níkům] navrátiti.
Janovi zůstává se ještě dodati na díl jeho 25 gr 3 den.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato od Petra Hoškového syna za grunt 2 R.
Z toho dáno do statku n[ebožtíka] Jana Hoška na předání napřed psané ost[atních] peněz 1 R 10 gr.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Petra Hoškového syna za grunt 4 R.
Ty přijal Annin muž na díl její.
Též dáno Kuně na díl její hotových peněz 1 R 15 gr.
Z Veliké přijato z statku n[ebožtíka] Matěje Hoškového za vinohrad položených 3 R.
Ty sou vydány Kuně na díl její.
Barbora což se jí dodati mělo dílu jejího 9 R 17 gr 4 den, ty peníze prodala Janovi Petra Hoškového za hotových 1 R
24 gr. A tak díl svůj zouplna vyzdvihla.
Anna z dílu svého pustila Janovi Petra Hoškového na gruntě jeho z lásky přátelské 10 R.
Letha 1607 za fojta Jana Miklošového Petr Hošků skoupil od Kuny a neb[ožtíka] manžela jejího na g[runtě] svém, což dopláceti zůstával 4 R 7 gr 4 den.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového z městečka Veliké položených z gruntu přijato 29 gr 2 den.