Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

17 Sirotci nebožtíka Vaňka Šimečkového

f 49a

Jest jich patero: Jíra, Martin, Margeta, Barbora a Kateřina macocha jejich pátá.
Margeta, Barbora ty sou vdaný, Jíra ten jest drábem na zámku, Martin ten při rozumu nejni a při přátelích zůstává.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Mikoláše Jankového 200 R.
Na to jest jim ku právu položeno 42 R 25 gr.
Více jim náleží na vinohradě v Tasově 32 R. Ty jak jim jíti mají, na to se v Tasově vyptati a vyptajíce se, do těchto register poznamenati.
Za obilí a dobytek prodaný náleží jim 33 R 15 gr.
Summa všeho, což těm sirot[kům] i z mateří jejich náleží, učiní 395 R 15 gr.
f 49b
Z toho se za dluh neboštíka otce jejich zaplatilo 21 R
17 1 gr.
A tak zůstává čistého statku na rozdíly 373 R 27 1 gr.
Dělíc tu summu na 5 dílů, dostane se jednomu každému po
74 R 23 1 gr.
Na to mají při právě hotových 58 R 22 1 gr.

Vydání z tej hotovej summy:
Item Kateřině macoši dáno 12 R 22 1 gr. Dodati jí příde na doplnění dílu jejího 62 R 1 gr.
Item Barbora na díl svůj přijala půl vinohradu v Beraní hoře na Tasovsku ve 62 R. A mimo to jest jí od práva hotových vydáno 8 R 26 gr. Dodati jí příde 5 R 27 1 gr.
f 50a
Item Margetě vydáno 20 R 13 gr 1 den. Dodati jí příde k doplnění dílu jejího 54 R 10 gr 2 1 den.
Item Jírovi dáno 5 R 5 1 gr. Dodati jemu příde 69 R 18 gr.
Item Martinovi dáno 9 gr. Dodati jemu na doplnění dílu jeho příde 74 R 24 1 gr.
Summa všeho, což se jim dodati má, učiní 256 R 11 gr 2 1 den.

Na to mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě Mikuláše Jankového 152 R 5 gr a zadrželých na témž Mikulášovi 5 R. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 7 R.
Item na půl vinohradu v Beraní hoře na Tasovsku, kterýž Martin, syn Vávry Tkadlce, drží 66 R. Ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
Item na podsedku v Tasově 32 R.
A při právě hotových býti má 1 R 6 gr 2 1 den.
f 50b
Od vkladu do těchto register a vyhledání spravedlnosti dáno 28 gr.

Letha [15]94 přijato od Mikuláše Jankového za grunth peněz purgkrechtních 14 R.
Z toho dáno Margetě na díl její 2 R, ostatní do truhlice sirotčí odvedeny.
Jakož jest Barboře nadepsané náleželo ještě dodati k doplnění dílu jejího 5 R 27 1 gr, ty jest Matěj manžel její Mikulášovi Jankovu prodal. A tak ona tu žádné spravedlnosti více nemá. A Mikuláš jich na zaplacení gruntu svého sráží.
Letha [15]94 přijato od Martina, syna Vávry Tkadlce, za vinohrad 3 R.
Jakož jest napřed psaným nápadníkům na podsedku v Tasově náleželo 32 R, těch 32 R sou odvedeny Kateřině, macoše těch sirot[ků], poněvač se ona do Tasova vdala, aby jich sobě upomínala.
Letha [15]95 jakož jest Margetě napřed psané sirotku ještě k vyzdvižení jejího spravedlnosti náleželo 49 R 5 gr, z toho jest Bartoň Vlčnovský, manžel též Margety, prodal Mikolášovi Jankovýho 32 R 5 gr, za kteréž mu hotovejch peněz dal 7 R.
A mimo ten prodej odvedl Bartoň Vlčnovský za podsedek svůj, kterejž [ve] Velkej koupil a zaplacenej má, Janovi Šantalovi 17 R, kteréž témuž Šantalovi ročně Mikoláš Jankových od letha [15]95 při Vánocích po 3 R pokládati má.
A tak tej Margetě nic více tu náležeti nebude.
Letha [15]95 přijato od Mikoláše Jankovýho za grunt peněz purgkrecht[ních] 7 R.
Z toho dáno Šnatalovi podle odvodu 3 R a Martinovi s[irotku] též dáno na díl jeho 2 R.
f 51a
Též Kateřině macoše dáno na díl její 2 R.
Letha [15]96 položil Mikoláš Jankových za grunth 6 R.
Téhož letha [15]96 přijato od Vávry Tkadlce za vinohrad peněz 2 R.
Téhož letha dáno Kateřině macoše na díl její 8 R a Šantalovi do Velkej dáno též 3 R.
Jan Buláček ten po Kateřině, macoše napřed psaných sirotků, prodal po týž Kateřině spravedlnosti, neb ona matka jeho vlastní byla, Jírovi Tvrdoňovi 17 R za hotových 4 R 16 gr.
Lukáš, syn té Kateřiny, Janovi Tvrdoňovému odvedl budouc jemu dlužen 3 R za těch 3 R – 4 R, kteréž týž Janoš letha [15]97 vyzdvihnouti má.
Leta [15]97 přijato od Mikoláše Jankového z gruntu 6 R.
Z toho dáno Janošovi na dluh jeho 4 R a na s[irotka] Jíry napřed psaného vzato, neb on z toho gruntu zběhl, na Jeho [Mil]ost Pána 2 R.
Téhož letha [15]97 přijato od Vávry Tkadlečka za vinohrad
2 R.
Letha [15]98 přijato od Mikuláše Jankového za grunt 6 R.
Z toho dáno leta [15]97, jakž se z cedulky našlo, Martinovi na díl jeho 3 R.

Též přijato za vinohrad od Martina Vávry Tkadlcového 2 R.
Ty jsou vydány Martinovi na díl jeho.
Šantalovi dáno podli odvodu svrchu psaného lonské a letoší peníze po 3 R – 6 R.
Jakož Jírovi s[irotku] náleželo dílu jeho summy 69 R 18 gr, ta jest spravedlnost jakožto po zběhlým na J.M. Pána připadla. Z níž jest k ruce panské na hotově vyzdviženo 6 R a ostate[k] jíti má k ruce panské od letha [15]99 po 1 R 18 gr.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato od Mikuláše Jankového za grunt 6 R.
Z toho dáno k ruce panské po s[irotku] zběhlým 2 R.
Též přijato od Martina Vávry Tkadlcového za vinohrad 2 R.
Z toho dáno Jírovi Tvrdoňovi 2 R.
f 51b
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Mikuláše Jankového za grunt 6 R.
Z toho vzato k ruce panské po s[irotku] zběhlým 2 R, Šantalovi do Veliké dáno podli koupení 3 R, Jírovi Tvrdoňovi Janošovýmu synu 1 R.
Od Martina Vávry Tkadlcového za vinohrad 2 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Mikuláše Jankového za grunt 6 R.
Martin zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal dílu svého nedobraného 67 R 9 gr. Ta spravedlnost připadla na Jíru zběhlého bratra a Barboru sestru jeho, přijde na každého po
33 R 19 1 gr.
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato od Mikuláše Jankového za grunt 3 R.
Z toho dáno Barboře na díl její po Martinovi zemřelým 2 R a na J.M. Pána po Jírovi zběhlým přijato 1 R.
Od Martina Vávry Tkadlcového za vinohrad 1 R.
Ten jest dán Jírovi Janošovi zkoupených od Buláčka díl Kateřinin.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Mikuláše Jankového za grunt 6 R.
Od Martina Vávry Tkadlcového za vinohrad 2 R.
Z toho dáno Jírovi Janošovi koupených od Buláčka 4 R, Barboře dáno po Martinovi zemřelém 2 R a k ruce panské po Jírovi zběhlým přijato 2 R.
Letha 1608 za fojta Jana Miklošového za grunt přijato od Jíry Jankového 4 R.
Ty jsou přijaty k ruce panské po Jírovi zběhlým.
Letha 1609 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Jankového za g[runt] 4 R.
Ty přijal Jíra Tvrdoňů skoupených peněz.
Letha 1610 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Jankového za grunt 3 R.

Jakož zuostávalo na dluhu za J.M. Pánem vyšlé spravedlnosti 6 R 8 gr 2 1 den, ta jest sražena z dluhu panského po Jírovi s[irotku] zběhlým.
f 52a
Letha 1611 za fojta Jíry Bačka přijato od Jíry Jankového za grunt 3 R.
Dány sou Jírovi Janošovi na dluh jeho.
Barbora zemřela a nápadu po Martinovi zemřelým mimo první ještě vyzdvižení po sobě zanechala 26 R 19 1 gr. To připadlo na Pavla, Kateřinu a Anku dítky její, přijde na každého po 8 R 26 1 gr.
Letha 1612 za fojta Jana Miklošového přijato od Jíry Jankového za grunt 3 R.
Letha 1613 za fojta ut s[upr]a přijato od Jíry Jankového za grunt 4 R.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Jíry Jankového za grunt přijato 4 R.
Leta Páně 1615 za fojta Martina Mlejnka od Jíry Jankového za grunt přijato peněz 4 R.
Leta Páně 1616 za fojta Matěje Kubaně od Jíry Jankového přijato za grunt peněz ročních 3 R.
Z toho dáno Pavlovi na díl jeho 1 R, Kateřině 1 R, Anně též dán 1 R.
Leta Páně 1617 za fojta Jíry Tkadlcového od Jíry Jankového za grunt přijato peněz ročních 4 R.
Z toho dáno Pavlovi, kterýž jest nahoře, 1 R 10 gr, Kateřině 1 R 10 gr, Anně 1 R 10 gr.
Letha 1618 za fojta Jana Markového přijato od Jíry Jankového za grunt peněz ročních 3 R.
Z toho dáno Pavlovi 1 R, Kateřině 1 R a Anně 1 R.