Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

23 Sirotci nebožtíka Mikuláše Polešáka

f 68a

Jest jich dvé: Jan, Martin a Kateřina mateř jejich třetí.
Tenž Jan a Martin své vůle užívají a k rejstrům se nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti, tak jakž níže o tom poznamenáno jest:
Item na gruntě Zachariáše Šimečkového 55 R 22 gr 2 den. Ta spravedlnost jim jíti má takto: od letha [15]96 při Vánocích po 6 R a mimo to již jest od letha [15]93 zadrželých 5 R 7 gr 3 den.
Více jim náleží na vinohradě v hoře Slavkovskej, kterýž Jíra Močihubových drží, 33 R. Na to jest položeno 8 R a ostatek 25 R jim pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
Rukojmě za placení a dělání toho vinohradu Martin Macigal, Mikuláš Školudů S.R.S.A.N.
Summa všeho, což těm sirot[kům] náleží, učiní 93 R 26 gr 5 den.
f 68b
Z toho se peněz sirotčích zaplatiti má 1 R.
Dělíc tu summu napřed psanou na tři díly, příde na jednoho každého po 30 R 20 gr 6 den.
Na to jest jim ku právu položeno z vinohradu vejš psaného
8 R.
Těch 8 R Kateřina mateř na díl svůj přijala.
A ostatek, což by koli vejše mimo těch 8 R, kteréž vyzdvihla, náleželo, to jest všeckno Janovi a Martinovi dobrovolně pustila, na to ona ani z přátel potahovati nemá. Stalo se před ouřadem dědiny Veliký Vrbky u přítomnosti pana Jana Flašara, toho času ouředníka na Strážnici, letha 1593.
Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti dáno 9 gr 3 den.

Letha [15]94 přijato z vinohradu od Jíry Močihubovýho do truhlice 2 R.
Jakož jest Janovi a Martinovi, sirotkům vejš psaným a zběhlým, náleželo spravedlnosti 84 R 29 gr 4 den, taková spravedlnost na Jeho [Mil]ost Pána připadla. Z níž jest Jeho [Mil]ost vyzdvihnouti ráčil 5 R 7 gr 3 den a ostatek odvedeno s[irotkům] n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoně. A tak ti dva sirotci tu žádné spravedlnosti jmíti nebudou.
f 69a
Letha [15]96 přijato z gruntu Zachariáše Šimečkovýho 5 R
7 gr 3 den.
Sou odvedeny sirotkům n[ebožtíka] Mikoláše Tvrdoně podle odvodu.
Téhož letha [15]96 Jíra Močihuba položil za vinohrad těm s[irotkům] 2 R.
Letha [15]97 přijato od Zachariáše Šimečkového za grunth
6 R.

Téhož letha přijato za vinohrad od Jíry Močihuba 2 R.
Těch 8 R odvedeny s[irotkům] n[ebožtíka] Mikoláše Tvrdoňového.
Letha [15]98 přijato od Zachariáše Šimečkového za grunt
6 R.
Ty sou dány do statku n[ebožtíka] Mikukláše Tvrdoně podli odvodu svrchu psaného.
Více přijato z statku Janoše Tvrdoně dluhu 2 R.
Též přijato od Jíry Močihuby za vinohrad 2 R.
Letha [15]99 za fojta Pavla Barinusa přijato od Zachariáše Šimečkova za grunt 6 R.
Ty sou odvedeny do statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového podle odvodu po s[irotcích] zběhlých.
Též přijato od Jíry Močihuby za vinohrad 2 R.
Ty sou přijaty k ruce J.M. Páně po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa přijato od Zachariáše Šimečkového za grunt 6 R.
Ty přijal Daniel muž Kateřiny, mateře těch sirotků, na díl její.
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa přijato od Zachariáše Šimečkového za grunt 3 R.
Ty sou vydány Kateřině, mateři těch s[irotků].
Do statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového podli odvodu dáno 4 R.
Od Ondry Močihuby za vinohrad přijato 1 R.
Ten jest vydán Kateřině na díl její.
f 69b
Letha 1602 za fojta Pavla Barinusa přijato od Zachariáše Šimečkového za grunt 3 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Do statku n[ebožtíka] Mikuláše Tvrdoňového podli odvodu po s[irotcích] zběhlých 4 R.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového přijato od Zachariáše Šimečkového za grunt 6 R.
Ty přijal Daniel na díl Kateřiny ženy své.
Letha 1614 za fojta Jana Miklošového od Thomáše Zachariášového na místě Zachariáše otce jeho za grunt přijato 2 R.
Letha 1615 za fojta Martina Mlejnka od Thomáše Zachariášového na místě Zachariáše otce jeho za grunt přijato 3 R.
Letha 1616 za fojta Matěje Kubaně od Tomáše Zachariášového na místě Zachariáše otce jeho za g[runt] přijato 2 R.
Leta Páně 1618 za fojta Jana Markového od Tomáše Zachariášového za grunt přijato na místě otce jeho za 2 leta
3 R.