Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

22 Sirotci nebožtíka Jana Bělobrada

f 66a

Jest jich ještě šest kromě těch, kteří svou spravedlnost vybrali: Filip, Jíra, Barbora, Dorota, Zuzanna, ty sou ženatí a vdaní, Štěpán ten své vůle užívá a k rejstrům se nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti mimo to, což kdo již na díly své do letha 1590 vzal, každému, a to takto:
Item Štěpánovi, kterejž ještě nevzal nic, náleží jemu 19 R 22 gr 2 den.
Item Zuzanně 3 R 22 gr 2 den.
Item Dorotě 10 R 22 gr 2 den.
Item Barboře 18 R 22 gr 2 den.
Item Filipovi 12 R 22 gr 2 den.
Item Jírovi 7 gr 2 den.
Pars 62 R 28 gr 3 den.
Na to při právě hotových býti má 53 R 5 gr 6 den.
A mimo to na gruntě Zachariášovým dopláceti se má 12 R
22 gr 4 den, tak jakž zápis knih purkrechtních v sobě šíře obsahuje. Ty sou již od letha [15]93 zadržalé.
f 66b
Od vkladu do těchto rejster a vyhledání spravedlnosti dáno 15 gr 1 den.

Letha [15]94 přijato od Zachariáše Šimečkovýho za grunth peněz purgkrechtních 6 R.
Jakož jest spravedlnosti náleželo Štěpánovi, napřed psanému sirotku zběhlému, 19 R 22 gr 2 den, ty na Jeho [Mil]ost Pána připadly a již od Je[ho] [Mil]osti vyzdviženy.
Letha [15]95 přijato od Zachariáše Šimečkovýho za grunth peněz purgkrecht[ních] 6 R.
Téhož letha přijato na vyšlou spravedlnost peněz hotovejch 9 R.
Z toho dáno Zuzanně na díl její 2 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Zachariáše Šimečkovýho ostatních peněz 22 gr 4 den.
Dorota, Barbora a Filip ti sou zemřeli, spravedlnost jejich na Štěpána, Zuzannu a Jíru připadla, dostane se jednomu každému z nich po 13 R 25 gr.
Jírovi dáno na díl jeho letha [15]96 3 R 25 gr, Zuzanně též dáno na díl její 2 R.
Leta [15]99 za fojta Pavla Barinusa vydáno Jírovi na díl jeho 5 R 13 gr 5 1 den, Zuzanně též dáno 5 R 13 gr 5 1 den, po Štěpánovi sirot[ku] zběhlým k ruce panské přijato 3 R.
Letha 1600 za fojta Pavla Barinusa d[án]o z vyšlé spravedlnosti Zuzanně na díl její 2 R, Štěpánovi dáno z milosti zběhlému z jiných peněz panských, kteréž se po s[irotcích] zběhlých přijaly 2 R.
Jírovi dodáno ostatek spravedlnosti jemu náležité z vyšlé spravedlnosti po sestrách a bratru 10 R. A tak svou spravedlnost zouplna vyzdvihl.
52
f 67a
Letha 1601 za fojta Pavla Barinusa dáno Zuzanně z vyšlé spravedlnosti na díl její 3 R.
Letha 1603 za fojta Martina Klamby dáno Zuzaně na díl její vyšlé spravedlnosti 2 R. Zuostává se jí ještě dodati 2 R
28 1 gr.
Letha 1604 za fojta Jana Miklošového dodáno ostatek spravedlnosti Zuzaně i po sestrách zemřelých jejích, totiž 2 R 28 1 gr. A tak díl svůj zouplna docela vyzdvihla.
Štěpán umřel a nápadu po Dorotě, Barboře a Filipovi, bratřích jeho zemřelých, mimo prvnější vyzdvižení po sobě zanechal 4 R. Ty připadly na Jíru bratra jeho a zůstávají na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem.