Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

88 S[irotci] n[ebožtíka] Bartoně Remše

f 294a

K tomu statku sou sirotci 3, Martin, Jan, Kateřina a Dorota mateř jejich čtvrtá.

Náleží jim spravedlnosti toto:
Grunt 72 s půl lánem roli zaplacený za 150 zl.
Na gruntě 34 Mikuláše Malušky zaplaceného 12 zl, placením od letha 1604 po 2 zl.
Krávy dojný 4 po 5 zl za 20 zl.
Sviní 4 za 4 zl.
Vína 5 v[ěder] za 15 zl.
Vinohrad v Leskovce zaplacený za 60 zl.
Půl achtele vinohradu v hoře Veselé, zaplaceného na něm
82 zl. Placením po 4 zl, když se s[irotkům] n[ebožtíka] Tomana Kopřivy 8 zl zaplatí.
Dluhu na Václavovi Kyněrovi 1 zl 7 ½ gr.
Hříbat 3 po 3 zl za 9 zl.
Summa všeho statku 353 zl 7 ½ gr.
To dělíc na 4 díly, přijde každému na jeho díl po 88 zl
9 gr 2 ½ den.
Více zůstalo obilí nemláceného, totiž žita 10 kop a ovsa
4 kopy, tím se všickni společně rozdělili.
f 294b
Toto jeden každý na díl svůj přijímá:
Martin sirotek výš psaný přijal grunt s půl lánem roli, s koňmi, s vozem, pluhem a jiným hospodářstvím ve 150 zl.
Vinohrad v hoře Leskové v 60 zl.
Hříbat 3 po 3 zl v 9 zl.
Svinskýho dobytka 3 kusy za 3 zl.
Krávu 1 za 5 zl.
Summa toho 227 zl.
Z toho sobě srazil dílu svého 88 zl 9 gr 2 ½ den.
A tak zůstává dopláceti mimo poražení dílu svého 138 zl
20 gr 4 ½ den, placením od letha 1604 takto: za grunt po 4 zl a za vinohrad po 3 zl. Rukojmě Martin Blšťan, Martin Sedal, Pavel Polešáků, Martin Pavlišů, Jíra Večeřů, Jan Prček, Jan Remšů S.R.S.A N.

Jan přijímá na díl svůj to, což zaplaceného jest na vinohradě v hoře Veselé, totiž 82 zl.
Krávu 1 za 5 zl.
Dluhu na Václavovi Kyněrovi 1 zl 7 ½ gr.
Summa toho, což ona na díl svůj přijímá 88 zl 7 ½ gr.
Zůstává se jemu ještě dodati na doplnění dílu jeho 1 gr
6 den.

f 295a
Dorota mateř přijala na díl svůj:
Vína 5 v[ěder] v 15 zl.
Krávu 1 za 5 zl.
Svini 1 za 1 zl.
Na gruntě Mikuláše Malušky 12 zl.
Summa toho 33 zl.
Zůstává se jí dodati na doplnění dílu jejího 55 zl 9 gr
2 ½ den.

Kateřině zanechává se na díl její:
Kráva 1 v 5 zl. Ta zůstává při Martinovi bratru jejím, bude ji povinen jí dochovati.
Zůstává se jí k doplnění dílu jejího dodati 83 zl 9 gr
2 ½ den.

Příjem a vydání:
Letha 1604 za fojta Martina Černého přijato od Martina Remšového za g[runt] 4 zl.
Letha 1606 za fojta Martina Černého Dorotha mateř pustila z dílu svého z lásky mateřské Martinovi synu svému 10 zl.
Kateřina tolikýž pustila Martinovi bratru svému z dílu svého 10 zl.
Téhož letha a za fojta ut s[upr]a Dorota, mateř těchto sirotků, ležíc na smrtedlné posteli pustila Martinovi synu svý[mu], což jí ještě mimo prvnějších deset zlatých puštěných na gruntě jeho náleželo, totiž 3 zl 9 gr 2 ½ den. A tak ona na tom gruntě nic nemá.
Letha 1608 za fojta Martina Remše přijato od něho za statek 2 zl. Ty přijal Martin Vlků na díl Kateřiny manželky své.
f 295b
Martin nahoře psaný majíc mimo poručení dílu svého dopláceti nápadníkom ut s[upr]a, na to jim odvedl vinohrad v Leskové hoře v 60 zl. Ty peníze jemu se za položené vypisují.
NB. Jakož náleželo na tomto gruntě Martina Remšového Pavlovi Otčenáškovi po Dorotě macoše nápadu 12 zl a Kateřině, manželce Jana Vlkového, 41 zl 9 gr 2 ½ den, ty peníze Martin Remšů jakž od Otčenáška, taky od Jana Vlkového skoupil. A tak oni již tu nic více nemají.
Letha 1615 přijato z důchodův panských na vyšlou spravedlnost na dluhu zůstávající 4 zl 15 gr. Ty sou dány obilím Martinovi Remšovýmu po Kateřině sestře jeho, jakž supplikací jeho ukazovala.