Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

35 Grunth Adama Hranického

f 341a

Letha 1594 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 45 ten Adam vejš psaný koupil jest grunth se čtvrtí roli za summu 105 zl od Mikuláše Lazebníkova.
Na kderýž jest závdanku témuž Mikulášovi položil 7 zl a ještě toho závdanku doložiti má 7 zl. Těch všech 14 zl vejš psaných v závdanku položených náleží sirot[kům] nebožt[íka] Václava Lazebníkova. A ostatek 91 zl dopláceti má s[irotkům] n[ebožtíka] Václava Lazebníkova, totiž Mikulášovi, Šimkovi a Kuně mateři jejich počna při Vánocích téhož letha [15]94 po 4 zl.
Rukojmě Matěj Skočovskej, Jan Zdeňků, Jakub Ovčák a Mikuláš Mokrých R.S.N.
Těch 7 zl ostatních Adam Mikulášovi vyplnil.
Letha [15]94 položil Adam Hranický Mikulášovi za grunth
4 zl.

Letha [15]94 Adam Hranický vejš psaný prodal tento grunth svrchu psaný se vším příslušenstvím Janovi Valných za summu 105 zl, platiti má počna při Vánocích letha [15]95 po 4 zl. Z té summy náleží sirot[kům] n[ebožtíka] Václava Lazebníkového 87 zl, ty se jim od letha [15]94, jakž vejš doloženo, po 4 zl klásti mají. Item Adamovi Hranickému na posledních penězích náleží 18 zl, ty jemu jíti mají, když sirotci svrchu psaní svou spravedlnost vyzdvihnou, též po 4 zl.
f 341b
Přidává jemu k témuž gruntu pluh, osetí ozimé a jiné hospodářství na rejstříku poznamenané, krom kus žita a jedny hony k ouhoru sobě vymínil. Rukojmě za placení a povinnosti panské Mikuláš Srnů, Mikuláš Juriků, Mikuláš Zdeňků, Vaněk Kopřivů R.S.N.
Letha [15]95 položil Jan Valnej za grunth purgkrechtních 3 zl.
Letha [15]96 položil Jan Valnej za grunth peněz purkrechtních 3 zl.
Leta [15]97 položil Jan Valný za grunt svůj peněz purgkrechtních 3 zl.

Leta 1598 při posudku velickým prodán grunt ze čtvrtí roli, z kteréhož Jan Valnej utekl, z čtvrtou kopou obilí všeho, cožkoliv zasetého jest ozimého, Janovi Morousovi za summu
52 zl bez závdanku, platiti má od leta [15]99 po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Kopřivů, Mikuláš Srnů, Mikuláš Jurika Mokrých, Mikuoláš Zdeňků S.R.S.N.
Ta summa náleží osobám těmto:
S[irotkům] n[ebožtíka] Václava Lazebníka předních peněz
34 zl. Ačkoliv jim více náleželo, ale pro spuštění toho gruntu summy své upustili.

Adamovi Hranickému na posledních penězích 18 zl. Půjdou jemu, když sirotci Václava Lazebníka svou spravedlnost vyzdvihnou.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Jan Morous za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Lazebníka 2 zl.
f 342a
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka rukojemníci za n[ebožtíka] Jana Morousa prodali grunt ze čtvtí roli a jiným k tomu příslušenstvím Bartošovi Brumovský[mu] zámečníku za
52 zl. Místo závdanku ročních peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Lazebníka položil 1 zl a platiti má od leta 1601 po
2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vaněk Kopřivů, Mikuláš Srnů, Mikuláš Mokrý, Mikuláš Zdeňků S.R.S.N.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Bartoš Brumovský za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Lazebníka 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Bartoš Broumovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Lazebníka 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Bartoš Broumovský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Lazebníka 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Bartoš Broumovský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Lazebníka 2 zl.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Mikuláš Lazebníků maje spravedlnost sobě náležitou na gruntě tomto požáru, aby grunt pustý nezůstal, prodal jest Janovi Tuřanskýmu za summu 34 zl bez závdanku a platiti jej má počna letha 1617 po 2 zl až do zaplacení. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Václav Kašů, Martin Hudců S.R.S.a N.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Tuřanský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Lazebníka 2 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Jan Tuřanský položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Václava Lazebníka 2 zl.

Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Daniel Šťuka koupil ten svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli za summu 4 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Jan Zdeňků, Jura Budinka SRSN.

Pustý

f 342b
Letha Páně 1649 za purgkmistra Jíry Hlávka Jan Švehla, syn Mikuláše Lazebníka, prodal ten grundt ze štvrtí roli Mikulášovi Škromachovi za summu 15 zlm bez závdanku, placení každoročně po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmí za povinnosti panské i obecní Jan Bartonec, Jan Švehla SRSN.