Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

36 Grunth Mikuláše Mokrých

f 351a

Letha Páně 1593 podle regimentu téhož letha [15]93 za purgkmistra Vaňka Jakšového učiněného koupil jest Mikuláš Mokrých grunth po n[ebožtíku] Jírovi Mokrých otci svém zůstalý z achtelem vinohradu v Ležhoře, z boudou, s půl presem a z vinohradním nádčením a se čtvrtí roli za summu 90 zl bez závdanku, platiti jej má od téhož letha [15]93 při Vánocích pořadně po 4 zl.
Rukojmě Martin Miklů, Jíra Švejský, Pavel Krčmů, Thoman Smolínský R.S.N.
Ta summa všecka náleží s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Mokrýho.
Item Mikuláš ten jest dílu svého na gruntě vejš psaným
13 zl 20 gr porazil.
A letha [15]93 na peníze purkrechtní 1 zl, kterýž jest Kateřina mateř jejich s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Mokrého vyzdvihla, položil.
Letha [15]94 položil Mikuláš Mokrých peněz ročních za grunth, do truhlice složeny 4 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš Mokrých za grunth 4 zl.
Letha [15]96 položil Mikuláš Mokrých za grunth 4 zl.
Leta [15]97 položil Mikoláš Mokrých za grunt svůj 4 zl.
Leta [15]98 položil Mikuoláš Mokrých za grunt svůj 4 zl na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mokrýho.
f 351b
A jakž tu ještě na tomto gruntě mimo prvnější vyzdvižení Martinovi Mokrých po otci jeho dílu jemu náleželo 5 zl 5 gr, ty j[es]t Mikuolášovi bratru svýmu z lásky pustil. A tak tu on již více nic nemá. Stalo se u přítomnosti obou.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Mikuláš Mokrých z gruntu peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mokrýho
4 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Mikuláš Mokrý na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mokr[ého] 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Mik[uláš] Mokrý za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mokrého 2 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Mikuláš Mokrý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mokrého 2 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš Mokrý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mokrého 4 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Mikuláš Mokrý za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Mokrého 2 zl.
A skoupil od Martina Maškrtného, což jemu dluhu náleželo
8 zl za hotový 1 zl 23 gr.
Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Mikuláš Mokrý srazil sobě na tomto gruntě svém, což jemu po Pavlovi, Václavovi a Mandě, bratřích a sestře jeho zemřelých, nápadem přišlo summy 20 zl 15 gr.

Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového jakož náleželo Martinovi na tomto gruntě nápadu po Pavlovi, Václavovi bratřích a Mandě sestře jeho zemřelých 20 zl 15 gr, ty jest prodal Mikulášovi bratru svému za hotových 4 zl.
A tak má grunt zaplacený.

Pusté
f 352a
Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky ten svrchu psaný grunt koupil Pavel Rabáčků se čtvrtí roli za summu 4 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti Václav Srnů, Martin Větrův SRSN.

Pustý