Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

61 Grunth Martina Pavla Jakšového

f 601a

Ten Martin má grunth koupený za 146 zl, na kderúžto summu z dílem svým vyplnil kromě toho, co jemu na dluzích k upomínání odvedeno, 46 zl 6 den a ještě dopláceti zůstává
99 zl 29 gr 1 den.
Ta summa náleží těmto:
Item na zaplacení termínů ne[božtíka] Pavla Jakšovýho, kteréž jsouc purgmistrem do truhlice sirotčí povinen zůstal, ještě mimo první zaplacení doplatiti má 26 zl 2 gr. Ty jsou všecky za týmž Martinem zadržalé, povinen jich bude, když bude napomenut, složiti.
Více náleží za dluh do Vrbového Martinovi Sluhovu 7 zl. Na to zadrželých za Martinem jest 4 zl 27 gr 3 den, ostatek letha [15]94 při Vánocích se jemu má doplniti.
Týž náleží na tom gruntě Barboře, sestře téhož Martina, spolu s Vaňkem bratrem svým 66 zl 27 gr 1 den. Ty má sobě bráti, když do Vrbového těch 7 zl vyjde, pořadně po 5 zl.
Rukojmě Jiřík Baňař, Jakub Michalů, Václav Slováčků, Jan Zdeňků, Kuba Němců a Jan Košťál RSN.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidlákova Martin Sluhů z Vrbového přiznal se před vším ouřadem velickým, že jest jemu Martin Pavla Jakšového svrchu psaných 7 zl dluhu jeho zaplatil a měli je oni ty peníze od několika let vypsány býti, ale toho se nestalo, že ukázati nemohl zaplatil-li, až nyní, když se ten Martin Sluhů k tomu přiznal.
f 601b
Letha 1594 položil Martin Pavla Jakšovýho za grunth peněz purgkrechtních 5 zl. Ty sou obráceny na termíny n[ebožtíka] Pavla Jakšovýho.
Letha [15]95 položil Martin Pavla Jakšových za grunth 5 zl. Ty sou dány na termíny n[ebožtíka] Pavla Jakšové[ho].
Letha [15]96 položil Martin Pavla Jakšových za grunth 5 zl.
Leta [15]97 Martin Pavla Jakšových položil do termínů 5 zl.
Leta [15]98 položil Martin Pavla Jakšových za grunt svůj do termínů 5 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Martin Pavla Jakšových za grunt 5 zl. Z toho dáno do termínů ostatních peněz 1 zl 2 gr a ostatek dáno do truhlice sirotčí, což na Václava přišlo, totiž 1 zl 29 gr a Vaňkovi Plškovi po Barboře ženě jeho dáno 1 zl 29 gr.
Zůstává se ještě těm nápadníkům z tohoto gruntu vyplniti summy 64 zl 29 gr 1 den, to dělíc na dva díly, přijde každýmu 31 zl 14 gr 4 den.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka jakož náleželo Václavovi n[ebožtíka] Pavla Jakšového na tomto gruntě 31 zl
14 gr 4 den, ty j[es]t pustil u přítomnosti ouřadu velického Martinovi bratru svému, i těch 1 zl 29 gr, které v truhlici sirotčí zůstávaly. A tak nebude povinen Martin platiti nežli po 2 ½ zl Barboře sestře své.
Tégož letha položil Martin Pavla Jakšových za grunt 2 zl
15 gr. Ty přijal Vaněk Plšků na místě Barbory manželky své.
f 602a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Martin Jakšových za grunt 1 ½ zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Martin Jakšových za g[runt], kteréž přijal Vaněk Plšků 2 zl 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Martin Jakšových za g[runt], kteréž přijal Vaněk Plšků 2 zl 15 gr.

Pustý

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře purgkmistr a ouřad měst[ečka] Veliké prodali ten požár s půl lánem roli a jiným k tomu požáru neb gruntu příslušenstvím Pavlovi Tuřanskému za summu 20 zl bez závdanku, platiti má počna letha 1618 po 2 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě za stavení a placení gruntu, povinnosti panské i obecní odbejvání Vaněk Drahotoušský a Mikuláš Švejský SRSaN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Pavel Tuřanský položil za grunt, kteréž přijal Vaněk Plšků po Barboře manželce své 1 zl 15 gr.

Pusté

Leta 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky Jan Tuřanský ujímá půl lánu roli, kteréž jemu od nápadníkův téhož gruntu darována jest. Má ji sobě za volnou a svobodnou odevzdanou a za zaplacenou, v ničemž nezávadnou. Rukojmě za všelijaké povinnosti JHM a jinší Jan Srubjan, Jan Vojtek S.R.S.N.

Letha 1661 dne 11. Martii za purgkmistra Jana Hroše Jan Tuřanský z gruntův J.H.M. zběhl, purgkmistr a ouřad prodali od toho poloulání jednu čtvrt Janovi Skalákovi za summu 12 zl bez závdanku, platiti ji má po 1 zl komu náležeti bude. O[devzdána] za v[olnou] a s[vobodnou]. Rukojmě Mikuláš Štěrba a Václav Srnů SRSaNR.