Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

124 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Bártového

f 270a

Jest jich trý: Jan, Kateřina, Zuzanna a Anka mateř jejich štvrtá.
Jan ten své vůle užívá, Kateřina a Zuzanna při mateři své zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na vinohradě Matěje Karasového podle zápisu kněh horenských v listu 273 22 R. Ty jim jíti mají od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.
Dělíc tu summu na 4 díly, dostane se na jeden díl po 5 R
15 gr.
O jiné spravedlnost, aby kde co více jmíti měli, se neví.

Z toho vinohradu nic položeno není, neb ourody žádné nebylo a vinohrady pomrzly.
Jan ten měl své spravedlnosti 5 R 15 gr, ta spravedlnost jakožto odběžná na Jeho Mi[l]ost Pána připadla a jest odvedena na sirot[ky] nebožšt[íka] Jana Ocáska na vyšlou spravedlnost jejich.
Letha [15]96 položil Matěj Karasů za vinohrad peněz ročních 2 R.
Ty sou dány Ance mateři na díl její.
Jakož náleželo Kateřině a Zuzanně díluo jejich 7 R 17 gr, ta spravedlnost jest na J.M. Pána obrácena jakožto po zběhlejch, jíti má po 1 R.
Našlo se dluhu při vinohradě v Ležhoře, jak zápis v rejstřích horenských v listu 273 ukazuje, přípovědníkům totiž 5 R 5 gr. Ten dluh má se ze všech dílů sníti.
f 270b
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od Jíry Řeháka za vinohrad na místě Matěje Karasového 1 R.
Ten jest vydán Martinovi Ševčíkovi na dluh jeho podle přípovědi, jakž při vinohradě zapsáno.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Švihut ukoupíc tento vinoh[rad] od Jíra Řeháka za něj neplatil do tohoto statku. I umluvil se s Mikulášem Ocáskem ze Střílek jakožto s tím, jemuž jest spravedlnost 5 R 15 gr od Jeho [Mil]osti Pána odkázána z tohoto statku vyzdvihnouti, že jemu Mikulášovi Ocáskovi z užitku vinného nejprve příštího letha tohoto 1615 pět věder vína v těch penězích 5 R 15 gr dáti chce. A tak on Mikuláš Ocásek tu již více žádné spravedlnosti nemá.